Op oneigenlijke gronden vergoedingen aan zichzelf uitgekeerd

TRB-2021-4556-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

Verweerder heeft de gedragsregels overtreden door geldbedragen over te maken naar zijn eigen bankrekening, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Verweerder heeft hierdoor geld van de bank gestolen. Hij heeft zijn bevoegdheden als bankmedewerker misbruikt om zijn eigen financiële problemen op te lossen en zichzelf te verrijken. Dat is niet integer en zowel in strijd met de wet als met de regels die voor het werken bij de bank gelden. Ook schaadt deze handelswijze het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De tuchtcommissie heeft verweerder een onvoorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twaalf maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Link naar de uitspraak.
Link naar de tussenbeslissing.

Onjuiste uitkering kleine klantvergoeding – berisping

TRB-2021-4577-AD
Algemeen Directeur, 5 november 2021

Beëdigde heeft aan een viertal klanten op onjuiste gronden een kleine klantvergoeding uitgekeerd. Beëdigde heeft bij dit proces onzorgvuldig gehandeld. Verder heeft beëdigde voor een bekende bankzaken gedaan. Beëdigde heeft hiermee niet integer en in strijd met de regels van de bank gehandeld. De Algemeen Directeur houdt er rekening mee dat beëdigde geen kwade intenties had en onbedoeld fouten heeft gemaakt. Ook heeft verweerder inzicht getoond. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping aangeboden. Beëdigde heeft die schikking aanvaard.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

De beslissing vind je hier.

Schikking – ongeoorloofd raadplegen rekeningen

TRB-2021-4659-AD
Algemeen Directeur, 1 december 2021

Beëdigde heeft uit gemak zijn eigen rekeninggegevens via de banksystemen bekeken. Daarbij is hij gestuit op de rekeninggegevens van buren die bij hem in het postcodegebied wonen. Twee andere klanten heeft beëdigde in eerste instantie geraadpleegd vanuit een zakelijk motief, maar is hen vervolgens voor anderhalf jaar blijven monitoren. Dit was volgens de bevindingen van de bank onlogisch. Beëdigde heeft zijn handelen erkend en oprecht spijt van zijn handelen. De Algemeen Directeur houdt hiermee rekening en ook met de persoonlijke situatie van beëdigde, specifiek zijn gezondheidstoestand. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 50,-. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Tuchtrecht niet van toepassing, herzieningsverzoek afgewezen.

TRB-2021-4683-AD
Algemeen Directeur, 14 oktober 2021
TRB-2021-4683-HV
Herzieningsbeslissing, 8 december 2021

De Algemeen Directeur doet geen nader onderzoek naar de melding omdat de bankmedewerker werkzaam is voor een bedrijf dat geen bank is als bedoeld in artikel 3:17c Wet op het financieel toezicht. De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft het herzieningsverzoek afgewezen. De voorzitter oordeelt dat het bedrijf geen bank is en dat de werkzaamheden van het bedrijf niet vallen onder de bankvergunning van de bank. Daarom vallen gedragingen van medewerkers die adviseren voor het bedrijf in beginsel niet onder de reikwijdte van het bancaire stelsel.

Link naar de beslissing van de Algemeen Directeur.
Link naar de beslissing van de Voorzitter van de Tuchtcommissie Banken.

Kopiëren klantgegevens op onbeveiligde USB stick en belangenverstrengeling

TRB-2021-4477-TC
Tuchtcommissie, 17 november 2021

Verweerder heeft gegevens van klanten van de bank gekopieerd op een onbeveiligde USB stick. Hierdoor heeft hij deze gegevens buiten de beveiligde omgeving van de bank gebracht. De Tuchtcommissie is van oordeel dat dit handelen schadelijk is voor het vertrouwen in de bank. Verder heeft verweerder meerdere klanten van de bank namens zijn eigen onderneming bediend, terwijl hij nog werkzaam was voor de bank. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. De Tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van zes maanden op.

De naam van verweerder wordt is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen dit register inzien.

De uitspraak vind je hier.

