Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens

TRB-2022-4663-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Door rekeninggegevens van klanten van de bank te raadplegen zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond, heeft verweerder de gedragsregels overtreden. Dit is niet integer geweest en schaadt het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. Onder meer omdat verweerder reeds een ernstige berisping van de bank opgelegd heeft gekregen, hij nog werkzaam is voor de bank en een langdurig onvoorwaardelijk beroepsverbod mogelijk vergaande en onomkeerbare gevolgen voor de arbeidsrelatie heeft, wordt een beroepsverbod van drie maanden opgelegd, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Vertrouwelijke informatie delen met derde, ongeoorloofd raadplegen van rekeninggegevens en onterecht vrije dagen claimen

TRB-2022-4634-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Verweerster heeft vertrouwelijke informatie van de bank verzonden naar haar privé e-mailadres en naar het e-mailadres van haar partner. Ook heeft zij rekeninggegevens geraadpleegd, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Voorts heeft zij, kort gezegd, onterecht enkele vrije dagen geclaimd. De Tuchtcommissie oordeelt dat daarmee sprake is van een aantal verschillende, maar ernstige schendingen van de gedragsregels. Verweerster heeft niet laten blijken dat zij de ernst daarvan inziet en lijkt niet de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor haar verwijtbaar handelen. Zo heeft verweerster in haar verklaringen niet passende kwalificaties voor haar handelen gebezigd en heeft zij herhaaldelijk kennelijk leugenachtig verklaard. Bij het bepalen van de aan verweerster op te leggen maatregel worden die factoren door de Tuchtcommissie meegewogen. Aan verweerster wordt een beroepsverbod voor de duur van negen maanden opgelegd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens

TRB-2022-4685-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Verweerster heeft de gedragsregels overtreden door rekeninggegevens van klanten van de bank te raadplegen, zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Dat is niet integer geweest. Bovendien schaadt dit het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. De Tuchtcommissie weegt mee dat verweerster reeds een berisping opgelegd heeft gekregen van de bank en houdt ook rekening met het feit dat verweerster nog steeds werkzaam is bij de bank en dat een langdurig onvoorwaardelijk beroepsverbod mogelijk vergaande en onomkeerbare gevolgen heeft voor de arbeidsrelatie. De Tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, op.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Bewust afwijken van procedure inzake zakelijke kredietverlening

TRB-2022-4379-TC
Tuchtcommissie, 14 december 2022

Verweerder is bij kredietaanvragen in een groot aantal klantdossiers bewust afgeweken van dwingend beleid van de bank en/of de wijze waarop deze aanvragen in het banksysteem dienden te worden ingevoerd. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder onterecht veelvuldig het systeem van de bank heeft omzeild. De bank en de klanten hebben hierdoor aanzienlijke risico’s gelopen, terwijl die risico’s zo veel mogelijk konden en moesten worden uitgesloten door het systeem. De specifieke omstandigheden van het geval waaronder de impact van een onvoorwaardelijk beroepsverbod doen de Tuchtcommissie besluiten aan verweerder niet een onvoorwaardelijk maar een voorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twee jaar op te leggen en daarnaast een geldboete van € 12.500,-.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

de uitspraak vind je hier.

Gelden klant aan zichzelf overgemaakt en oneigenlijke verhogingen (eigen) creditcards

TRB-2022-4580-TC
Tuchtcommissie, 23 november 2022

Het is bijzonder kwalijk dat verweerder een klant van de bank zeer ernstig heeft benadeeld door het op slinkse wijze ontvreemden van een groot geldbedrag (€ 45.000,-). Daarnaast heeft verweerder ten onrechte de limieten van de creditkaarten van zichzelf en van zijn vriendin verhoogd. Hierbij heeft hij zijn vriendin en collega’s “gebruikt” om dit alles te realiseren. De tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van 2 jaar op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Vertrouwelijke gegevens buiten de bank gebracht en gedeeld met zoon

