Omzeiling regels bank inzake wisselbeleid eurobiljetten

TRB-2022-4633-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

De bankmedewerkster was ervan op de hoogte dat het conform de regels van de bank niet was toegestaan een groot eurobiljet te wisselen in kleinere eurobiljetten. Met het voorstellen aan de klant een valutatransactie te doen om hetzelfde resultaat te bewerkstelligen, heeft verweerster bewust de regels van de bank omzeild.
De tuchtcommissie vindt dat verweerster de gedragsregels 1 en 4 heeft geschonden, maar legt geen maatregel op omdat er niet meer dan twee incidenten aan de klacht ten grondslag liggen. Ook vanwege het ontslag van verweerster ziet de Tuchtcommissie af van het opleggen van een maatregel.

Op onterechte gronden bankvergoedingen aan zichzelf uitgekeerd

TRB-2022-4654-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

De bankmedewerker heeft de gedragsregels overtreden door geldbedragen over te maken naar zijn eigen bankrekening en daarbij steeds een onjuiste reden voor die overmakingen in de banksystemen te vermelden. De bankmedewerker heeft zijn bevoegdheden als bankmedewerker misbruikt om zichzelf te verrijken en heeft geprobeerd zijn handelen te verdoezelen. Hij heeft tevens de gedragsregels overtreden door eigenhandig zijn initialen en geboortedatum in de banksystemen aan te passen. Een en ander is niet integer en zowel in strijd met de wet als met de regels die voor het werken bij de bank gelden. Ook schaadt deze handelswijze het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De tuchtcommissie heeft de bankmedewerker een beroepsverbod voor de duur van twaalf maanden opgelegd.

De naam van verweerder/verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De link naar de uitspraak.

Zonder zakelijke aanleiding vergoedingen uitgekeerd voor persoonlijk gewin

TRB-2022-4645-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

De bankmedewerker heeft de gedragsregels overtreden door geldbedragen over te maken naar een bankrekening van een vriend van hem, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Door dit handelen heeft de bankmedewerker geld van de bank gestolen. Hij heeft zijn bevoegdheden als bankmedewerker misbruikt om zijn eigen financiële problemen op te lossen en om zichzelf te verrijken. Dergelijk handelen is niet integer en zowel in strijd met de wet als met de regels die voor het werken bij de bank gelden. Verder schaadt deze handelswijze het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De tuchtcommissie heeft de bankmedewerker de maatregel van een beroepsverbod voor de duur van zes maanden opgelegd.

De naam van verweerder/verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Link naar de uitspraak.

Onzorgvuldig handelen bij klantwordingsproces en schijn van belangenverstrengeling

TRB-2022-4616-AD
Algemeen Directeur, 25 mei 2022

Beëdigde heeft onzorgvuldig gehandeld door niet het CDD rapport van de klant te checken. Hiervoor was gelet op het strafrechtelijk verleden van de klant aanleiding toe. Het klantwordingsproces is daardoor niet conform de regels die binnen de bank gelden verlopen. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat beëdigde zich hierbij schuldig heeft gemaakt aan (schijn van) belangenverstrengeling. Verder heeft beëdigde het bedrijf van zijn broer aan klanten aanbevolen. Dat levert schijn van belangenverstrengeling op. De Algemeen Directeur heeft een schikking voorgesteld in de vorm van een boete van € 250,-. Beëdigde heeft dit voorstel geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Vertrouwelijke gegevens buiten bankomgeving en via internet toegankelijk

TRB-2022-4587-TC
Tuchtcommissie, 30 maart 2022

Verweerder heeft data (op punten zeer privacygevoelige gegevens) buiten het netwerk van de bank gebracht door deze data op een USB-stick te zetten. Vervolgens zijn de gegevens van de USB-stick op de privé laptop gezet. Deze laptop heeft een koppeling gemaakt met een server waardoor de data voor de duur van enkele dagen medio 2020, vrijelijk beschikbaar is geweest. Opzet hierbij is niet aannemelijk geworden. Dit maakt de gevolgen echter niet minder ernstig. De gegevens zijn immers zeer fraudegevoelig en zeer nuttig voor kwaadwillenden. Aan verweerder wordt een beroepsverbod voor de duur van drie maanden opgelegd.

Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens

TRB-2022-4661-TC
Tuchtcommissie, 30 maart 2022

Verweerster heeft gehandeld in strijd met de binnen de bank geldende regels door gegevens van klanten van de bank te raadplegen, zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Dat zij gemachtigd was op de rekeningen van (sommigen van) de klanten, familieleden van haar, maakt dit niet anders. De handelwijze van verweerster is niet integer. Bovendien schaadt dit het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. De oplegging van een aanwijzing dat verweerster een periode niet werkzaam mag zijn in de bancaire sector is de enige passende maatregel. Daarbij speelt een rol dat de financiën van klanten veel informatie prijsgeven over hun persoonlijke leven en daarmee uiterst privacygevoelig zijn. Aan verweerster wordt een beroepsverbod voor de duur van twee maanden opgelegd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens

TRB-2022-4590-TC
Tuchtcommissie, 30 maart 2022

Verweerster heeft gehandeld in strijd met de binnen de bank geldende regels door gegevens van klanten van de bank te raadplegen, zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Deze handelwijze van verweerster is niet integer. Bovendien schaadt dit het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. De door verweerster aangevoerde persoonlijke omstandigheden die haar gedrag verklaren, doen niet af aan het – direct na afleggen van de bankierseed – voor een lange periode handelen in strijd met de bankierseed. De oplegging van een aanwijzing dat verweerster een periode niet werkzaam mag zijn in de bancaire sector is de enige passende maatregel. Daarbij speelt een rol dat de financiën van klanten veel informatie prijsgeven over hun persoonlijke leven en daarmee uiterst privacygevoelig zijn. Aan verweerster wordt een beroepsverbod van drie maanden opgelegd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens van klanten van de bank

TRB-2022-4611-TC
Tuchtcommissie, 27 april 2022

Verweerder heeft gehandeld in strijd met de binnen de bank geldende regels door gegevens van klanten van de bank te raadplegen, zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Het feit dat verweerder na ontvangst van waarschuwingse-mails op andere wijzen heeft kennisgenomen van rekeninggegevens geeft blijk van een doordachte handelswijze en is zeer kwalijk. Het handelen van verweerder is niet integer en schaadt het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. De door verweerder aangevoerde persoonlijke omstandigheden doen niet af aan het feit dat dat handelen in strijd is met de bankierseed. Aan verweerder wordt een beroepsverbod voor de duur van twee maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Onvoldoende aanknopingspunten dat de bankmedewerker tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

TRB-2022-4757
Algemeen Directeur, 22 maart 2022
Herzieningsbeslissing, 13 mei 2022

Volgens de melder heeft de bankmedewerker vertrouwelijke informatie niet geheim gehouden door een brief binnen de bank door te zetten naar een collega. De bankmedewerker zou verder geweigerd hebben deel te nemen aan een gesprek met melder en compliance signalen niet hebben laten onderzoeken.

De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen omdat van een bankmedewerker met zijn functie niet kan worden verwacht dat hij/zij persoonlijk brieven van klanten beantwoordt en zonder meer op verzoeken van klanten ingaat. Ook  is het niet onzorgvuldig dat de brief is doorgezet en was het gelet op de ontbrekende onderbouwing  niet onbegrijpelijk dat er niet een compliance onderzoek is gestart.  De Algemeen Directeur concludeert dat onvoldoende aannemelijk is dat de bankmedewerker een tuchtrechtelijk verwijt valt te maken.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De voorzitter kan zich verenigen met de gronden die de Algemeen Directeur heeft aangedragen. Van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen door de bankmedewerker is niet gebleken.

Duwen en uitschelden klant

TRB-2022-4688-AD
Algemeen Directeur, 21 maart 2022

Beëdigde heeft een klant van de bank een duw gegeven en hem uitgescholden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 100,-. Hij heeft daarbij rekening gehouden dat het een incident betrof, dat beëdigde inzicht heeft getoond in zijn handelen en dat de klant zich ook provocerend heeft gedragen. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerder wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.