Onjuiste uitkering kleine klantvergoeding – berisping

TRB-2021-4577-AD
Algemeen Directeur, 5 november 2021

Beëdigde heeft aan een viertal klanten op onjuiste gronden een kleine klantvergoeding uitgekeerd. Beëdigde heeft bij dit proces onzorgvuldig gehandeld. Verder heeft beëdigde voor een bekende bankzaken gedaan. Beëdigde heeft hiermee niet integer en in strijd met de regels van de bank gehandeld. De Algemeen Directeur houdt er rekening mee dat beëdigde geen kwade intenties had en onbedoeld fouten heeft gemaakt. Ook heeft verweerder inzicht getoond. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping aangeboden. Beëdigde heeft die schikking aanvaard.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

De beslissing vind je hier.

Kleine klantvergoedingen toekennen zonder zakelijke aanleiding

TRB-2021-4666-AD
Algemeen Directeur, 3 november 2021

 Beëdigde heeft viermaal een kleine klantvergoeding toegekend zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Beëdigde heeft daarbij in het banksysteem onjuiste gegevens ingevuld. De geldbedragen heeft beëdigde aangewend om gokschulden te voldoen. Door deze gedragingen heeft beëdigde de bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping aangeboden. De Algemeen Directeur heeft hierbij meegewogen dat het in de bewuste periode en ook op het moment van het nemen van de beslissing psychisch niet goed ging met beëdigde. Daarnaast heeft de Algemeen Directeur meegewogen dat beëdigde reeds nadelige gevolgen van zijn handelen heeft ondervonden. Beëdigde heeft dit schikkingsvoorstel geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Oneigenlijk gebruik thuiswerkregeling

TRB-2021-4614-AD
Algemeen Directeur, 6 augustus 2021

Op basis van het onderzoek is de Algemeen Directeur tot de conclusie gekomen dat beëdigde de kosten van een bureau en een beeldscherm bij de bank heeft gedeclareerd en vervolgens het bureau heeft verkocht en het beeldscherm heeft weggegeven. Hiermee heeft beëdigde niet integer, onzorgvuldig en in strijd met de regels van de bank gehandeld.

Aan beëdigde is een schikking, inhoudende een berisping, aangeboden. Beëdigde heeft hiermee ingestemd. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

TRB-2021-4475-AD
Algemeen Directeur, 6 juli 2021

Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde rekeninggegevens van zichzelf, van haar echtgenoot, diens bedrijf en van personen met dezelfde achternaam als beëdigde heeft bekeken zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond.

Aan beëdigde is een schikking, inhoudende een berisping, aangeboden. Beëdigde heeft ingestemd met deze berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Raadplegen en delen rekeninggegevens klanten

TRB-2021-4534-AD
Algemeen Directeur, 6 mei 2021

Beëdigde heeft herhaaldelijk van verschillende klanten rekeninggegevens geraadpleegd zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Informatie van deze rekeningen heeft zij vervolgens gedeeld met een derde. Rekeninggegevens bevatten veel informatie over het persoonlijke leven van klanten. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat bankmedewerkers hier zorgvuldig mee omgaan. De Algemeen Directeur is dan ook van oordeel dat beëdigde met haar handelen dit vertrouwen heeft geschaad.

De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking voorgesteld in de vorm van een berisping en een geldboete van € 300,-. Hij heeft daarbij rekening gehouden met de omstandigheden waaronder beëdigde haar handelen heeft begaan. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Raadplegen rekeningen bij uitvoering systeemtest

TRB-2021-4470-TC
Tuchtcommissie, 27 januari 2021

Verweerder heeft de rekeningen van familieleden gebruikt in de uitoefening van zijn werk. Dit is naar het oordeel van de Tuchtcommissie onzorgvuldig geweest. Verweerder is hierdoor immers op de hoogte kunnen komen van wat voor hem geheim had moeten blijven, namelijk de financiële situatie van zijn familieleden. Verweerder heeft in strijd gehandeld met de interne gedragscode van de bank en de Gedragsregels Bancaire Sector. De Tuchtcommissie legt verweerder een berisping en een geldboete van € 250 op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in dit register.

