De bankierseed

Iedereen die in dienst treedt bij een bank moet een eed afleggen. Deze eed noemen we de bankierseed. De verplichting om de bankierseed af te leggen is in artikel 3.17b, lid 2 Wet op het financieel toezicht (Wft) vastgelegd.

Invoering bankierseed in Nederland

De bankierseed en het daaraan verbonden bankentuchtrecht werden op 1 april 2015 ingevoerd. Hoe de bankierseed tot stand is gekomen en waarom de bankierseed in Nederland is ingevoerd hebben we in een blog toegelicht. Voor meer informatie over de totstandkoming van de bankierseed in Nederland verwijzen we je graag naar het blog. 

Wat houdt de bankierseed in?

De bankmedewerker verklaart -kort samengevat- zijn of haar werkzaamheden bij de bank integer en zorgvuldig uit te oefenen en zich open en toetsbaar op te stellen. Dit laatste betekent dat de bankmedewerker begrijpt en aanvaardt dat zijn of haar gedrag tuchtrechtelijk kan worden beoordeeld. Onder aan deze pagina vind je de tekst van de bankierseed.

De Gedragscode

Aan de bankierseed is een Gedragscode verbonden. In deze Gedragscode zijn zeven gedragsregels vastgelegd. Bij elke gedragsregel staat een korte toelichting. Meldingen over een schending van de bankierseed worden getoetst aan deze gedragsregels.

Schending van de bankierseed

Als we spreken over schending van de bankierseed, spreken we ook over schending van de gedragsregels uit de Gedragscode. Veel voorkomende schendingen van de bankierseed zijn:

 • Rekeninggluren: het zonder zakelijke aanleiding raadplegen van rekeninggegevens;
 • Buiten de bank brengen van (vertrouwelijke) gegevens;
 • Kopiëren van handtekeningen onder documenten, zoals hypotheekaanvragen;
 • Fraude dan wel het meewerken aan frauduleuze handelingen.

Voor een uitgebreid overzicht van overtredingen verwijzen we je graag naar onze uitsprakenpagina.

Gevolgen schending van de bankierseed

Als er een schending van de gedragsregels wordt vastgesteld, kan het ertoe leiden dat een tuchtrechtelijke maatregel wordt opgelegd. De ernst van de overtreding van de gedragsregels is mede bepalend voor de inhoud van de maatregel. De maatregel kan variëren van een berisping tot een beroepsverbod van maximaal drie jaren.

Tuchtrechtelijk Register

Tuchtrecht Banken houdt een register bij waarin alle bankmedewerkers, die een maatregel kregen opgelegd, worden geregistreerd. Na drie jaar wordt de registratie verwijderd. Het Tuchtrechtelijk Register is alleen toegankelijk voor banken die aangemeld zijn bij de Stichting Tuchtrecht Banken.

Sinds de invoering van de bankierseed op 1 april 2015 zijn er vele uitspraken gedaan in tuchtzaken; zij zijn hier terug te lezen.

Tekst bankierseed

Hieronder staat de modeltekst van de wettelijk verplichte bankierseed voor bankmedewerkers, als bedoeld in art. 3:17b, eerste en tweede lid, Wft (Wet op het financieel toezicht).

Ik zweer/beloof binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de bancaire sector vervul:

 • dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
 • dat ik een zorgvuldige afweging maak tussen de belangen van alle partijen die bij de onderneming zijn betrokken, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
 • dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen;
 • dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn;
 • dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
 • dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis;
 • dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving ken;
 • dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Zo waarlijk helpe mij god Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!

Op [datum], werd te [plaats] ten overstaan van [naam persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd], en in tegenwoordigheid van [naam andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche­ of beroepsorganisatie] de eed /belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd.

Tevens bevestigt [naam betrokkene] zich te houden aan de gedragsregels en de handhaving van de gedragsregels en de uitoefening van de bevoegdheden op grond van het Tuchtreglement bancaire sector te erkennen;

Betrokkene

[handtekening betrokkene]

Aan de bankierseed is een gedragscode verbonden waar beëdigde bankmedewerkers zich aan moeten houden.