Onjuiste uitkering kleine klantvergoeding – berisping

TRB-2021-4577-AD
Algemeen Directeur, 5 november 2021

Beëdigde heeft aan een viertal klanten op onjuiste gronden een kleine klantvergoeding uitgekeerd. Beëdigde heeft bij dit proces onzorgvuldig gehandeld. Verder heeft beëdigde voor een bekende bankzaken gedaan. Beëdigde heeft hiermee niet integer en in strijd met de regels van de bank gehandeld. De Algemeen Directeur houdt er rekening mee dat beëdigde geen kwade intenties had en onbedoeld fouten heeft gemaakt. Ook heeft verweerder inzicht getoond. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping aangeboden. Beëdigde heeft die schikking aanvaard.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

De beslissing vind je hier.

Onvoldoende aannemelijk dat hypotheekadvies- gesprekken niet hebben plaatsgevonden – sepot

TRB-2022-4509-AD
Algemeen Directeur, 10 februari 2022

De melding houdt in dat beëdigde in de systemen van de bank heeft doen voorkomen dat hypotheekadviesgesprekken met klanten zijn gevoerd, terwijl deze gesprekken niet zouden hebben plaatsgevonden. De Algemeen Directeur concludeert dat de bank onvoldoende onderbouwd heeft dat de gesprekken die beëdigde met klanten heeft gevoerd geen adviesgesprekken betreffen. Evenmin heeft de bank onderbouwd dat de door de beëdigde gevoerde gesprekken niet zouden aansluiten bij het uitgangspunt van een adviesgesprek. Verder is niet gebleken dat de bank of klanten concrete risico’s hebben gelopen of zijn benadeeld. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde op onzorgvuldige wijze de adviesgesprekken in het systeem heeft ingevoerd, dit is op zichzelf echter onvoldoende ernstig om beëdigde een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Hij seponeert de zaak.

Schikking – ongeoorloofd raadplegen rekeningen

TRB-2021-4659-AD
Algemeen Directeur, 1 december 2021

Beëdigde heeft uit gemak zijn eigen rekeninggegevens via de banksystemen bekeken. Daarbij is hij gestuit op de rekeninggegevens van buren die bij hem in het postcodegebied wonen. Twee andere klanten heeft beëdigde in eerste instantie geraadpleegd vanuit een zakelijk motief, maar is hen vervolgens voor anderhalf jaar blijven monitoren. Dit was volgens de bevindingen van de bank onlogisch. Beëdigde heeft zijn handelen erkend en oprecht spijt van zijn handelen. De Algemeen Directeur houdt hiermee rekening en ook met de persoonlijke situatie van beëdigde, specifiek zijn gezondheidstoestand. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 50,-. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Voorleggen conceptbrief administratiekantoor – geen tuchtrechtelijk verwijt

TRB-2021-4668-AD
Algemeen Directeur, 24 december 2021

De melding houdt in dat beëdigde ten onrechte een brief met vertrouwelijke informatie zou hebben voorgelegd aan een administratiekantoor. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde ten aanzien daarvan geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. De brief bevatte informatie van een gesprek tussen beëdigde en het administratiekantoor. Volgens de Algemeen Directeur heeft beëdigde juist zorgvuldig gehandeld door eerst te verifiëren of hij de verkregen informatie van het administratiekantoor juist had weergegeven voordat hij die aan melder stuurde. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

De melder heeft om herziening van de beslissing gevraagd. De beslissing op het herzieningsverzoek vind je hier.

Overboeken openstaande saldi zakelijke klanten naar eigen rekening

TRB-2021-4641-AD
Algemeen Directeur, 16 november 2021

Beëdigde heeft doelbewust de openstaande saldi van opgeheven rekeningen van zakelijke klanten naar haar eigen rekening of die van haar dochters overgeboekt. De Algemeen Directeur is van oordeel dat dit gedrag blijk geeft van een groot gebrek aan respect voor andermans eigendommen. Dergelijk handelen tast het vertrouwen van de klant in de bank aan. Verder heeft beëdigde met gebruik van de systemen van de bank de rekeninggegevens van zichzelf en familieleden bekeken. Ook deze handelwijze is tuchtrechtelijk verwijtbaar. De Algemeen Directeur houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van beëdigde, dat zij inzicht heeft getoond en dat zij reeds nadelige gevolgen van haar handelen heeft ondervonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 250,-. Beëdigde heeft deze schikking geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Handelwijze m.b.t. fraudeonderzoek klant – geen tuchtrechtelijk verwijt

TRB-2021-4626-AD
Algemeen Directeur , 24 november 2021

De melding houdt in dat beëdigde melder ten onrechte zou hebben beschuldigd van fraude. Ook zou beëdigde hebben nagelaten melder inlichtingen te verschaffen en excuses aan te bieden. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde ten aanzien van de melding geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Beëdigde had twijfels over de authenticiteit van stukken die door de melder waren overgelegd. Zij heeft zorgvuldig gehandeld door die te laten onderzoeken door de onderzoeksafdeling van de bank. Verder heeft zij conform beleid van de bank gehandeld door de door melder gevraagde inlichtingen aan Kifid mee te delen. Door de bank zijn excuses aangeboden. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

Melder heeft herziening gevraagd. De beslissing op het herzieningsverzoek vind je hier.

