Vertrouwelijke informatie buiten de bank gebracht

Vertrouwelijke informatie buiten de bank gebracht

Uitspraak Commissie van Beroep Banken: TRB-2023-4795-CB, 13 maart 2024

Vervolg op de uitspraak van de Tuchtcommissie van 26 juli 2023, waartegen de (voormalig) bankmedewerker beroep heeft ingesteld. De bankmedewerker heeft als Compliance Advisor in de laatste week voor het eindigen van zijn opdracht bij de bank, verschillende e-mails met bijlagen van zijn e-mailadres bij de bank zonder versleuteling naar zijn privé e-mailadres gestuurd. Twee e-mails bevatten daarbij documenten die als vertrouwelijk waren gelabeld.

Wat was het oordeel van de Tuchtcommissie Banken

De Tuchtcommissie Banken heeft geoordeeld dat de bankmedewerker  in strijd met de regels van de bank heeft gehandeld en dit handelen niet integer is geweest. De bankmedewerker heeft bovendien vertrouwelijke informatie niet geheimgehouden. Daarmee heeft de bankmedewerker  gedragsregels 1, 4 en 5 geschonden. De Tuchtcommissie  heeft aan de bankmedewerker de maatregel berisping opgelegd.

Commissie van Beroep geeft in overweging te verifiëren of bankmedewerker door bank in kennis is gesteld van melding

De Commissie van Beroep constateert dat klager pas een half jaar nadat de melding door de bank is gedaan de bankmedewerker hiervan op de hoogte heeft gesteld en geeft de Algemeen directeur (klager) in overweging voortaan bij iedere melding van een bank te verifiëren of de bank de bankmedewerker ook van deze melding op de hoogte heeft gesteld. Als dat niet het geval is, ligt het, bijzondere omstandigheden daargelaten, op de weg van de klager dit alsnog te doen.

Bankmedewerker heeft verplichting tot geheimhouding geschonden

De bankmedewerker heeft beroep aangetekend bij de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep overweegt dat met het verweten handelen de bankmedewerker vertrouwelijke, respectievelijk interne, gegevens heeft overgebracht naar zijn privéomgeving. Het overzetten van dergelijke gegevens door middel van onbeveiligd e-mailverkeer naar zijn privéomgeving is aan te merken als een schending van de verplichting tot geheimhouding. Deze geheimhouding is noodzakelijk voor het vertrouwen van de samenleving in de bankensector. Het naar buiten komen van gevoelige bedrijfsgegevens kan de gedachte oproepen dat bankgegevens niet veilig zijn en daarmee dat vertrouwen schaden (vergelijk Commissie van Beroep, TRB-2019-3868-CB, overweging 7.1 en 7.2). Daarmee is gedragsregel 5 geschonden.

De bankmedewerker heeft erkend dat hij ook (beleids)regels binnen de bank over het delen van vertrouwelijke documenten heeft geschonden zodat ook gedragsregel 4 is geschonden.

Wat betreft gedragsregel 1 heeft de bankmedewerker erkend dat hij niet zorgvuldig heeft gehandeld maar bestrijdt hij dat hij niet integer heeft gehandeld. De Commissie van Beroep oordeelt dat de bankmedewerker ook niet integer heeft gehandeld. Juist een bankmedewerker in de functie van Compliance Advisor dient de integriteit van de bank te waarborgen.

Verzwarende en verzachtende omstandigheden

Met betrekking tot de op te leggen maatregel neemt de Commissie van Beroep als uitgangspunt dat als een klacht gegrond is in beginsel een maatregel dient te volgen. Verzachtende omstandigheden kunnen, hoewel de klacht gegrond wordt bevonden, aanleiding geven geen maatregel op te leggen. Verzwarende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een (on)voorwaardelijke geldboete of beroepsverbod wordt opgelegd.

De Commissie van Beroep overweegt dat verzwarende omstandigheden in dit geval zijn de riskante onbeveiligde wijze van verzending van (vertrouwelijke) bankgegevens buiten de bank en het enkel eigen belang dat de bankmedewerker daarmee diende. Verzachtende omstandigheden zijn – nadat de bankmedewerker op zijn gedrag is aangesproken – dat hij vervolgens open kaart heeft gespeeld en alle medewerking heeft verleend en excuses voor zijn gedrag heeft aangeboden en de lange duur van de procedure, voornamelijk in het voortraject.

