Medewerking aan onrechtmatige overboekingen en toe-eigening gelden

TRB-2022-4582-TC
Tuchtcommissie, 27 juli 2022

Verweerder heeft zijn medewerking verleend aan een voormalige collega bij vier onrechtmatige overboekingen vanaf de bankrekening van erfgenamen van een klant van de bank. Hiervoor was geen rechtmatige opdracht dan wel toestemming gegeven. De tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder hiermee de gedragsregels fors heeft overtreden. Via de bankrekening van een derde is vervolgens € 13.000,- overgemaakt naar de bankrekening van verweerder. Hiermee heeft verweerder zich geld toegeëigend van de erfgenamen waar hij geen recht op had. Van verweerder mocht worden verwacht dat hij had ingegrepen op het moment hij in de gaten had dat het vermoedelijk onrechtmatige overboekingen betrof. Verweerder heeft blijk ervan gegeven dat hij niet kan worden vertrouwd als hij in de uitoefening van zijn functie de beschikking krijgt over geld van klanten. De tuchtcommissie acht een beroepsverbod voor de duur van 18 maanden passend.

De naam van verweerder is ingesteld opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen dit register inzien.

De uitspraak van de Tuchtcommissie vind je hier.

Ongeoorloofd rekeningkijken

TRB-2022-4591-TC
Tuchtcommissie, 27 juli 2022

Verweerster heeft bij herhaling rekeninggegevens bekeken zonder dat daar een zakelijke aanleiding voor was. Zij heeft in strijd met de binnen de bank geldende regels gehandeld. De tuchtcommissie acht het handelen van verweerster niet integer. De tuchtcommissie is van oordeel dat dit handelen als een ernstige schending van de bankierseed moet worden opgevat, omdat het vertrouwen van de samenleving in de bank fors wordt geschaad.

De tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van twee maanden op.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in het register.

De uitspraak van de Tuchtcommissie vind je hier.

Ongeoorloofd raadplegen rekeninggegevens klanten

TRB-2022-4652-TC
Tuchtcommissie, 27 juli 2022

Verweerster heeft zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond en in strijd met de binnen de bank geldende regels bij herhaling rekeninggegevens van klanten van de bank geraadpleegd. Verweerster heeft hiermee niet integer gehandeld. Bovendien schaadt dit handelen het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. Aan verweerster is een beroepsverbod voor de duur van één maand opgelegd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in dit register.

De uitspraak van de Tuchtcommissie vind je hier.

Zorgvuldig besluitvormingsproces beloningsvoorstel (1) – klacht ongegrond

TRB-2022-3935-TC
Tuchtcommissie, 3 augustus 2022

Verweerder is gevraagd om zijn visie te geven op de hoogte en structuur van een voorstel voor de beloning van de bestuursvoorzitter. In het kader daarvan heeft hij twee gesprekken gevoerd met betrokkenen. De Tuchtcommissie oordeelt allereerst dat de gedragingen van verweerder bij de totstandkoming van het beloningsvoorstel kunnen worden getoetst aan de gedragsregels. De omstandigheid dat beleid of andere beslissingen in een collectief besluitvormingsproces tot stand zijn gekomen sluit niet uit dat binnen dat proces handelen of nalaten door een individuele beëdigde kan worden vastgesteld dat in strijd is geweest met de gedragsregels.

De Tuchtcommissie is van oordeel dat bij de totstandkoming van het beloningsvoorstel door de remuneratiecommissie en de raad van commissarissen een afweging heeft plaatsgevonden van alle aan de orde zijnde belangen. De maatschappelijke gevolgen van, en mogelijke weerstand tegen de aanzienlijke verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter zijn in aanmerking genomen en afgezet tegen het langetermijnbelang van de bank en de reden om juist in 2018 uitvoering te gaan geven aan het in 2010 vastgestelde beloningsbeleid. Dit geeft blijkt van een zorgvuldige uitoefening van de taak van de raad van commissarissen. De publiekelijke weerstand tegen het beloningsvoorstel is door verweerder onderschat. Dat hierbij sprake is geweest van meer dan een inschattingsfout heeft de tuchtcommissie echter niet kunnen vaststellen.

De Tuchtcommissie komt tot de slotsom dat niet is gebleken dat het besluitvormingsproces over het beloningsvoorstel onzorgvuldig is geweest. Verweerder heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door zich niet in te spannen te voorkomen dat het beloningsvoorstel de gekozen vorm kreeg. De tuchtcommissie verklaart de klacht ongegrond.

Zorgvuldig besluitvormingsproces beloningsvoorstel (2) – klacht ongegrond

TRB-2022-3943-TC
Tuchtcommissie, 3 augustus 2022

Verweerder was betrokken bij het voorstel voor de beloning van de bestuursvoorzitter van de bank. De Tuchtcommissie oordeelt allereerst dat de gedragingen van verweerder bij de totstandkoming van het beloningsvoorstel kunnen worden getoetst aan de gedragsregels. De omstandigheid dat beleid of andere beslissingen in een collectief besluitvormingsproces tot stand zijn gekomen sluit niet uit dat binnen dat proces handelen of nalaten door een individuele beëdigde kan worden vastgesteld dat in strijd is geweest met de gedragsregels.

De Tuchtcommissie is verder van oordeel dat bij de totstandkoming van het beloningsvoorstel door de remuneratiecommissie en de raad van commissarissen een afweging heeft plaatsgevonden van alle aan de orde zijnde belangen. De maatschappelijke gevolgen van, en mogelijke weerstand tegen de aanzienlijke verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter zijn in aanmerking genomen en afgezet tegen het langetermijnbelang van de bank en de reden om juist in 2018 uitvoering te gaan geven aan het in 2010 vastgestelde beloningsbeleid. Dit geeft blijkt van een zorgvuldige uitoefening van de taak van de raad van commissarissen. De publiekelijke weerstand tegen het beloningsvoorstel is door verweerder onderschat. Dat hierbij sprake is geweest van meer dan een inschattingsfout heeft de tuchtcommissie echter niet kunnen vaststellen.