Bewust afwijken geldende procedure bij zakelijke kredietaanvragen

TRB-2021-4378-TC
Tuchtcommissie, 17 november 2021

Verweerder is bij kredietaanvragen in een aantal klantdossiers afgeweken van het beleid van de bank en/of de wijze waarop deze aanvragen in het banksysteem dienden te worden ingevoerd. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder bewust het banksysteem heeft gemanipuleerd. Dit handelen is schadelijk geweest voor de bank. Ook hebben klanten kredieten gekregen waarvoor zij mogelijk niet in aanmerking kwamen. Het feit dat de klant een lening wil, maakt nog niet dat dat ook (altijd) zijn belang is. De Tuchtcommissie weegt mee dat verweerder inzicht heeft getoond en al door de bank is gestraft. De Tuchtcommissie legt verweerder een voorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twee maanden op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen dit register inzien.

De uitspraak vind je hier.

Onttrekken € 10.000,- van rekening broer

TRB-2021-4508-TC
Tuchtcommissie, 22 december 2021

Verweerder heeft in totaal een bedrag van € 10.000,- van de rekening van zijn zwakbegaafde broer naar zichzelf overgeboekt. Vervolgens heeft hij de bankafschriften aangepast door deze overboekingen te verwijderen. Verder heeft verweerder de persoonsgegevens van de rekening van zijn broer gewijzigd. De tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder zijn bevoegdheden als bankmedewerker in verregaande mate heeft misbruikt om zijn eigen financiële problemen op te lossen. De Tuchtcommissie acht dit handelen volstrekt niet integer en legt hem een beroepsverbod voor de duur van acht maanden op.

De naam van verweerder wordt is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen dit register inzien.

De uitspraak vind je hier.

Voorleggen conceptbrief administratiekantoor – geen tuchtrechtelijk verwijt

TRB-2021-4668-AD
Algemeen Directeur, 24 december 2021

De melding houdt in dat beëdigde ten onrechte een brief met vertrouwelijke informatie zou hebben voorgelegd aan een administratiekantoor. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde ten aanzien daarvan geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. De brief bevatte informatie van een gesprek tussen beëdigde en het administratiekantoor. Volgens de Algemeen Directeur heeft beëdigde juist zorgvuldig gehandeld door eerst te verifiëren of hij de verkregen informatie van het administratiekantoor juist had weergegeven voordat hij die aan melder stuurde. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

De melder heeft om herziening van de beslissing gevraagd. De beslissing op het herzieningsverzoek vind je hier.

Overboeken openstaande saldi zakelijke klanten naar eigen rekening

TRB-2021-4641-AD
Algemeen Directeur, 16 november 2021

Beëdigde heeft doelbewust de openstaande saldi van opgeheven rekeningen van zakelijke klanten naar haar eigen rekening of die van haar dochters overgeboekt. De Algemeen Directeur is van oordeel dat dit gedrag blijk geeft van een groot gebrek aan respect voor andermans eigendommen. Dergelijk handelen tast het vertrouwen van de klant in de bank aan. Verder heeft beëdigde met gebruik van de systemen van de bank de rekeninggegevens van zichzelf en familieleden bekeken. Ook deze handelwijze is tuchtrechtelijk verwijtbaar. De Algemeen Directeur houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van beëdigde, dat zij inzicht heeft getoond en dat zij reeds nadelige gevolgen van haar handelen heeft ondervonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 250,-. Beëdigde heeft deze schikking geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Handelwijze m.b.t. fraudeonderzoek klant – geen tuchtrechtelijk verwijt

TRB-2021-4626-AD
Algemeen Directeur , 24 november 2021

De melding houdt in dat beëdigde melder ten onrechte zou hebben beschuldigd van fraude. Ook zou beëdigde hebben nagelaten melder inlichtingen te verschaffen en excuses aan te bieden. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde ten aanzien van de melding geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Beëdigde had twijfels over de authenticiteit van stukken die door de melder waren overgelegd. Zij heeft zorgvuldig gehandeld door die te laten onderzoeken door de onderzoeksafdeling van de bank. Verder heeft zij conform beleid van de bank gehandeld door de door melder gevraagde inlichtingen aan Kifid mee te delen. Door de bank zijn excuses aangeboden. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

Melder heeft herziening gevraagd. De beslissing op het herzieningsverzoek vind je hier.