Vertrouwelijke informatie klanten onterecht gedeeld met derde

TRB-2022-4602-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Verweerster heeft zonder dat dit voor haar werk nodig was contact opgenomen met de werkgever van (potentiële) klanten van de bank. Zij heeft daarbij vertrouwelijke informatie die haar bekend was uit de financieringsaanvraag van die klanten gedeeld met die werkgever (zijnde een bevriende relatie van verweerster), omdat volgens verweerster sprake was van een oneigenlijke toe-eigening door die klanten van bedrijfsinformatie van die werkgever. Zij heeft daarmee haar geheimhouding geschonden. Het betreft zeer gevoelige en vertrouwelijke informatie die op verschillende momenten in detail met de derde is gedeeld. Dit is niet integer en onzorgvuldig geweest. Verweerster heeft verder de belangen van de derde laten prevaleren boven de belangen van de (potentiële) klanten en haar geheimhoudingsplicht geschonden. De Tuchtcommissie legt aan verweerster een onvoorwaardelijk beroepsverbod van vier weken op. Hierbij is onder meer rekening gehouden met de specifieke context waarin het tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen zich heeft afgespeeld, de duur van het onderzoek en het feit dat verweerster reeds jarenlang en nog steeds werkzaam is in de bancaire sector.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Verduistering gelden in verleden; ten onrechte strafrechtelijk onderzoek niet gemeld

TRB-2022-4756-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Voor de start van zijn werkzaamheden bij de bank heeft verweerder een groot geldbedrag verduisterd bij een stichting waarvan hij penningmeester was. Door geen melding te maken van het strafrechtelijk onderzoek daarover dat tegen hem was gestart toen hij werkzaam was bij de bank, heeft verweerder de gedragsregels overtreden. Verweerder heeft niet integer, onzorgvuldig en in strijd met de regels van bank gehandeld. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod van een maand op.
De Tuchtcommissie komt niet toe aan de beantwoording van de vraag of (in dit geval strafrechtelijke) gedragingen van een bankmedewerker, die voorafgaand aan de werkzaamheden bij de bank hebben plaatsgevonden en relevant zijn voor het werk bij de bank, uit eigen beweging dienen te worden gemeld.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Geen opgaaf gedaan van (dubieuze) nevenactiviteit

TRB-2022-4589-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Verweerder heeft bij de bank geen opgaaf gedaan van zijn nevenactiviteit. Die nevenactiviteit betrof (bovendien) een dubieuze handel in televisieabonnementen. De Tuchtcommissie oordeelt dat verweerder met zijn handelen gedragsregels 1 en 4 heeft geschonden. Rekening houdend met de omstandigheden van het geval, waaronder (i) de nadelige gevolgen die verweerder reeds van zijn handelen heeft ondervonden, (ii) de omstandigheid dat het onderzoek geruime tijd in beslag heeft genomen en (iii) de financiële situatie van verweerder, besluit de Tuchtcommissie tot het opleggen van een geldboete ter hoogte van € 300,-.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Niet melden en/of registeren van nevenactiviteiten en schijn van belangenverstrengeling

TRB-2023-4827-AD
Algemeen Directeur, 15 februari 2023

Beëdigde heeft vanuit zijn eigen onderneming werkzaamheden (van financiële aard) voor een klant uit zijn klantportefeuille bij de bank verricht en daarmee tenminste de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Dit is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Het niet melden van die nevenactiviteit aan de bank en het niet registreren van de nevenactiviteit in de banksystemen is in strijd met de regels van de bank. Ook dit is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Op grond van de specifieke omstandigheden van het geval heeft de Algemeen directeur evenwel aanleiding gezien een minnelijke schikking als bedoeld in art. 2.2.5 Tuchtrechtreglement Bancaire Sector aan te bieden. Deze door de Algemeen Directeur voorgestelde schikking in de vorm van een geldboete van € 750,- heeft beëdigde geaccepteerd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De beslissing van de Algemeen directeur vind je hier.

Niet (voortvarend) reageren op e-mails – herzieningsverzoek na opdracht nader onderzoek afgewezen

TRB-2022-4793-AD
Algemeen directeur, 30 juni 2022

TRB-2022-4793-HV-1
Herzieningsbeslissing, 19 augustus 2022
TRB-2022-4793-HV-2
Herzieningsbeslissing, 1 februari 2023

De melding houdt in 1) dat de bankmedewerker niet (tijdig) zou hebben gereageerd op e-mails waarin de melder verzocht om inzage in de gegevens die de bank over hem als voormalig klant heeft opgeslagen en 2) dat de bankmedewerker zou hebben geweigerd die gegevens te verwijderen.

De Algemeen directeur heeft de melding afgewezen omdat uit overgelegde stukken van de melder blijkt dat de bankmedewerker heeft gereageerd op zijn e-mails. Het tijdsverloop is onzorgvuldig te noemen, maar onvoldoende om een tuchtrechtelijk verwijt te maken aan de bankmedewerker. Daarnaast heeft de bankmedewerker de procedure van de bank omtrent het verwijderen van klantgegevens uitgelegd aan melder.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft bij de voorafgaande beslissing van 19 augustus 2022 de eindbeslissing op het herzieningsverzoek aangehouden en de Algemeen directeur gelegenheid gegeven om (a) nader onderzoek te doen naar in die beslissing van 19 augustus 2022 omschreven onduidelijkheden in het dossier en (b) binnen zes weken schriftelijk te reageren op het herzieningsverzoek.

