De bankmedewerker is bewust afgeweken van het voor de klant door de bank aangewezen klantwordings/-exitproces

TRB-2023-4833-AD
Algemeen directeur, 21 april 2023

De bankmedewerker – een compliance medewerker bij de bank – wordt door een (voor hem in privé bekende) klant benaderd, omdat de aanvraag voor het openen van een nieuwe zakelijke rekening door de bank is geweigerd. Ondanks gewezen te zijn op mogelijke belangenverstrengeling, is de bankmedewerker met zijn heel actieve benadering en menging in deze kwestie doorgegaan en daarmee te ver afgedreven van de geëigende weg voor de klant voor het openen van een zakelijke rekening. De collega’s van de bankmedewerker’ hebben zich onder druk gezet gevoeld om alsnog een zakelijke rekening te openen voor de klant. Daarnaast heeft de bankmedewerker ongeoorloofd de gegevens van de klant geraadpleegd. De Algemeen directeur weegt in zijn beslissing in het voordeel van de bankmedewerker mee dat de bankmedewerker handelde vanuit het klantbelang, geen gegevens heeft gedeeld met derden, inzicht heeft getoond in zijn foutieve handelen, door de bank tijdelijk op non-actief werd gesteld, werd berispt en in een andere functie werd geplaatst. Als minnelijke schikking (art. 2.2.5 tuchtreglement) is een voorwaardelijke boete van € 250,- aangeboden, die door de bankmedewerker is geaccepteerd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De beslissing van de Algemeen directeur vind je hier.

De bankmedewerker is niet integer en niet zorgvuldig met klantgegevens omgegaan .

TRB-2023-4832-AD
Algemeen directeur, 21 april 2023

Verweerster heeft met gebruikmaking van de systemen van de bank privégegevens van een klant (e-mailadres) voor persoonlijke doeleinden geraadpleegd, om contact op te nemen met deze klant ten behoeve van haar studieopdracht. Verweerster is aldus niet integer en niet zorgvuldig met klantgegevens omgegaan. Daarmee heeft zij in strijd gehandeld met de interne regels van de bank en de aan de bankierseed verbonden gedragscode. De Algemeen directeur rekent haar dit handelen aan. In de omstandigheden van het geval ziet de Algemeen directeur aanleiding haar een minnelijke schikking (art. 2.2.5 tuchtreglement) in de vorm van een voorwaardelijke geldboete van € 250,- aan te bieden. Verweerster heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De beslissing van de Algemeen directeur vind je hier.

Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

TRB-2023-4716-TC
Tuchtcommissie, 25 januari 2023

Verweerder heeft meermalen rekeninggegevens geraadpleegd zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Bij de op te leggen maatregel houdt de tuchtcommissie rekening met het inzicht van verweerder en zijn persoonlijke omstandigheden. De tuchtcommissie legt verweerder een berisping op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Berisping voor bestuursvoorzitter en twee commissarissen

TRB-2022-3935-CB, TRB-2022-3943-CB en TRB-2022-4006-CB
Commissie van Beroep, 13 april 2023

Voortzetting van de uitspraken van de Tuchtcommissie van 3 augustus 2022, waartegen de Algemeen directeur beroep heeft ingesteld. Verweerders hebben vervolgens ook zelf (incidenteel) beroep ingesteld.

De Commissie van Beroep oordeelt dat de commissarissen en bestuursvoorzitter van de bank een voorbeeldfunctie hebben bij het uitdragen van de gedragsregels. Zij zijn daarin tekortgeschoten. De Commissie van Beroep wijst hierbij op de bijzondere verantwoordelijkheid van beleidsbepalende personen. Bankmedewerkers zullen niet snel tuchtrechtelijk worden veroordeeld zolang zij binnen de interne beleidsregels blijven, maar dat ligt anders voor de bankmedewerkers die zelf verantwoordelijk zijn voor dat beleid. Hun eigen rol daarbij kan wel tuchtrechtelijk worden getoetst. De commissarissen en de bestuursvoorzitter hebben bij de voorbereiding van het beloningsvoorstel onvoldoende zorgvuldig gehandeld, maakten een onvoldoende zorgvuldige belangenafweging en hebben daardoor het vertrouwen van de samenleving in de bank geschaad. De Commissie van Beroep legt als maatregel een berisping op.

De namen van verweerders zijn opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak van de Commissie van Beroep vind je hier.
De uitspraken van de Tuchtcommissie vind je hier: TRB-2022-3935-TC, TRB-2022-3943-TC en TRB-2022-4006-TC

Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

TRB-2023-4750-TC
Tuchtcommissie, 25 januari 2023

Verweerster heeft rekeninggegevens geraadpleegd zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Zij heeft onder andere rekeninggegevens gebruikt voor een aangifte bij de politie. Bij de op te leggen maatregel houdt de tuchtcommissie rekening met de persoonlijke omstandigheden van verweerster. De tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van een maand op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Systemen bank gebruiken voor privézaken

