Kleine klantvergoedingen toekennen zonder zakelijke aanleiding

TRB-2021-4666-AD
Algemeen Directeur, 3 november 2021

 Beëdigde heeft viermaal een kleine klantvergoeding toegekend zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Beëdigde heeft daarbij in het banksysteem onjuiste gegevens ingevuld. De geldbedragen heeft beëdigde aangewend om gokschulden te voldoen. Door deze gedragingen heeft beëdigde de bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping aangeboden. De Algemeen Directeur heeft hierbij meegewogen dat het in de bewuste periode en ook op het moment van het nemen van de beslissing psychisch niet goed ging met beëdigde. Daarnaast heeft de Algemeen Directeur meegewogen dat beëdigde reeds nadelige gevolgen van zijn handelen heeft ondervonden. Beëdigde heeft dit schikkingsvoorstel geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Onjuiste informatie gegeven over transacties op bankrekening aan bewindvoerder van een klant van de bank

TRB-2021-4665-AD
Beslissing Algemeen Directeur, 5 november 2021

Beëdigde heeft in reactie op een e-mail van de bewindvoerder ten onrechte aan haar laten weten dat de door haar cliënt bij de bank geopende rekeningen niet waren gebruikt. Het is onzorgvuldig van beëdigde geweest dat hij dat niet heeft gecontroleerd. Het betreft een incident, beëdigde heeft zijn fout hersteld, hij heeft excuses gemaakt en hij heeft inzicht getoond in de onjuistheid van zijn handelen. De conclusie is dat beëdigde op dit punt geen voldoende ernstig tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Bij het openen van de bankrekeningen door de cliënt van bewindvoerder is beëdigde niet betrokken geweest. Beëdigde kan om die reden hiervoor niet persoonlijk en tuchtrechtelijk worden aangesproken. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

Bancair tuchtrecht ziet niet op (100%) dochter-bedrijf van de bank, herzieningsverzoek afgewezen

TRB-2021-4615-AD
Algemeen Directeur, 15 april 2021
TRB-2021-4615-HV
Herzieningsbeslissing, 17 juni 2021

De melding houdt in dat beëdigde valse aanvragen voor lease-contracten heeft laten indienen, deze aanvragen zelf heeft beoordeeld en goedgekeurd en vervolgens zelf valse lease-contracten heeft opgemaakt, beoordeeld en goedgekeurd. De Algemeen Directeur doet geen nader onderzoek naar de melding omdat de beëdigde werkzaam is voor een bedrijf dat geen bank is met een Nederlandse bankvergunning. Daarom is het bancaire tuchtrecht hier niet van toepassing.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft het herzieningsverzoek afgewezen. Melder stelt dat het bedrijf een 100%-dochter van de bank is en dat de beëdigde zijn werkzaamheden voor het bedrijf verrichtte op basis van een arbeidsovereenkomst met de bank. De beëdigde heeft net als alle andere medewerkers van de bank de bankierseed afgelegd. De voorzitter oordeelt dat het om een bancair tuchtrecht gaat en dat de beëdigde niet werkzaam was voor de bank. Hij was gedurende een aantal jaar uitsluitend werkzaam voor het bedrijf. Dit is een zelfstandige rechtspersoon, niet zijnde een bank als bedoeld in artikel 3:17c Wft. De gedragingen van de beëdigde bij het bedrijf vallen daarom niet onder de reikwijdte van de Gedragsregels Bancaire Sector. Dat wordt niet anders doordat het bedrijf een 100%-dochter van de bank is of doordat de beëdigde zijn werkzaamheden bij het bedrijf verrichtte op grond van een arbeidsovereenkomst met de bank.

Onderzoek naar schending Wwft. Collectief falen. Bankierseed niet voldoende ernstig geschonden.

TRB-2021-4010-AD e.v.
Beslissing Algemeen Directeur, 15 september 2021

Naar aanleiding van de schikking van het OM met een bank vanwege structurele overtreding van de Wwft, zijn meer dan 200 meldingen tegen leden van de RvB en RvC van de bank ingediend. De Algemeen Directeur heeft onderzoek verricht naar de medewerkers van de bank die in de periode 2015 – 2018 verantwoordelijkheid droegen voor de naleving van de Wwft. Binnen de bank zijn bij verschillende afdelingen en in meerdere managementlagen met betrekking tot het FEC-CDD beleid verkeerde afwegingen gemaakt. De Algemeen Directeur heeft niet kunnen vaststellen dat de onderzochte personen – voor hun aandeel in het geheel – in een (voldoende) ernstige mate de bankierseed hebben geschonden.

