Ik ben bankmedewerker

De bankmedewerker in het bankentuchtrecht.

In het bankentuchtrecht draait alles om de bankmedewerker. Immers het tuchtrecht ziet toe op het gedrag van bankmedewerkers. Schending van de Gedragscode kan leiden tot een tuchtrechtelijke procedure. Hier geven we een uitleg over de verschillende rollen die de bankmedewerker kan hebben

De rollen van de bankmedewerker

De bankmedewerker staat centraal in het bankentuchtrecht. De gedachte bij de invoering van de bankierseed is geweest dat bankmedewerkers persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor het naleven van die gedragsregels en dat zij kunnen worden aangesproken op niet naleving daarvan. Als bankmedewerker kan je dus verschillende rollen aannemen. Je signaleert normoverschrijdend gedrag en maakt hier melding van bij Tuchtrecht Banken. Maar je kan ook, al dan niet terecht, betrokken worden in een tuchtrechtelijke procedure.

Bankmedewerker in de rol van melder

Net als ieder ander kan een bankmedewerker melding maken van een schending van de bankierseed. Zie jij in jouw werkomgeving normoverschrijdend gedrag, dan zal je daar uiteraard iets van vinden en het bespreekbaar willen maken. Voor de hand ligt dat je dit intern aankaart. Daarnaast kan je van het norm overschrijdend gedrag ook melding maken bij Tuchtrecht Banken. Hoe je de melding kan indienen en wat de verdere stappen zijn in de procedure lees je hier.

Bankmedewerker in de rol van beëdigde/verweerder

In het Tuchtreglement bancaire sector wordt de bankmedewerker ‘beëdigde’ genoemd, degene die de (bankiers)eed heeft afgelegd.

Bij het afleggen van de eed of belofte heb je als bankmedewerker verklaard dat je de Gedragsregels bancaire sector zal naleven en dat je je toetsbaar opstelt. Wat ook betekent dat je meewerkt aan een eventueel tuchtrechtelijk onderzoek als er een melding over jou is ingediend. In de procedure word je meestal verweerder genoemd.

Wat gebeurt er nadat er een melding is gedaan?

Wordt er over jou een melding bij Tuchtrecht Banken ingediend dan wordt je hierover geïnformeerd op het moment dat de Algemeen directeur, als hoofd van het aanklagersbureau, een onderzoek naar je begint. In dat geval onderzoekt de Algemeen directeur of je misschien de bankierseed en de bijbehorende Gedragscode hebt geschonden.

Je wordt gevraagd verweer te voeren. Dat kun je schriftelijk doen.  Ook wordt aan jou en jouw (ex-)werkgever gevraagd om informatie, die van belang kan zijn voor de beoordeling van de melding, aan te leveren. Zo kan de Algemeen directeur uitzoeken wat er is gebeurd.

Daarna kun je worden uitgenodigd om tijdens een gesprek met de aanklager jouw kant van het verhaal te doen. Uiteraard mag je je tijdens het hele onderzoek laten bijstaan door een gemachtigde, zoals een advocaat.

Meer informatie over het bankentuchtrecht vind je hier.