Niet opgeven nevenwerkzaamheden: belangenverstrengeling

TRB-2023-4381-TC
Tuchtcommissie, 25 januari 2023

Verweerder heeft niet al zijn nevenwerkzaamheden op de juiste wijze en conform het beleid van de bank gemeld. Ook heeft hij niet integer gehandeld door zijn ondergeschikten hierbij te betrekken. Hiermee heeft hij (de schijn van) belangenverstrengeling gecreëerd. De tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van zes weken op.

Verweerder en Aanklager hebben beroep bij de Commissie van Beroep Banken aangetekend tegen de uitspraak. De commissie van beroep vernietigde de uitspraak van de Tuchtcommissie Banken en legde aan verweerder de maatregel van berisping op.

De uitspraak van de Tuchtcommissie Banken vind je hier.
De uitspraak van de Commissie van Beroep Banken vind je hier.

Geen openheid (door leidinggevend bankmedewerker) over nevenactiviteiten en financiële belangen; (schijn van) belangenverstrengeling

TRB-2023-4747-TC
Tuchtcommissie, 28 juni 2023

Verweerder was als (inhuur)manager werkzaam op een KYC-afdeling van de bank. Hij is tegenover de bank niet open geweest over zijn belangen in een aantal zakelijke entiteiten, terwijl hij op grond van de regels van de bank de verplichting had om die nevenactiviteiten te registreren in het daarvoor bestemde registratieprogramma van de bank. Door dit niet te doen, heeft verweerder dus (reeds) in strijd met die binnen de bank geldende regels gehandeld. En door voorts die zakelijke entiteiten te laten contracteren met de bank ter zake van werkzaamheden uit te voeren voor dezelfde KYC-afdeling heeft verweerder, mede gelet op de (grote) financiële belangen die daarmee gemoeid waren, (tevens) op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling teweeggebracht. Dit handelen van verweerder is niet integer en dient als ernstige schending van de bankierseed te worden opgevat, aldus de Tuchtcommissie.
Verder is de Tuchtcommissie van oordeel dat verweerder, zowel in het onderzoek uitgevoerd door de bank als in het onderzoek uitgevoerd door de Algemeen directeur, onvoldoende openheid van zaken heeft gegeven en zich aldus onvoldoende open en toetsbaar heeft opgesteld.
De Tuchtcommissie concludeert dan ook dat verweerder zowel gedragsregels 1 en 4 alsook gedragsregel 6 van de aan de bankierseed verbonden gedragscode heeft geschonden. Bij het bepalen van de op te leggen maatregel weegt de Tuchtcommissie onder meer mee dat verweerder, tezamen met een (inhuur)medewerker op dezelfde afdeling, op listige en geraffineerde wijze te werk is gegaan en dat verweerder een leidinggevende functie bij de bank vervulde op (nota bene) een integriteitsgevoelige afdeling. Alles overwegende, acht de Tuchtcommissie het passend en geboden dat aan verweerder een beroepsverbod voor de duur van negen maanden wordt opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Samenwerking met leidinggevende bij nevenactiviteiten zonder transparantie daarover; (schijn van) belangenverstrengeling