Oneigenlijk gebruik thuiswerkregeling

TRB-2021-4614-AD
Algemeen Directeur, 6 augustus 2021

Op basis van het onderzoek is de Algemeen Directeur tot de conclusie gekomen dat beëdigde de kosten van een bureau en een beeldscherm bij de bank heeft gedeclareerd en vervolgens het bureau heeft verkocht en het beeldscherm heeft weggegeven. Hiermee heeft beëdigde niet integer, onzorgvuldig en in strijd met de regels van de bank gehandeld.

Aan beëdigde is een schikking, inhoudende een berisping, aangeboden. Beëdigde heeft hiermee ingestemd. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Handelwijze met betrekking tot wettelijke verplichting klanten te kennen

TRB-2021-4642-AD
Algemeen Directeur, 6 juli 2021
TRB-2021-4642-HV
Herzieningsbeslissing, 23 augustus 2021

 De melding houdt in dat de bankmedewerker melder telefonisch heeft ondervraagd naar aanleiding van de aanvraag van melder tot het openen van een bankrekening bij de bank. Melder heeft naar eigen zeggen voor zover mogelijk alle vragen beantwoord. De aanvraag is afgewezen en de bankmedewerker heeft geweigerd op verzoek van melder haar naam te geven. De klacht die melder bij de bank heeft ingediend over de handelwijze van de bankmedewerker is schriftelijk afgewezen. Die afwijzing sloot volgens melder niet aan bij de inhoud van de klacht en bevatte geen naam en handtekening.

De Algemeen Directeur wijst de melding af omdat de bank gehouden is om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen bij het verlenen van bancaire diensten. Het stellen van de vragen door de bankmedewerker sluit aan op de verplichting die volgt uit artikel 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De beslissing om al dan niet over te gaan tot het openen van een zakelijke rekening betreft een beslissing van de bank, deze kan niet tuchtrechtelijk worden getoetst. De Algemeen Directeur acht het niet klantvriendelijk dat de bankmedewerker haar naam niet heeft willen verstrekken. Dit levert echter geen tuchtrechtelijk verwijt op. De omstandigheid dat er bij de afhandeling van de klacht niet (volledig) is ingegaan op de inhoud ervan kan de bankmedewerker niet persoonlijk worden aangerekend.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af en is het eens met de beslissing van de Algemeen Directeur. De voorzitter is verder van oordeel dat het door de bankmedewerkster niet noemen van haar naam klantonvriendelijk is, maar niet heeft geleid tot nadelige gevolgen voor melder en daarmee niet ernstig genoeg om de bankmedewerkster een tuchtrechtelijk verwijt te maken.

Klantafspraken zijn onjuist in de banksystemen geregistreerd

TRB-2021-4583-AD
Algemeen Directeur, 3 september 2021 

Op basis van het onderzoek is de Algemeen Directeur tot de conclusie gekomen dat beëdigde diverse face-to-face klantafspraken en meermaals formulieren met daarin een risicoanalyse en – beoordeling van de klant onjuist in de banksystemen heeft geregistreerd. Hiermee heeft beëdigde niet integer en onzorgvuldig gehandeld.

Aan beëdigde is een schikking, inhoudende een geldboete van € 250,-, aangeboden. Beëdigde heeft hiermee ingestemd. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Ter beschikking stellen privébankrekening aan derde

TRB-2021-4565-AD
Algemeen Directeur, 2 juli 2021

Beëdigde is onzorgvuldig geweest door een kennis geldbedragen te laten storten op haar bankrekening. De gestorte geldbedragen bleken afkomstig van fraude. Van beëdigde mocht worden verwacht dat zij zou herkennen dat het verzoek een groot risico meebracht dat sprake was van fraude. Deze onzorgvuldigheid is in strijd met wat van een bankmedewerker wordt gevraagd. Beëdigde ziet dit ook in.

De Algemeen Directeur ziet geen aanleiding een klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie. Beëdigde heeft direct na het voorval op eigen initiatief haar leidinggevende geïnformeerd. Ook in het vervolg heeft het aan zelfinzicht niet ontbroken. Verder weegt mee dat beëdigde zelf slachtoffer is geworden van de frauduleuze achtergrond van de transacties. Zij heeft daarvan ook aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast is zij door het voorval haar baan kwijtgeraakt en zijn haar gegevens opgenomen in het Interne Verwijzingsregister van de bank. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

Bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

TRB-2021-4475-AD
Algemeen Directeur, 6 juli 2021

Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde rekeninggegevens van zichzelf, van haar echtgenoot, diens bedrijf en van personen met dezelfde achternaam als beëdigde heeft bekeken zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond.

Aan beëdigde is een schikking, inhoudende een berisping, aangeboden. Beëdigde heeft ingestemd met deze berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.