Civielrechtelijk geschil – herzieningsverzoek afgewezen

TRB-2021-4691-AD; TRB-2021-4692-AD; TRB-2021-4693-AD; TRB-2021-4694-AD
Algemeen directeur, 8 november 2021

TRB-2021-4691-HV; TRB-2021-4692-HV; TRB-2021-4693HV; TRB-2021-4694-HV
Herzieningsbeslissing, 8 december 2021

De meldingen houden in dat de bank onterecht de woning van melder executoriaal heeft laten veilen. De Algemeen Directeur doet geen nader onderzoek naar de meldingen omdat deze betrekking hebben op een civielrechtelijk geschil met de bank.

De melder heeft om herziening van deze beslissingen verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie is het met de beslissingen van de Algemeen Directeur eens en heeft de herzieningsverzoeken afgewezen.

Link naar de beslissingen van de Algemeen Directeur: TRB-2021-4691-AD; TRB-2021-4692-AD; TRB-2021-4693-AD; TRB-2021-4694-AD.
Link naar de beslissingen van de Voorzitter van de Tuchtcommissie (gevoegd): TRB-2021-4691-HV; TRB-2021-4692-HV; TRB-2021-4693HV; TRB-2021-4694-HV.

Rol beëdigde bij uitblijven afhandeling aanvraag tot openen bankrekeningen niet los te zien van werkwijze en werkomstandigheden binnen de bank. Bankierseed niet voldoende ernstig geschonden.

TRB-2021-4610-AD
Algemeen Directeur, 16 november 2021

 Beëdigde was in twee tijdsperiodes behandelaar van het dossier. De afhandeling van het dossier heeft onacceptabel lang geduurd. Het handelen van beëdigde kan niet los worden gezien van de inefficiënte werkwijze en de hoge werkdruk binnen de bank en de omstandigheid dat het dossier onverwachts en onterecht bij beëdigde terugkwam. Vertraging in de afhandeling is bovendien ontstaan als gevolg van tussentijds gewijzigde banksystemen en regelgeving. De bankierseed is niet voldoende ernstig geschonden. Beëdigde was niet betrokken bij de afhandeling van de door de klant bij de bank ingediende klacht. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

Kleine klantvergoedingen toekennen zonder zakelijke aanleiding

TRB-2021-4666-AD
Algemeen Directeur, 3 november 2021

 Beëdigde heeft viermaal een kleine klantvergoeding toegekend zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Beëdigde heeft daarbij in het banksysteem onjuiste gegevens ingevuld. De geldbedragen heeft beëdigde aangewend om gokschulden te voldoen. Door deze gedragingen heeft beëdigde de bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping aangeboden. De Algemeen Directeur heeft hierbij meegewogen dat het in de bewuste periode en ook op het moment van het nemen van de beslissing psychisch niet goed ging met beëdigde. Daarnaast heeft de Algemeen Directeur meegewogen dat beëdigde reeds nadelige gevolgen van zijn handelen heeft ondervonden. Beëdigde heeft dit schikkingsvoorstel geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Onjuiste informatie gegeven over transacties op bankrekening aan bewindvoerder van een klant van de bank

TRB-2021-4665-AD
Beslissing Algemeen Directeur, 5 november 2021

Beëdigde heeft in reactie op een e-mail van de bewindvoerder ten onrechte aan haar laten weten dat de door haar cliënt bij de bank geopende rekeningen niet waren gebruikt. Het is onzorgvuldig van beëdigde geweest dat hij dat niet heeft gecontroleerd. Het betreft een incident, beëdigde heeft zijn fout hersteld, hij heeft excuses gemaakt en hij heeft inzicht getoond in de onjuistheid van zijn handelen. De conclusie is dat beëdigde op dit punt geen voldoende ernstig tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Bij het openen van de bankrekeningen door de cliënt van bewindvoerder is beëdigde niet betrokken geweest. Beëdigde kan om die reden hiervoor niet persoonlijk en tuchtrechtelijk worden aangesproken. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.