Na onderzoek van de Algemeen directeur concludeert de voorzitter bij (eind)beslissing van 1 februari 2023 – in lijn met hetgeen door de Algemeen directeur was vastgesteld – dat de bankmedewerker heeft gehandeld in overeenstemming met beleid van de bank dat voor verwijdering van gegevens een motivering nodig is. Aannemelijk is dat de bankmedewerker een aantal van de door melder gezonden e-mails niet heeft ontvangen. De onjuiste informatie die de bankmelder melder (aanvankelijk) heeft gegeven over het moment waarop zijn gegevens zouden worden verwijderd, is nadien gecorrigeerd en niet is gebleken dat die verkeerde mededeling voor melder nadelige gevolgen heeft gehad. De voorzitter van de Tuchtcommissie ziet gelet daarop en aangezien ook overigens niet van een voldoende ernstige kwestie is gebleken geen reden een klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie en wijst het herzieningsverzoek af.

Zie hier de beslissing van de Algemeen directeur.
Zie hier de beslissing van de voorzitter van de Tuchtcommissie van 19 augustus 2022.
Zie hier de beslissing van de voorzitter van de Tuchtcommissie van 1 februari 2023.

Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens

TRB-2022-4663-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Door rekeninggegevens van klanten van de bank te raadplegen zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond, heeft verweerder de gedragsregels overtreden. Dit is niet integer geweest en schaadt het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. Onder meer omdat verweerder reeds een ernstige berisping van de bank opgelegd heeft gekregen, hij nog werkzaam is voor de bank en een langdurig onvoorwaardelijk beroepsverbod mogelijk vergaande en onomkeerbare gevolgen voor de arbeidsrelatie heeft, wordt een beroepsverbod van drie maanden opgelegd, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Vertrouwelijke informatie delen met derde, ongeoorloofd raadplegen van rekeninggegevens en onterecht vrije dagen claimen

TRB-2022-4634-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Verweerster heeft vertrouwelijke informatie van de bank verzonden naar haar privé e-mailadres en naar het e-mailadres van haar partner. Ook heeft zij rekeninggegevens geraadpleegd, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Voorts heeft zij, kort gezegd, onterecht enkele vrije dagen geclaimd. De Tuchtcommissie oordeelt dat daarmee sprake is van een aantal verschillende, maar ernstige schendingen van de gedragsregels. Verweerster heeft niet laten blijken dat zij de ernst daarvan inziet en lijkt niet de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor haar verwijtbaar handelen. Zo heeft verweerster in haar verklaringen niet passende kwalificaties voor haar handelen gebezigd en heeft zij herhaaldelijk kennelijk leugenachtig verklaard. Bij het bepalen van de aan verweerster op te leggen maatregel worden die factoren door de Tuchtcommissie meegewogen. Aan verweerster wordt een beroepsverbod voor de duur van negen maanden opgelegd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens

TRB-2022-4685-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Verweerster heeft de gedragsregels overtreden door rekeninggegevens van klanten van de bank te raadplegen, zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Dat is niet integer geweest. Bovendien schaadt dit het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. De Tuchtcommissie weegt mee dat verweerster reeds een berisping opgelegd heeft gekregen van de bank en houdt ook rekening met het feit dat verweerster nog steeds werkzaam is bij de bank en dat een langdurig onvoorwaardelijk beroepsverbod mogelijk vergaande en onomkeerbare gevolgen heeft voor de arbeidsrelatie. De Tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, op.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Bewust afwijken van procedure inzake zakelijke kredietverlening

TRB-2022-4379-TC
Tuchtcommissie, 14 december 2022

Verweerder is bij kredietaanvragen in een groot aantal klantdossiers bewust afgeweken van dwingend beleid van de bank en/of de wijze waarop deze aanvragen in het banksysteem dienden te worden ingevoerd. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder onterecht veelvuldig het systeem van de bank heeft omzeild. De bank en de klanten hebben hierdoor aanzienlijke risico’s gelopen, terwijl die risico’s zo veel mogelijk konden en moesten worden uitgesloten door het systeem. De specifieke omstandigheden van het geval waaronder de impact van een onvoorwaardelijk beroepsverbod doen de Tuchtcommissie besluiten aan verweerder niet een onvoorwaardelijk maar een voorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twee jaar op te leggen en daarnaast een geldboete van € 12.500,-.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

de uitspraak vind je hier.

Gelden klant aan zichzelf overgemaakt en oneigenlijke verhogingen (eigen) creditcards

TRB-2022-4580-TC
Tuchtcommissie, 23 november 2022

Het is bijzonder kwalijk dat verweerder een klant van de bank zeer ernstig heeft benadeeld door het op slinkse wijze ontvreemden van een groot geldbedrag (€ 45.000,-). Daarnaast heeft verweerder ten onrechte de limieten van de creditkaarten van zichzelf en van zijn vriendin verhoogd. Hierbij heeft hij zijn vriendin en collega’s “gebruikt” om dit alles te realiseren. De tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van 2 jaar op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.