De verschillende soorten uitspraken

Alle uitspraken van Tuchtrecht Banken vind je hier. Bij iedere uitspraak staat een korte samenvatting. De samenvatting begint met het dossiernummer, de instantie en de datum. De volledige geanonimiseerde uitspraak kan je nalezen via de link onder de samenvatting.
Een selectie van de inhoudelijke beslissingen van de Algemeen Directeur is hier ook te vinden.

Voor een overzicht van hoe een procedure kan verlopen, zie ons
Procesdiagram Zaaksbehandeling.

Beslissing Algemeen directeur

De Algemeen directeur kan besluiten een melding niet in behandeling te nemen. Dit kan gebeuren om een aantal redenen. De Algemeen directeur kan oordelen dat de melding weliswaar aan de procedurele minimale voorwaarden voldoet, maar dat de melding niet ziet op een overtreding conform het tuchtreglement of anderszins een overtreding van de bankierseed. Ook kan de Algemeen directeur vinden dat de melding niet ernstig genoeg is om in behandeling te nemen, of om een andere reden tot een afwijzing komen.

De Algemeen directeur zal een afwijzing altijd motiveren naar de melder toe. Als de melder het niet eens is met een afwijzing, dan kan om herziening worden gevraagd (zie ‘Herzieningsuitspraken’).

Sepot

Om uiteenlopende redenen kan de Algemeen directeur na onderzoek beslissen alsnog niet tot vervolging over te gaan. Dit heet een sepot. Melders kunnen om herziening van de beslissing vragen middels een herzieningsuitspraak (zie ‘Herzieningsuitspraken’).

Herzieningsuitspraken

Als een melding door de Algemeen directeur wordt afgewezen (zie ‘Beslissing Algemeen directeur’) of er volgt een sepot, en de melding of zaak daarmee niet in behandeling zal worden genomen door de Algemeen directeur, dan kan de melder vragen om een herziening van de beslissing door de voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie. De voorzitter kan besluiten dat de melding alsnog in behandeling moet worden genomen. De voorzitter kan ook besluiten dat de melding terecht werd afgewezen, of dat het sepot terecht was. Daarmee zal de zaak definitief niet in behandeling worden genomen.

Uitspraken Tuchtcommissie

Dit zijn uitspraken gedaan door de onafhankelijke Tuchtcommissie. Als een beëdigde een sanctie wordt opgelegd, wordt zijn of haar naam opgenomen in ons register, dat inzichtelijk is voor aangesloten banken.

Uitspraken Commissie van Beroep

Dit zijn uitspraken gedaan door de onafhankelijke Commissie van Beroep. Zowel de aanklager als de beëdigde in een zaak kunnen in beroep gaan tegen uitspraken van de Tuchtcommissie. Als een beëdigde een sanctie wordt opgelegd, wordt zijn of haar naam opgenomen in ons register, dat inzichtelijk is voor aangesloten banken.

Schikking

De Algemeen directeur kan besluiten de beëdigde in een zaak een schikking aan te bieden. De schikking kan bestaan uit een educatieve maatregel of een boete. Wijst de beëdigde het schikkingsvoorstel af dan zal de Algemeen directeur alsnog een klacht voorleggen aan de Tuchtcommissie. Ook in het geval van een schikking wordt de naam van de beëdigde opgenomen in ons register dat alleen is in te zien voor de aangesloten banken.

Het namenregister van de Stichting Tuchtrecht Banken

Onze stichting kent een besloten register waarin namen worden opgenomen van beëdigden aan wie een maatregel, zoals een beroepsverbod, boete of berisping, is opgelegd door de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep of door het accepteren van een schikking. De namen van deze personen blijven minimaal drie jaar zichtbaar voor banken die bij Stichting Tuchtrecht Banken zijn aangesloten. De banken mogen het namenregister raadplegen wanneer zij een sollicitant in dienst willen nemen.

Naar het Uitspraken-overzicht