TRB-2023-4748-TC
Tuchtcommissie, 28 juni 2023

Verweerder was als (inhuur)medewerker werkzaam op een KYC-afdeling van de bank. Hij en een (inhuur)manager op diezelfde afdeling hadden belangen in een aantal zakelijke entiteiten en hebben die zakelijke entiteiten laten contracteren met de bank ter zake van werkzaamheden uit te voeren voor dezelfde KYC-afdeling. Dit zonder over de betrokkenheid van die (inhuur)manager, als enerzijds leidinggevende bij de bank en anderzijds aandeelhouder bij de betrokken vennootschappen, transparant te zijn. Door op deze wijze met die leidinggevende samen te werken ter nastreving van eigen financieel gewin, waarbij het (bovendien) om (potentieel) grote financiële belangen ging, heeft verweerder op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling althans een belangenconflict teweeggebracht. Dit handelen van verweerder is – in ieder geval naar aard en strekking – in strijd met (gedrags)regels van de bank en niet integer en dient als ernstige schending van de bankierseed te worden opgevat, aldus de Tuchtcommissie.
Verder is de Tuchtcommissie van oordeel dat verweerder in het onderzoek onvoldoende openheid van zaken heeft gegeven en zich aldus onvoldoende open en toetsbaar heeft opgesteld.
De Tuchtcommissie concludeert dan ook dat verweerder zowel gedragsregels 1 en 4 alsook gedragsregel 6 van de aan de bankierseed verbonden gedragscode heeft geschonden. Bij het bepalen van de op te leggen maatregel weegt de Tuchtcommissie onder meer mee dat verweerder, tezamen met vorenbedoelde leidinggevende, op listige en geraffineerde wijze te werk is gegaan. Alles overwegende, acht de Tuchtcommissie het passend en geboden dat aan verweerder een beroepsverbod voor de duur van zes maanden wordt opgelegd.

De uitspraak vind je hier.

Nevenactiviteiten en (schijn van) belangenverstrengeling

TRB-2023-4522-TC
Tuchtcommissie, 26 juli 2023

Verweerder heeft op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling gewekt door (als zzp’er) voor de bank werkzaam te zijn en tegelijkertijd (via zijn vennootschap onder firma) betalingen te ontvangen van door hem aangedragen kandidaten bij de bank. Deze informatie is niet met de bank gedeeld, terwijl verweerder een direct financieel belang had bij (het laten voortduren van de dienstbetrekking van) die door hem aangedragen kandidaten die vervolgens bij de bank ook nog eens werkzaam waren in hetzelfde functiegebied als verweerder. Verweerder heeft de informatie bewust niet met de bank gedeeld, getuige het feit dat hij de betreffende kandidaten geheimhoudingsverklaringen heeft laten ondertekenen. Verweerder heeft aldus in strijd met de binnen de bank geldende regels, en niet integer, en derhalve in strijd met gedragsregels 1 en 4 van de aan de bankierseed verbonden gedragscode gehandeld. Alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, legt de Tuchtcommissie aan verweerder een beroepsverbod voor de duur van drie maanden op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Gebruik systemen bank voor behandeling van eigen privé-bankzaken

TRB-2023-4797-TC
Tuchtcommissie, 24 mei 2023

Verweerder heeft handelingen verricht in het zakelijk systeem van de bank die betrekking hebben op zijn eigen privé-bankzaken. Meer concreet heeft verweerder via het systeem van de bank ingelogd op zijn eigen creditcardaccount en daar een aantal handelingen op verricht. Dit terwijl in de interne regels van de bank is opgenomen dat een bankmedewerker het zakelijk systeem van de bank niet mag gebruiken om eigen privé-bankzaken te behandelen. Verweerder heeft aldus die interne regels van de bank overtreden en niet integer gehandeld en daarmee gedragsregels 1 en 4 van de aan de bankierseed verbonden gedragscode geschonden. Rekening houdend met alle mee te wegen omstandigheden van het geval, waaronder dat verweerder niemand heeft benadeeld, legt de tuchtcommissie aan verweerder een berisping op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

TRB-2023-4715-TC
Tuchtcommissie, 24 mei 2023

TRB-2023-4715-TC. Verweerster heeft rekeninggegevens van klanten van de bank geraadpleegd zonder dat hiervoor een zakelijke aanleiding bestond. In de gedragsregels van de bank staat onder meer dat het niet is toegestaan interne systemen van de bank te gebruiken om persoonlijke informatie (zoals rekeningen of informatie over transacties) van klanten te raadplegen, tenzij dat strikt noodzakelijk is voor het werk. Hiermee is het handelen van verweerster in strijd met de Gedragsregels Bancaire Sector.
Alle omstandigheden van het geval meewegende, waaronder het feit dat niet is gebleken dat verweerster zich toetsbaar heeft opgesteld maar ook dat verweerster de verkregen informatie niet met derden heeft gedeeld of anderszins heeft gebruikt, komt de Tuchtcommissie tot het besluit dat een beroepsverbod van 3 maanden gerechtvaardigd is.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

