Gelden klant aan zichzelf overgemaakt en oneigenlijke verhogingen (eigen) creditcards

TRB-2022-4580-TC
Tuchtcommissie, 23 november 2022

Het is bijzonder kwalijk dat verweerder een klant van de bank zeer ernstig heeft benadeeld door het op slinkse wijze ontvreemden van een groot geldbedrag (€ 45.000,-). Daarnaast heeft verweerder ten onrechte de limieten van de creditkaarten van zichzelf en van zijn vriendin verhoogd. Hierbij heeft hij zijn vriendin en collega’s “gebruikt” om dit alles te realiseren. De tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van 2 jaar op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Vertrouwelijke gegevens buiten de bank gebracht en gedeeld met zoon

TRB-2022-4678-TC
Tuchtcommissie, 23 november 2022

Verweerder is onderworpen aan het bankentuchtrecht, zodat de Tuchtcommissie bevoegd is het gedrag van verweerder te toetsen. Het ongeoorloofd buiten de bank brengen van vertrouwelijke informatie van de bank (met bijkomend het met een derde delen van die informatie) is een bijzonder ernstige schending van de gedragsregels. Anders dan verweerder heeft aangevoerd kwam hem geen recht(vaardiging) toe dat te doen. Gelet op de functie en ervaring van verweerder had hij moeten weten dat hij niet zo met vertrouwelijke informatie had mogen omgaan. Verweerder heeft niet laten blijken dat hij dat volledig inziet. De tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van 8 maanden op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Ongeoorloofd bekijken rekeninggegevens, in dit geval voorwaardelijk beroepsverbod

TRB-2022-4667-TC
Tuchtcommissie, 23 november 2022

Verweerder heeft bij herhaling rekeninggegevens van klanten van de bank geraadpleegd zonder dat die raadplegingen geoorloofd waren. Verweerder heeft hiermee gedragsregels 1 en 4 geschonden van de aan de bankierseed verbonden gedragscode. Veelal wordt in dergelijke gevallen van (bij herhaling) ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens een (onvoorwaardelijk) beroepsverbod opgelegd. In dit geval wordt echter, vanwege specifieke omstandigheden (die door de Tuchtcommissie in verweerders voordeel worden meegewogen), een voorwaardelijk beroepsverbod van drie maanden opgelegd.

De uitspraak vind je hier.

Onrechtmatige overboekingen, toe-eigening gelden en frauduleuze handelingen ter verdoezeling

TRB-2022-4581-TC
Tuchtcommissie, 2 november 2022

Verweerder heeft onrechtmatige overboekingen verricht van in totaal ongeveer € 195.000,- vanaf de bankrekening van erfgenamen van een (overleden) klant van de bank. Verweerder heeft zich geld toegeëigend waarop hij geen recht had.
Bovendien heeft verweerder diverse (frauduleuze) handelingen verricht om ervoor te zorgen dat de bewuste transacties voor die erfgenamen en de bank verborgen zouden blijven.
Tevens heeft verweerder aan een collega die betrokken was bij de onrechtmatige overboekingen, een bedrag van € 13.000,- overgemaakt (zie de uitspraak van 27 juli 2022 van de Tuchtcommissie , met kenmerk TRB-2022-4582-TC).
De conclusie van de Tuchtcommissie luidt dat het in deze zaak om zeer ernstige schendingen van de aan de bankierseed verbonden gedragsregels gaat (gedragsregels 1, 4 en 7). Verweerder heeft met zijn handelen er blijk van gegeven dat hij niet kan worden vertrouwd als hij in de uitoefening van zijn functie de beschikking krijgt over geld van klanten. De Tuchtcommissie acht een beroepsverbod voor de duur van 36 maanden passend.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Ongeoorloofd raadplegen van rekeninggegevens en delen klantgegevens

