Onzorgvuldig handelen bij klantwordingsproces en schijn van belangenverstrengeling

TRB-2022-4616-AD
Algemeen Directeur, 25 mei 2022

Beëdigde heeft onzorgvuldig gehandeld door niet het CDD rapport van de klant te checken. Hiervoor was gelet op het strafrechtelijk verleden van de klant aanleiding toe. Het klantwordingsproces is daardoor niet conform de regels die binnen de bank gelden verlopen. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat beëdigde zich hierbij schuldig heeft gemaakt aan (schijn van) belangenverstrengeling. Verder heeft beëdigde het bedrijf van zijn broer aan klanten aanbevolen. Dat levert schijn van belangenverstrengeling op. De Algemeen Directeur heeft een schikking voorgesteld in de vorm van een boete van € 250,-. Beëdigde heeft dit voorstel geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Onvoldoende aanknopingspunten dat de bankmedewerker tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

TRB-2022-4757
Algemeen Directeur, 22 maart 2022
Herzieningsbeslissing, 13 mei 2022

Volgens de melder heeft de bankmedewerker vertrouwelijke informatie niet geheim gehouden door een brief binnen de bank door te zetten naar een collega. De bankmedewerker zou verder geweigerd hebben deel te nemen aan een gesprek met melder en compliance signalen niet hebben laten onderzoeken.

De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen omdat van een bankmedewerker met zijn functie niet kan worden verwacht dat hij/zij persoonlijk brieven van klanten beantwoordt en zonder meer op verzoeken van klanten ingaat. Ook  is het niet onzorgvuldig dat de brief is doorgezet en was het gelet op de ontbrekende onderbouwing  niet onbegrijpelijk dat er niet een compliance onderzoek is gestart.  De Algemeen Directeur concludeert dat onvoldoende aannemelijk is dat de bankmedewerker een tuchtrechtelijk verwijt valt te maken.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De voorzitter kan zich verenigen met de gronden die de Algemeen Directeur heeft aangedragen. Van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen door de bankmedewerker is niet gebleken.

Duwen en uitschelden klant

TRB-2022-4688-AD
Algemeen Directeur, 21 maart 2022

Beëdigde heeft een klant van de bank een duw gegeven en hem uitgescholden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 100,-. Hij heeft daarbij rekening gehouden dat het een incident betrof, dat beëdigde inzicht heeft getoond in zijn handelen en dat de klant zich ook provocerend heeft gedragen. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerder wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Onheuse bejegening klant

TRB-2022-4687-AD
Algemeen Directeur, 21 maart 2022

Beëdigde heeft een klant op een bijzonder onvriendelijke manier aangesproken en onheus bejegend. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 50,-. Bij de vaststelling van de schikking heeft hij overwogen dat beëdigde spijt heeft betuigd en dat de klant zich provocerend heeft gedragen. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerder wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Rol bankmedewerker bij civiele zaak – geen tuchtrechtelijk verwijt

TRB-2022-4674-AD
Algemeen Directeur, 2 februari 2022
TRB-2022-4674-HV
Herzieningsbeslissing, 6 april 2022

Melder beklaagt zich over de partijdige rol die de bankmedewerker zou hebben gespeeld door een civielrechtelijke zaak tegen melder te beginnen.

De Algemeen Directeur wijst de melding af, omdat melder zijn stellingen onvoldoende heeft onderbouwd.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. Zij oordeelt dat de bank bij financiële geschillen in beginsel vrijelijk een juridisch standpunt moet kunnen innemen. Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat de bank niet zonder enige reden een rechtszaak is gestart. De bankmedewerker valt dus geen tuchtrechtelijk verwijt te maken dat hij een rechtszaak tegen melder is gestart.

Zie hier de beslissing van de Algemeen Directeur.
Zie hier de beslissing van de Voorzitter van de Tuchtcommissie.