Onzedelijk gedrag op de werkvloer

TRB-2021-4510-AD
Algemeen Directeur, 8 maart 2021

Beëdigde heeft in het zicht van twee medewerkers van de bank onzedelijke handelingen verricht. Dit onfatsoenlijke gedrag is niet alleen kwalijk, maar ook tuchtrechtelijk verwijtbaar. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping voorgesteld. Daarbij heeft de Algemeen Directeur onder meer ermee rekening gehouden dat beëdigde de handelingen heeft verricht onder invloed van een stoornis, waarvoor hij zich inmiddels laat behandelen. Beëdigde heeft dit voorstel geaccepteerd. De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Schijn van belangenverstrengeling: plannen om zakenpartners te worden met klant in bijzonder beheer

TRB-2020-4400-AD
Algemeen Directeur, 5 november 2020

Beëdigde heeft samen met een klant van de bank plannen gemaakt om een bedrijf te beginnen. Deze klant werd door beëdigde in het kader van bijzonder beheer begeleid. Beëdigde heeft daarmee op ontoelaatbare wijze persoonlijke en zakelijke belangen door elkaar laten lopen. Omdat tenminste een schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan, had beëdigde afstemming met een leidinggevende moeten zoeken. De Algemeen Directeur heeft aan beëdigde een schikking voorgesteld in de vorm van een berisping. Hierbij heeft de Algemeen Directeur de nadelige gevolgen die beëdigde reeds van zijn handelen heeft ondervonden, meegewogen. De beëdigde heeft het schikkingsvoorstel geaccepteerd.

Voor een privérelatie een fraudeonderzoek starten en delen vertrouwelijke klantinformatie

TRB-2020-4432-TC
Tuchtcommissie, 28 oktober 2020

Verweerder is een fraudeonderzoek gestart naar aanleiding van informatie van een privérelatie. Vervolgens heeft verweerder vertrouwelijke en privacygevoelige informatie met deze privérelatie gedeeld. De Tuchtcommissie oordeelt dat verweerder om (mogelijke) belangenverstrengeling te voorkomen dit onderzoek aan een collega had moeten overdragen. Het delen van vertrouwelijke informatie schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bancaire sector. Tuchtcommissie acht een beroepsverbod niet passend, omdat zij het aannemelijk acht dat verweerder bij het onderzoek geen kwade bedoelingen had. Verder heeft de Tuchtcommissie ermee rekening gehouden dat verweerder openheid heeft gegeven, inzicht heeft getoond en niet langer als leidinggevende werkzaam is. De Tuchtcommissie legt verweerder een berisping op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Berisping voor het tekortschieten in informatieverstrekking over in rekening brengen advocaatkosten

TRB-2020-4455-AD
Algemeen Directeur, 10 september 2020 

Een klant van de bank dient een melding in omdat bij haar kosten van de bank in rekening waren gebracht, zonder dat zij daarover was geïnformeerd. De Algemeen Directeur heeft deze melding onderzocht. Uit dit onderzoek volgt dat het door de bank gemaakte advocaatkosten betroffen. Beëdigde heeft de klant van de bank niet expliciet over deze kosten en het in rekening brengen daarvan geïnformeerd. Het eerste moment dat de klant van de kosten op de hoogte raakte, was op het moment dat de kosten bij haar in rekening waren gebracht.

De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde de bankierseed heeft geschonden. Het in rekening brengen van (zeer forse) advocaatkosten raken de financiële positie van de klant. Daarmee is een zwaarwegend klantbelang in het geding. Bij het in rekening brengen van juridische kosten dient de klant daarom onder alle omstandigheden duidelijk te worden geïnformeerd. De Algemeen Directeur acht het onzorgvuldig dat beëdigde de klant niet expliciet heeft geïnformeerd en gewaarschuwd over deze kosten. Beëdigde heeft, door dit achterwege te laten, het klantbelang niet centraal gesteld.

De Algemeen Directeur heeft een schikking, bestaande uit berisping, aan beëdigde voorgesteld. Dit voorstel is door beëdigde geaccepteerd.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur 4455 beslissing AD