TRB-2023-4761-TC
Tuchtcommissie, 24 mei 2023

TRB-2023-4761-TC. Door rekeninggegevens van klanten van de bank – waaronder ook die van de Belastingdienst – te raadplegen zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond, heeft verweerder de gedragsregels overtreden. Dit is niet integer geweest en schaadt het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen.

De Tuchtcommissie acht het daarenboven kwalijk dat verweerder informatie die hij door de raadplegingen heeft verkregen, heeft gedeeld met zijn vriendin. Voorts weegt de tuchtcommissie in het nadeel van verweerder mee dat hij een behoorlijk aantal schermen heeft geraadpleegd in een relatief korte periode. Verweerder is met de raadplegingen direct na zijn indiensttreding begonnen, terwijl door de bank aandacht is besteed aan de interne regels omtrent ongeoorloofd raadplegen van rekeninggegevens van klanten. De Tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van negen maanden op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens

TRB-2023-4791-TC
Tuchtcommissie, 5 april 2023

TRB-2023-4791-TC. Verweerder heeft gedurende een periode van enkele maanden de rekeninggegevens van een drietal vrienden bekeken. Aldus heeft verweerder niet integer, onzorgvuldig en in strijd met de bankregels gehandeld. De tuchtcommissie heeft ermee rekening gehouden dat verweerder reeds zeer zwaar is getroffen door zijn handelen: zijn arbeidsovereenkomst is ontbonden, er is hem geen transitievergoeding toegekend, hij had als gevolg van voornoemde ontbinding geen recht op enige uitkering en de kwestie heeft geleid tot een publicatie in het FD als gevolg waarvan de verhoudingen binnen zijn familie ernstig zijn verstoord. De tuchtcommissie legt verweerder een berisping op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Langdurig valselijk declaratiegedrag

TRB-2023-4788-TC,
Tuchtcommissie, 5 april 2023

TRB-2023-4788-TC. Verweerder heeft drie jaar lang valselijke declaraties ingediend, waarmee de bank aanvankelijk voor € 2.514,- is benadeeld. Verweerder heeft geen aannemelijke verklaring voor zijn valselijke declaraties gegeven. Daarnaast is onvoldoende gebleken dat hij het kwalijke van zijn handelen inziet. Verweerder heeft aldus niet integer, onzorgvuldig en in strijd met de regels van bank gehandeld. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod van vijf maanden op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Raadpleging rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding.

TRB-2023-4753-TC
Tuchtcommissie, 05-04-2023

TRB-2023-4753-TC. Verweerder heeft (in het systeem van de bank) rekeninggegevens geraadpleegd, zonder dat hier een zakelijk aanleiding voor bestond. Bij de op te leggen maatregel houdt de tuchtcommissie rekening met de omstandigheden van het geval. In dat kader wordt onder meer ermee rekening gehouden dat (i) het om een beperkt aantal raadplegingen gaat, (ii) verweerder zijn onderhavige gedragingen ten dele zelf aan de orde heeft gesteld binnen de bank en steeds openheid van zaken heeft gegeven, zelfinzicht heeft getoond en spijt heeft betuigd, (iii) sprake is van sancties die reeds door de bank aan verweerder zijn opgelegd en (iv) uit het handelen van verweerder niet is gebleken dat hij welbewust financiële gegevens van derden heeft willen raadplegen of daarvan misbruik heeft willen maken. De tuchtcommissie legt verweerder een geldboete van € 375,- op.
De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.