Foto’s klantgegevens op telefoon

TRB-2022-4669-AD
Algemeen Directeur, 23 februari 2022

Beëdigde heeft drie keer met zijn mobiele telefoon foto’s gemaakt van klantgegevens. Door de handelwijze van beëdigde zijn deze gegevens buiten de beveiligde server van de bank terecht gekomen en is het vertrouwen van klanten geschaad dat deze gegevens bij de bank veilig zijn.
De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 100,-. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerder wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Verzoek kopie nota, geen tuchtrechtelijk verwijt – herzieningsverzoek afgewezen

TRB-2022-4699-AD
Algemeen Directeur, 28 januari 2022
TRB-2022-4699-HV
Herzieningsbeslissing, 22 februari 2022

Melder beklaagt zich dat hij voor overschrijvingen een kopie van de nota moet meesturen, terwijl dat eerder niet hoefde. De Algemeen Directeur heeft beslist de melding niet te onderzoeken, omdat dit een beleidsbeslissing van de bank betreft en geen individuele gedraging.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De voorzitter oordeelt dat de bank de voorwaarde aan haar dienstverlening mag stellen dat melder een ondertekende nota meestuurt. Die voorwaarde is niet onredelijk. De bankmedewerker die over dit beleid informeert, handelt niet zonder meer tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Zie hier de beslissing van de Algemeen Directeur.
Zie hier de beslissing van de Voorzitter van de Tuchtcommissie.

Vragen in het kader van Know Your Customer beleid – geen tuchtrechtelijk verwijt

TRB-2021-4677-AD
Algemeen Directeur, 16 december 2021

TRB-2022-4677-HV
Herzieningsbeslissing, 3 maart 2022

Melder beklaagt zich over de vragen die de bankmedewerker in het kader van het Know Your Customer beleid heeft gesteld. Ook zou de bankedewerker niet meer hebben gereageerd op een e-mail van melder.

De Algemeen Directeur wijst de melding af, omdat de bankmedewerker geen gedragsregels heeft geschonden. De bankmedewerker heeft de vragen gesteld in het kader van de wettelijke “ken uw klant”-verplichting van de bank. Daarnaast heeft, anders dan melder stelt, de bankmedewerker contact met hem gezocht.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De voorzitter overweegt dat de bank een wettelijke plicht heeft te voorkomen dat bankrekeningen voor witwassen worden gebruikt. Dit betekent dat iedere klant van de bank met een onderzoek in het kader van Know Your Customer geconfronteerd kan worden als sprake is van een signaal dat de bank verder moet onderzoeken. Bij melder was hier aanleiding voor. De bankmedewerker heeft hierin niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De voorzitter overweegt verder dat het gebrek aan informatie over de voortzetting van het onderzoek door de bank en de consequenties daarvan niet zodanig is, dat de gedragsregels voor bankiers zijn overtreden.

Zie hier de beslissing van de Algemeen Directeur.
Zie hier de beslissing van de Voorzitter van de Tuchtcommissie Banken.

Onjuiste uitkering kleine klantvergoeding – berisping

TRB-2021-4577-AD
Algemeen Directeur, 5 november 2021

Beëdigde heeft aan een viertal klanten op onjuiste gronden een kleine klantvergoeding uitgekeerd. Beëdigde heeft bij dit proces onzorgvuldig gehandeld. Verder heeft beëdigde voor een bekende bankzaken gedaan. Beëdigde heeft hiermee niet integer en in strijd met de regels van de bank gehandeld. De Algemeen Directeur houdt er rekening mee dat beëdigde geen kwade intenties had en onbedoeld fouten heeft gemaakt. Ook heeft verweerder inzicht getoond. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping aangeboden. Beëdigde heeft die schikking aanvaard.

De naam van beëdigde wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Onvoldoende aannemelijk dat hypotheekadvies- gesprekken niet hebben plaatsgevonden – sepot

TRB-2022-4509-AD
Algemeen Directeur, 10 februari 2022

De melding houdt in dat beëdigde in de systemen van de bank heeft doen voorkomen dat hypotheekadviesgesprekken met klanten zijn gevoerd, terwijl deze gesprekken niet zouden hebben plaatsgevonden. De Algemeen Directeur concludeert dat de bank onvoldoende onderbouwd heeft dat de gesprekken die beëdigde met klanten heeft gevoerd geen adviesgesprekken betreffen. Evenmin heeft de bank onderbouwd dat de door de beëdigde gevoerde gesprekken niet zouden aansluiten bij het uitgangspunt van een adviesgesprek. Verder is niet gebleken dat de bank of klanten concrete risico’s hebben gelopen of zijn benadeeld. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde op onzorgvuldige wijze de adviesgesprekken in het systeem heeft ingevoerd, dit is op zichzelf echter onvoldoende ernstig om beëdigde een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Hij seponeert de zaak.