TRB-2022-4749-TC
Tuchtcommissie, 2 november 2022

Het was verweerder niet toegestaan bankzaken te behandelen voor cliënten met wie hij privé een (nauwe) relatie heeft en evenmin klantgegevens in te zien van iemand die hij kent, of dergelijke gegevens uit nieuwsgierigheid te bekijken. Verder is het onzorgvuldig geweest een WhatsApp-groep aan te maken met daarin klanten van de bank. Hierdoor zijn ongevraagd namen en/of telefoonnummers van klanten gedeeld, waardoor deze gegevens buiten de bank werden gebracht en de privacy van deze klanten is geschonden. Een en ander is niet integer en in strijd met de regels van de bank. Het handelen van verweerder is in strijd met gedragsregels 1 en 4 en rechtvaardigt een beroepsverbod van twee maanden.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Vertrouwelijke informatie buiten de bank gebracht

TRB-2022-4673-TC
Tuchtcommissie, 2 november 2022

Het staat vast dat de gegevens die door verweerster buiten de beschermde omgeving van de bank zijn gebracht zeer privacygevoelig zijn. Het gaat om ongeveer 500 bijlagen met onder meer klantgegevens. Hiermee heeft verweerster niet integer gehandeld. Bovendien schaadt dit het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. Verweerster heeft gedragsregels 1, 4, 5 en 7 geschonden. De Tuchtcommissie beslist dat een beroepsverbod van zeven maanden passend is.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Medewerking aan onrechtmatige overboekingen en toe-eigening gelden

TRB-2022-4582-TC
Tuchtcommissie, 27 juli 2022

Verweerder heeft zijn medewerking verleend aan een voormalige collega bij vier onrechtmatige overboekingen vanaf de bankrekening van erfgenamen van een klant van de bank. Hiervoor was geen rechtmatige opdracht dan wel toestemming gegeven. De tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder hiermee de gedragsregels fors heeft overtreden. Via de bankrekening van een derde is vervolgens € 13.000,- overgemaakt naar de bankrekening van verweerder. Hiermee heeft verweerder zich geld toegeëigend van de erfgenamen waar hij geen recht op had. Van verweerder mocht worden verwacht dat hij had ingegrepen op het moment hij in de gaten had dat het vermoedelijk onrechtmatige overboekingen betrof. Verweerder heeft blijk ervan gegeven dat hij niet kan worden vertrouwd als hij in de uitoefening van zijn functie de beschikking krijgt over geld van klanten. De tuchtcommissie acht een beroepsverbod voor de duur van 18 maanden passend.

De naam van verweerder is ingesteld opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen dit register inzien.

De uitspraak van de Tuchtcommissie vind je hier.

Ongeoorloofd rekeningkijken

TRB-2022-4591-TC
Tuchtcommissie, 27 juli 2022

Verweerster heeft bij herhaling rekeninggegevens bekeken zonder dat daar een zakelijke aanleiding voor was. Zij heeft in strijd met de binnen de bank geldende regels gehandeld. De tuchtcommissie acht het handelen van verweerster niet integer. De tuchtcommissie is van oordeel dat dit handelen als een ernstige schending van de bankierseed moet worden opgevat, omdat het vertrouwen van de samenleving in de bank fors wordt geschaad.

De tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van twee maanden op.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in het register.

De uitspraak van de Tuchtcommissie vind je hier.

Ongeoorloofd raadplegen rekeninggegevens klanten

TRB-2022-4652-TC
Tuchtcommissie, 27 juli 2022

Verweerster heeft zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond en in strijd met de binnen de bank geldende regels bij herhaling rekeninggegevens van klanten van de bank geraadpleegd. Verweerster heeft hiermee niet integer gehandeld. Bovendien schaadt dit handelen het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. Aan verweerster is een beroepsverbod voor de duur van één maand opgelegd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in dit register.

De uitspraak van de Tuchtcommissie vind je hier.

Op oneigenlijke gronden vergoedingen aan zichzelf uitgekeerd

TRB-2021-4556-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

Verweerder heeft de gedragsregels overtreden door geldbedragen over te maken naar zijn eigen bankrekening, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Verweerder heeft hierdoor geld van de bank gestolen. Hij heeft zijn bevoegdheden als bankmedewerker misbruikt om zijn eigen financiële problemen op te lossen en zichzelf te verrijken. Dat is niet integer en zowel in strijd met de wet als met de regels die voor het werken bij de bank gelden. Ook schaadt deze handelswijze het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De tuchtcommissie heeft verweerder een onvoorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twaalf maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Link naar de uitspraak.
Link naar de tussenbeslissing.