Belangenverstrengeling en zelfverrijking

Belangenverstrengeling en zelfverrijking

Uitspraak Tuchtcommissie Banken, TRB-2024-4843-TC, 24 januari 2024

Verweerder heeft in de periode dat hij werkzaam was voor de bank zijn eigen zakelijke belangen behartigd en zijn nevenactiviteiten niet volledig opgegeven bij de bank.

Kern van de uitspraak: de bankierseed is in ernstige mate geschonden

Verweerder gebruikte niet alleen de systemen van de bank voor zijn nevenactiviteiten maar benaderde ook klanten van de bank en haalde hen op een listige manier over om grote geldbedragen naar zijn privérekening over te maken. Verweerder is daarbij doelbewust en manipulatief te werk gegaan en heeft twee klanten van de bank grote geldbedragen afhandig gemaakt door hen te vertellen dat hij deze geldbedragen voor hen zou investeren en zij daaraan zouden verdienen.

Wat is het oordeel van de tuchtcommissie

Verweerder heeft voor zijn eigen zakelijke belangen gebruik gemaakt van de systemen van de bank en daarnaast ook door de gedragsregels 1, 2, 3, 4, 6 en 7 niet in acht te nemen. Verweerder heeft in onderhavige zaak calculerend gedrag vertoont. Van berouw, zelfinzicht of enig bewustzijn is niets gebleken. Alles overwegende heeft de Tuchtcommissie Banken  een beroepsverbod van de maximaal mogelijke duur, te weten van 3 jaar, opgelegd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Recente artikelen en vergelijkbare uitspraken

De Tuchtcommissie Banken heeft al eerder een beroepsverbod van 36 maanden (drie jaar) opgelegd, die uitspraak vind je hier.

Vertrouwelijke informatie buiten de bank gebracht

Vertrouwelijke informatie buiten de bank gebracht

Uitspraak Commissie van Beroep Banken: TRB-2023-4795-CB, 13 maart 2024

Vervolg op de uitspraak van de Tuchtcommissie van 26 juli 2023, waartegen de (voormalig) bankmedewerker beroep heeft ingesteld. De bankmedewerker heeft als Compliance Advisor in de laatste week voor het eindigen van zijn opdracht bij de bank, verschillende e-mails met bijlagen van zijn e-mailadres bij de bank zonder versleuteling naar zijn privé e-mailadres gestuurd. Twee e-mails bevatten daarbij documenten die als vertrouwelijk waren gelabeld.

Wat was het oordeel van de Tuchtcommissie Banken

De Tuchtcommissie Banken heeft geoordeeld dat de bankmedewerker  in strijd met de regels van de bank heeft gehandeld en dit handelen niet integer is geweest. De bankmedewerker heeft bovendien vertrouwelijke informatie niet geheimgehouden. Daarmee heeft de bankmedewerker  gedragsregels 1, 4 en 5 geschonden. De Tuchtcommissie  heeft aan de bankmedewerker de maatregel berisping opgelegd.

Commissie van Beroep geeft in overweging te verifiëren of bankmedewerker door bank in kennis is gesteld van melding

De Commissie van Beroep constateert dat klager pas een half jaar nadat de melding door de bank is gedaan de bankmedewerker hiervan op de hoogte heeft gesteld en geeft de Algemeen directeur (klager) in overweging voortaan bij iedere melding van een bank te verifiëren of de bank de bankmedewerker ook van deze melding op de hoogte heeft gesteld. Als dat niet het geval is, ligt het, bijzondere omstandigheden daargelaten, op de weg van de klager dit alsnog te doen.

Bankmedewerker heeft verplichting tot geheimhouding geschonden

De bankmedewerker heeft beroep aangetekend bij de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep overweegt dat met het verweten handelen de bankmedewerker vertrouwelijke, respectievelijk interne, gegevens heeft overgebracht naar zijn privéomgeving. Het overzetten van dergelijke gegevens door middel van onbeveiligd e-mailverkeer naar zijn privéomgeving is aan te merken als een schending van de verplichting tot geheimhouding. Deze geheimhouding is noodzakelijk voor het vertrouwen van de samenleving in de bankensector. Het naar buiten komen van gevoelige bedrijfsgegevens kan de gedachte oproepen dat bankgegevens niet veilig zijn en daarmee dat vertrouwen schaden (vergelijk Commissie van Beroep, TRB-2019-3868-CB, overweging 7.1 en 7.2). Daarmee is gedragsregel 5 geschonden.

De bankmedewerker heeft erkend dat hij ook (beleids)regels binnen de bank over het delen van vertrouwelijke documenten heeft geschonden zodat ook gedragsregel 4 is geschonden.

Wat betreft gedragsregel 1 heeft de bankmedewerker erkend dat hij niet zorgvuldig heeft gehandeld maar bestrijdt hij dat hij niet integer heeft gehandeld. De Commissie van Beroep oordeelt dat de bankmedewerker ook niet integer heeft gehandeld. Juist een bankmedewerker in de functie van Compliance Advisor dient de integriteit van de bank te waarborgen.

Verzwarende en verzachtende omstandigheden

Met betrekking tot de op te leggen maatregel neemt de Commissie van Beroep als uitgangspunt dat als een klacht gegrond is in beginsel een maatregel dient te volgen. Verzachtende omstandigheden kunnen, hoewel de klacht gegrond wordt bevonden, aanleiding geven geen maatregel op te leggen. Verzwarende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een (on)voorwaardelijke geldboete of beroepsverbod wordt opgelegd.

De Commissie van Beroep overweegt dat verzwarende omstandigheden in dit geval zijn de riskante onbeveiligde wijze van verzending van (vertrouwelijke) bankgegevens buiten de bank en het enkel eigen belang dat de bankmedewerker daarmee diende. Verzachtende omstandigheden zijn – nadat de bankmedewerker op zijn gedrag is aangesproken – dat hij vervolgens open kaart heeft gespeeld en alle medewerking heeft verleend en excuses voor zijn gedrag heeft aangeboden en de lange duur van de procedure, voornamelijk in het voortraject.

Uitspraak en opgelegde maatregel: Commissie van Beroep handhaaft maatregel

Alles afwegende, is de slotsom van de Commissie van Beroep Banken dat de uitspraak van de Tuchtcommissie wordt bekrachtigd en ook in beroep de berisping blijft staan.

De naam van de bankmedewerker  zal worden opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Recente artikelen en vergelijkbare uitspraken

In de samenvatting van de uitspraak verwijst de Commissie van Beroep naar een eerdere uitspraak van 19 december 2018, TRB-2019-3868-CB. Maar er zijn meer zaken waar geoordeeld is over het buiten de bank brengen van gegevens. Lees bijvoorbeeld de uitspraak van de Tuchtcommissie Banken van 23 november 2022, TRB-2022-4678-TC, waarbij de informatie niet alleen buiten de bank werd gebracht maar is gedeeld met anderen.