De Tuchtcommissie komt tot de slotsom dat niet is gebleken dat het besluitvormingsproces over het beloningsvoorstel onzorgvuldig is geweest. Verweerder heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door zich niet in te spannen te voorkomen dat het beloningsvoorstel de gekozen vorm kreeg. De tuchtcommissie verklaart de klacht ongegrond.

Zorgvuldig besluitvormingsproces beloningsvoorstel (3)– klacht ongegrond

TRB-2022-4006-TC
Tuchtcommissie, 3 augustus 2022

Verweerder was betrokken bij het voorstel voor de beloning van de bestuursvoorzitter van de bank. De Tuchtcommissie oordeelt allereerst dat de gedragingen van verweerder bij de totstandkoming van het beloningsvoorstel kunnen worden getoetst aan de gedragsregels. De omstandigheid dat beleid of andere beslissingen in een collectief besluitvormingsproces tot stand zijn gekomen sluit niet uit dat binnen dat proces handelen of nalaten door een individuele beëdigde kan worden vastgesteld dat in strijd is geweest met de gedragsregels.

De Tuchtcommissie is verder van oordeel dat bij de totstandkoming van het beloningsvoorstel door de remuneratiecommissie en de raad van commissarissen een afweging heeft plaatsgevonden van alle aan de orde zijnde belangen. De maatschappelijke gevolgen van, en mogelijke weerstand tegen de aanzienlijke verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter zijn in aanmerking genomen en afgezet tegen het langetermijnbelang van de bank en de reden om juist in 2018 uitvoering te gaan geven aan het in 2010 vastgestelde beloningsbeleid. Dit geeft blijkt van een zorgvuldige uitoefening van de taak van de raad van commissarissen. De publiekelijke weerstand tegen het beloningsvoorstel is door verweerder onderschat. Dat hierbij sprake is geweest van meer dan een inschattingsfout heeft de tuchtcommissie echter niet kunnen vaststellen.

De Tuchtcommissie komt tot de slotsom dat niet is gebleken dat het besluitvormingsproces over het beloningsvoorstel onzorgvuldig is geweest. Verweerder heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door zich niet in te spannen te voorkomen dat het beloningsvoorstel de gekozen vorm kreeg. De tuchtcommissie verklaart de klacht ongegrond.

Omzeiling regels bank inzake wisselbeleid eurobiljetten

TRB-2022-4633-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

De bankmedewerkster was ervan op de hoogte dat het conform de regels van de bank niet was toegestaan een groot eurobiljet te wisselen in kleinere eurobiljetten. Met het voorstellen aan de klant een valutatransactie te doen om hetzelfde resultaat te bewerkstelligen, heeft verweerster bewust de regels van de bank omzeild.
De tuchtcommissie vindt dat verweerster de gedragsregels 1 en 4 heeft geschonden, maar legt geen maatregel op omdat er niet meer dan twee incidenten aan de klacht ten grondslag liggen. Ook vanwege het ontslag van verweerster ziet de Tuchtcommissie af van het opleggen van een maatregel.

Op oneigenlijke gronden vergoedingen aan zichzelf uitgekeerd

TRB-2021-4556-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

Verweerder heeft de gedragsregels overtreden door geldbedragen over te maken naar zijn eigen bankrekening, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Verweerder heeft hierdoor geld van de bank gestolen. Hij heeft zijn bevoegdheden als bankmedewerker misbruikt om zijn eigen financiële problemen op te lossen en zichzelf te verrijken. Dat is niet integer en zowel in strijd met de wet als met de regels die voor het werken bij de bank gelden. Ook schaadt deze handelswijze het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De tuchtcommissie heeft verweerder een onvoorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twaalf maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Link naar de uitspraak.
Link naar de tussenbeslissing.

Op onterechte gronden bankvergoedingen aan zichzelf uitgekeerd

TRB-2022-4654-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

Verweerder heeft de gedragsregels overtreden door geldbedragen over te maken naar zijn eigen bankrekening en daarbij steeds een onjuiste reden voor die overmakingen in de banksystemen te vermelden. Hij heeft zijn bevoegdheden als bankmedewerker misbruikt om zichzelf te verrijken en heeft geprobeerd zijn handelen te verdoezelen. Hij heeft tevens de gedragsregels overtreden door eigenhandig zijn initialen en geboortedatum in de banksystemen aan te passen. Een en ander is niet integer en zowel in strijd met de wet als met de regels die voor het werken bij de bank gelden. Ook schaadt deze handelswijze het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De tuchtcommissie heeft verweerder een beroepsverbod voor de duur van twaalf maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De link naar de uitspraak.

Zonder zakelijke aanleiding vergoedingen uitgekeerd voor persoonlijk gewin

TRB-2022-4645-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

Verweerder heeft de gedragsregels overtreden door geldbedragen over te maken naar een bankrekening van een vriend van hem, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Door dit handelen heeft hij geld van de bank gestolen. Hij heeft zijn bevoegdheden als bankmedewerker misbruikt om zijn eigen financiële problemen op te lossen en om zichzelf te verrijken. Dergelijk handelen is niet integer en zowel in strijd met de wet als met de regels die voor het werken bij de bank gelden. Verder schaadt deze handelswijze het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De tuchtcommissie heeft verweerder de maatregel van een beroepsverbod voor de duur van zes maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Link naar de uitspraak.