Privacy & Disclaimer

Privacystatement

Stichting Tuchtrecht Banken gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze worden verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons strikt houden aan de privacywetgeving. Op deze pagina laten wij u weten hoe en welke gegevens op welk moment door ons worden verzameld en hoe wij hiermee omgaan.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens binnen Stichting Tuchtrecht Banken, behalve voor verwerkingen van gegevens in het kader van het Tuchtrechtelijk Register. Hierop is het Protocol Tuchtrechtelijk Register van toepassing.

Stichting DSI ondersteunt Stichting Tuchtrecht Banken bij haar werkzaamheden. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst gesloten. Zowel Stichting DSI als Stichting Tuchtrecht Banken respecteren de privacy van alle betrokkenen en dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze (externe) medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Stichting Tuchtrecht Banken geeft uitvoering aan het tuchtrecht voor bankmedewerkers. Dit is een wettelijke taak. Om dit te kunnen doen verwerken wij privacygevoelige informatie. Wij verwerken deze gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is.

Contact met Stichting Tuchtrecht Banken
De gesprekken die via telefoonnummer 020 760 8090 binnenkomen, worden niet opgenomen. Op sommige momenten kan de telefoon worden beantwoord door een extern front-office met wie de Stichting een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Indien een inkomend gesprek verband houdt met een melding, onderzoek of klacht, kan een notitie hiervan worden opgenomen in het desbetreffende dossier. Onze (externe) medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u contact opneemt met Stichting Tuchtrecht Banken via één van onze algemene e-mailadressen (info@tuchtrechtbanken.nlregister@tuchtrechtbanken.nl of pers@tuchtrechtbanken.nl) bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien uw bericht betrekking heeft op een melding, onderzoek of klachtprocedure, kan uw e-mail worden opgenomen in het desbetreffende dossier. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bij het indienen van een melding
Via deze website of via het e-mailadres info@tuchtrechtbanken.nl kan een melding worden ingediend. De melding bevat de volgende noodzakelijke gegevens:

– voor- en/of achternaam melder en eventueel initialen

– geslacht melder

– telefoonnummer en e-mailadres van de melder

– de bank waar de bankmedewerker werkzaam is/was

– functie, afdeling en kantoorlocatie van de bankmedewerker

– beschrijving van de gedraging van de bankmedewerker en wanneer dit plaatsvond

– welke norm zou zijn overschreden.

In sommige gevallen bevat de melding ook andere gegevens zoals IBAN, diensten bij de bank waarvan gebruik wordt of werd gemaakt of andere persoonlijke informatie. Deze informatie dient ter onderbouwing van de melding.

In uitzonderlijke gevallen kunnen dit ook bijzondere en/of strafrechtelijke gegevens persoonsgegevens over de melder zijn. Deze gegevens worden alleen verwerkt indien dat in het kader van de uitoefening van het tuchtrecht noodzakelijk is. Voor het verwerken van  strafrechtelijke gegevens ten behoeve van de tuchtrechtprocedure heeft de Stichting toestemming gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onderzoek en tuchtprocedure
Als Stichting Tuchtrecht Banken naar aanleiding van een melding onderzoek doet en een tuchtprocedure start, dan worden ten behoeve van het onderzoek, het bewijs en de procedure bij de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep de volgende gegevens verwerkt:

– Voornamen en achternaam bankmedewerker

– Geboortedatum bankmedewerker

– Contactgegevens bankmedewerker, waaronder adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer

– Werkgegevens bankmedewerker

– Inlichtingen van personen die bij het gemelde incident waren betrokken

In sommige gevallen worden ook aanvullende persoonsgegevens verwerkt, voor zover noodzakelijk voor het onderzoek en de tuchtprocedure. Deze gegevens worden aan Stichting Tuchtrecht Banken verstrekt door de melder, de betrokken bank of de betrokken bankmedewerker.

Veelal worden er strafrechtelijke gegevens over de bankmedewerker verwerkt. In uitzonderlijke gevallen bevatten deze gegevens ook bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheid)  over de bankmedewerker. Voor de verwerking van strafrechtelijke gegevens in het kader van de tuchtrechtelijke procedure heeft de Stichting toestemming gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien en voor zover de Stichting bijzondere persoonsgegevens over de bankmedewerker verwerkt, is dat alleen indien dat in het kader van de uitoefening van het tuchtrecht noodzakelijk is.

Verstrekking aan derden
Als Stichting Tuchtrecht Banken naar aanleiding van een melding overgaat tot onderzoek, worden de gegevens uit de melding uitsluitend gedeeld met de desbetreffende bankmedewerker of de bank. Verder delen wij gegevens nooit met derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen  misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarnaast voeren wij regelmatig zgn. ‘data protection impact assessments’ uit, waarmee privacy-risico’s geïnventariseerd worden en eventueel maatregelen worden genomen om deze risico’s te beperken.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Gegevens met betrekking tot de melding en het daaropvolgende onderzoek en de klacht worden door ons – na afronding van de tuchtprocedure – zeven (7) jaar bewaard.

Inzien, aanpassing of verwijdering van uw gegevens
Wij bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te kunnen inzien, te laten veranderen of verwijderen. U kunt hiervan gebruik maken door een verzoek in te dienen onder vermelding van uw naam en e-mailadres. U kunt dit sturen naar de onderstaande adresgegevens. Tenzij er gegronde redenen zijn waarom wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, informeren wij u binnen uiterlijk vier weken. Kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen, dan ontvangt hiervan een bericht met motivatie.

Bezwaar en overdracht van persoonsgegevens
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens indien u zwaarwegende bezwaren tegen de verwerking heeft. In sommige gevallen heeft u ook recht op de overdracht van uw persoonsgegevens, indien u daarom verzoekt. Dit recht is alleen van toepassing indien uw gegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst. Wij verwerken uw gegevens op basis van een wettelijke verplichting, daarom is het recht op overdracht van uw persoonsgegevens meestal niet van toepassing.

Klachten
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij u naar ons klachtenreglement. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan is het ook mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot
Wij controleren regelmatig of we aan ons privacybeleid en aan ons privacyreglement voldoen. Stichting Tuchtrecht Banken heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of ons reglement, kunt u contact met de Functionaris Gegevensbescherming opnemen via privacy@tuchtrechtbanken.nl (t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming) of via ons postadres:

Stichting Tuchtrecht Banken
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3861 1001 AR Amsterdam.