De bankierseed

Iedereen die in dienst treedt bij een bank moet de eed afleggen. Wie de bankierseed heeft afgelegd, onderwerpt zich aan het tuchtrecht. Op dit moment zijn ongeveer 66.000 mensen werkzaam voor een Nederlandse bank en zij hebben de bankierseed afgelegd. Daarmee hebben zij zich verbonden integer en zorgvuldig hun werkzaamheden uit te voeren. En laten ze zich hierop beoordelen.

Sinds de invoering van de bankierseed op 1 april 2015 zijn er vele uitspraken gedaan in tuchtzaken; zij zijn hier terug te lezen.

Hieronder staat de modeltekst van de wettelijk verplichte bankierseed voor bankmedewerkers, als bedoeld in art. 3:17b, eerste en tweede lid, Wft (Wet op het financieel toezicht).

Ik zweer/beloof binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de bancaire sector vervul:

  • dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
  • dat ik een zorgvuldige afweging maak tussen de belangen van alle partijen die bij de onderneming zijn betrokken, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
  • dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen;
  • dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn;
  • dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
  • dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis;
  • dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving ken;
  • dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Zo waarlijk helpe mij god Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!

Op [datum], werd te [plaats] ten overstaan van [naam persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd], en in tegenwoordigheid van [naam andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche­ of beroepsorganisatie] de eed /belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd.

Tevens bevestigt [naam betrokkene] zich te houden aan de gedragsregels en de handhaving van de gedragsregels en de uitoefening van de bevoegdheden op grond van het Tuchtreglement bancaire sector te erkennen;

Betrokkene

[handtekening betrokkene]

Aan de bankierseed is een gedragscode verbonden waar beëdigde bankmedewerkers zich aan moeten houden.