TRB-2023-4686-TC
Tuchtcommissie, 25 januari 2023

Verweerster heeft de systemen van de bank gebruikt voor privébankzaken van zichzelf, familieleden en vrienden. Verweerster heeft hiermee gedragsregels 1 en 4 geschonden van de aan de bankierseed verbonden gedragscode. Dat verweerster ook rekeninggegevens van andere klanten van de bank zou hebben bekeken zonder aanleiding vanuit haar werk bij de bank, heeft de Tuchtcommissie op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting niet kunnen vaststellen. Het oordeel dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, beperkt zich volgens de Tuchtcommissie dus tot het door verweerster gebruiken van de systemen van de bank voor privébankzaken. Rekening houdend met de omstandigheden van het geval, waaronder dat de leidinggevende van verweerster ervan op de hoogte was dat verweerster de systemen van de bank gebruikte voor privébankzaken van privérelaties, legt de Tuchtcommissie voor dat tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen aan verweerster een berisping op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Niet opgeven nevenactiviteiten, schijn belangenverstrengeling, middelen bank gebruiken voor privézaken en ongeoorloofd raadplegen rekeninggegevens

TRB-2023-4690-AD
Algemeen Directeur, 26 januari 2023

Beëdigde heeft zijn aandeelhouderschap in twee Poolse supermarkten niet gemeld en geregistreerd bij de bank. Daarnaast heeft beëdigde enkele jaren zijn zakelijke e-mail geregeld privé gebruikt in communicatie met diverse derden. En eenmaal heeft hij zijn zakelijke handtekening gebruikt bij het ondertekenen van een koopovereenkomst inzake een auto die hij (met inruil) privé aankocht. Ook heeft beëdigde rekeninggegevens geraadpleegd van een bedrijf waarvan hij aandeelhouder was, van zijn zoon en van zijn eigen (en/of) rekening. De Algemeen directeur concludeert dat beëdigde aldus in strijd met de bankregels en met regels 1 en 4 van de bankierseed heeft gehandeld. De Algemeen directeur is verder van oordeel dat beëdigde tevens een eerste hypotheekaanvraag van een bekende niet in behandeling had mogen nemen om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden, maar stelt tevens vast dat beëdigde bij een tweede hypotheekaanvraag van die bekende toen wel de juiste afweging heeft gemaakt door die niet in behandeling te nemen. Gezien de omstandigheden van het geval – waaronder dat de bank de beëdigde langdurig intensief heeft gemonitord op onregelmatigheden zonder dat daaruit iets naar voren is gekomen, de langdurige en nog lopende beëindigingsprocedure (in hoger beroep) tussen beëdigde en de bank, de duur van het dienstverband van beëdigde en de oprechte spijtbetuiging van beëdigde – heeft de Algemeen directeur beëdigde een schikking aangeboden van € 750,-. Die schikking heeft beëdigde geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De beslissing van de Algemeen directeur vind je hier.

Vertrouwelijke informatie klanten onterecht gedeeld met derde

TRB-2022-4602-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Verweerster heeft zonder dat dit voor haar werk nodig was contact opgenomen met de werkgever van (potentiële) klanten van de bank. Zij heeft daarbij vertrouwelijke informatie die haar bekend was uit de financieringsaanvraag van die klanten gedeeld met die werkgever (zijnde een bevriende relatie van verweerster), omdat volgens verweerster sprake was van een oneigenlijke toe-eigening door die klanten van bedrijfsinformatie van die werkgever. Zij heeft daarmee haar geheimhouding geschonden. Het betreft zeer gevoelige en vertrouwelijke informatie die op verschillende momenten in detail met de derde is gedeeld. Dit is niet integer en onzorgvuldig geweest. Verweerster heeft verder de belangen van de derde laten prevaleren boven de belangen van de (potentiële) klanten en haar geheimhoudingsplicht geschonden. De Tuchtcommissie legt aan verweerster een onvoorwaardelijk beroepsverbod van vier weken op. Hierbij is onder meer rekening gehouden met de specifieke context waarin het tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen zich heeft afgespeeld, de duur van het onderzoek en het feit dat verweerster reeds jarenlang en nog steeds werkzaam is in de bancaire sector.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Verduistering gelden in verleden; ten onrechte strafrechtelijk onderzoek niet gemeld

TRB-2022-4756-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Voor de start van zijn werkzaamheden bij de bank heeft verweerder een groot geldbedrag verduisterd bij een stichting waarvan hij penningmeester was. Door geen melding te maken van het strafrechtelijk onderzoek daarover dat tegen hem was gestart toen hij werkzaam was bij de bank, heeft verweerder de gedragsregels overtreden. Verweerder heeft niet integer, onzorgvuldig en in strijd met de regels van bank gehandeld. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod van een maand op.
De Tuchtcommissie komt niet toe aan de beantwoording van de vraag of (in dit geval strafrechtelijke) gedragingen van een bankmedewerker, die voorafgaand aan de werkzaamheden bij de bank hebben plaatsgevonden en relevant zijn voor het werk bij de bank, uit eigen beweging dienen te worden gemeld.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Geen opgaaf gedaan van (dubieuze) nevenactiviteit

TRB-2022-4589-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Verweerder heeft bij de bank geen opgaaf gedaan van zijn nevenactiviteit. Die nevenactiviteit betrof (bovendien) een dubieuze handel in televisieabonnementen. De Tuchtcommissie oordeelt dat verweerder met zijn handelen gedragsregels 1 en 4 heeft geschonden. Rekening houdend met de omstandigheden van het geval, waaronder (i) de nadelige gevolgen die verweerder reeds van zijn handelen heeft ondervonden, (ii) de omstandigheid dat het onderzoek geruime tijd in beslag heeft genomen en (iii) de financiële situatie van verweerder, besluit de Tuchtcommissie tot het opleggen van een geldboete ter hoogte van € 300,-.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.