TRB-2022-4678-TC
Tuchtcommissie, 23 november 2022

Verweerder is onderworpen aan het bankentuchtrecht, zodat de Tuchtcommissie bevoegd is het gedrag van verweerder te toetsen. Het ongeoorloofd buiten de bank brengen van vertrouwelijke informatie van de bank (met bijkomend het met een derde delen van die informatie) is een bijzonder ernstige schending van de gedragsregels. Anders dan verweerder heeft aangevoerd kwam hem geen recht(vaardiging) toe dat te doen. Gelet op de functie en ervaring van verweerder had hij moeten weten dat hij niet zo met vertrouwelijke informatie had mogen omgaan. Verweerder heeft niet laten blijken dat hij dat volledig inziet. De tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van 8 maanden op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Ongeoorloofd bekijken rekeninggegevens, in dit geval voorwaardelijk beroepsverbod

TRB-2022-4667-TC
Tuchtcommissie, 23 november 2022

Verweerder heeft bij herhaling rekeninggegevens van klanten van de bank geraadpleegd zonder dat die raadplegingen geoorloofd waren. Verweerder heeft hiermee gedragsregels 1 en 4 geschonden van de aan de bankierseed verbonden gedragscode. Veelal wordt in dergelijke gevallen van (bij herhaling) ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens een (onvoorwaardelijk) beroepsverbod opgelegd. In dit geval wordt echter, vanwege specifieke omstandigheden (die door de Tuchtcommissie in verweerders voordeel worden meegewogen), een voorwaardelijk beroepsverbod van drie maanden opgelegd.

De uitspraak vind je hier.

Onrechtmatige overboekingen, toe-eigening gelden en frauduleuze handelingen ter verdoezeling

TRB-2022-4581-TC
Tuchtcommissie, 2 november 2022

Verweerder heeft onrechtmatige overboekingen verricht van in totaal ongeveer € 195.000,- vanaf de bankrekening van erfgenamen van een (overleden) klant van de bank. Verweerder heeft zich geld toegeëigend waarop hij geen recht had.
Bovendien heeft verweerder diverse (frauduleuze) handelingen verricht om ervoor te zorgen dat de bewuste transacties voor die erfgenamen en de bank verborgen zouden blijven.
Tevens heeft verweerder aan een collega die betrokken was bij de onrechtmatige overboekingen, een bedrag van € 13.000,- overgemaakt (zie de uitspraak van 27 juli 2022 van de Tuchtcommissie , met kenmerk TRB-2022-4582-TC).
De conclusie van de Tuchtcommissie luidt dat het in deze zaak om zeer ernstige schendingen van de aan de bankierseed verbonden gedragsregels gaat (gedragsregels 1, 4 en 7). Verweerder heeft met zijn handelen er blijk van gegeven dat hij niet kan worden vertrouwd als hij in de uitoefening van zijn functie de beschikking krijgt over geld van klanten. De Tuchtcommissie acht een beroepsverbod voor de duur van 36 maanden passend.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Ongeoorloofd raadplegen van rekeninggegevens en delen klantgegevens

TRB-2022-4749-TC
Tuchtcommissie, 2 november 2022

Het was verweerder niet toegestaan bankzaken te behandelen voor cliënten met wie hij privé een (nauwe) relatie heeft en evenmin klantgegevens in te zien van iemand die hij kent, of dergelijke gegevens uit nieuwsgierigheid te bekijken. Verder is het onzorgvuldig geweest een WhatsApp-groep aan te maken met daarin klanten van de bank. Hierdoor zijn ongevraagd namen en/of telefoonnummers van klanten gedeeld, waardoor deze gegevens buiten de bank werden gebracht en de privacy van deze klanten is geschonden. Een en ander is niet integer en in strijd met de regels van de bank. Het handelen van verweerder is in strijd met gedragsregels 1 en 4 en rechtvaardigt een beroepsverbod van twee maanden.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Vertrouwelijke informatie buiten de bank gebracht

TRB-2022-4673-TC
Tuchtcommissie, 2 november 2022

Het staat vast dat de gegevens die door verweerster buiten de beschermde omgeving van de bank zijn gebracht zeer privacygevoelig zijn. Het gaat om ongeveer 500 bijlagen met onder meer klantgegevens. Hiermee heeft verweerster niet integer gehandeld. Bovendien schaadt dit het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. Verweerster heeft gedragsregels 1, 4, 5 en 7 geschonden. De Tuchtcommissie beslist dat een beroepsverbod van zeven maanden passend is.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.