Uitspraak en opgelegde maatregel: Commissie van Beroep handhaaft maatregel

Alles afwegende, is de slotsom van de Commissie van Beroep Banken dat de uitspraak van de Tuchtcommissie wordt bekrachtigd en ook in beroep de berisping blijft staan.

De naam van de bankmedewerker  zal worden opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Recente artikelen en vergelijkbare uitspraken

In de samenvatting van de uitspraak verwijst de Commissie van Beroep naar een eerdere uitspraak van 19 december 2018, TRB-2019-3868-CB. Maar er zijn meer zaken waar geoordeeld is over het buiten de bank brengen van gegevens. Lees bijvoorbeeld de uitspraak van de Tuchtcommissie Banken van 23 november 2022, TRB-2022-4678-TC, waarbij de informatie niet alleen buiten de bank werd gebracht maar is gedeeld met anderen.

Raadplegen van rekeninggegevens zonder zakelijke grondslag

TRB-2023-4784-TC
Tuchtcommissie, 25 oktober 2023

Verweerster heeft rekeninggegevens geraadpleegd zonder dat hier een zakelijke grondslag voor was. Hiermee heeft zij de gedragscode overtreden. De tuchtcommissie oordeelt dat verweerster de gedragsregels 1, 4 en 5 heeft geschonden en berispt verweerster voor haar handelen. Bij de oplegging van de maatregel worden de persoonlijke omstandigheden van verweerster meegewogen alsmede de zeer nadelige gevolgen van haar handelen welke zij reeds heeft ondervonden.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Onvoldoende zorgvuldig handelen rondom nevenactiviteiten

TRB-2023-4381-CB
Commissie van Beroep, 10 augustus 2023

Vervolg op de uitspraak van 25 januari 2023 van de Tuchtcommissie Banken, waartegen verweerder beroep heeft ingesteld en vervolgens ook de Algemeen directeur (incidenteel) beroep heeft ingesteld.

Verweerder had, naast zijn werk bij de bank, diverse commerciële nevenactiviteiten, met name op het gebied van cryptocurrency. Hij heeft daarbij, althans voor twee nevenactiviteiten, ook ondergeschikten ingeschakeld. De Commissie van Beroep oordeelt dat verweerder ter zake van die nevenactiviteiten is tekortgeschoten in de naleving van de informatie- en registratieverplichtingen die hij, op grond van de binnen de bank geldende regels, jegens de bank had: verweerder heeft zijn nevenactiviteiten onvoldoende verwerkt in het daarvoor bestemde registratiesysteem van de bank en de bank niet volledig geïnformeerd over (relevante feiten en omstandigheden betreffende) die nevenactiviteiten. Daarmee is sprake van schending door verweerder van de interne regels van de bank en gedragsregels 1, 2, 4 en 7 van de bij de bankierseed behorende gedragscode.

Bij het bepalen van de aan verweerder op te leggen tuchtrechtelijke maatregel houdt de Commissie van Beroep rekening met alle relevante omstandigheden van het geval, in het bijzonder:
i. de door verweerder gemotiveerd aangevoerde omstandigheid dat – ook al had hij de bank vollediger behoren te informeren over zijn nevenactiviteiten en één en ander zorgvuldiger behoren te registreren in het daarvoor bestemde registratiesysteem – de bank in grote lijnen wel wist van zijn nevenactiviteiten en de cultuur bij de bank destijds zo was dat aan de geoorloofdheid van nevenactiviteiten weinig aandacht werd besteed;
ii. de omstandigheid dat verweerder, van wie vaststaat dat hij vele jaren naar tevredenheid gefunctioneerd heeft bij de bank, als gevolg van het handelen dat hem in deze zaak wordt verweten zijn baan bij de bank is kwijtgeraakt;
iii. de omstandigheid dat de tuchtrechtelijke procedure zich heeft uitgestrekt over een bijzonder lange periode.

Alles afwegende, komt de Commissie van Beroep Banken tot het oordeel dat qua tuchtrechtelijke maatregel in dit geval volstaan kan worden met een berisping.
In eerste aanleg was de Tuchtcommissie Banken op een beroepsverbod voor de duur van zes weken uitgekomen.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Gebruik systemen bank voor behandeling van eigen privé-bankzaken

TRB-2023-4797-TC
Tuchtcommissie, 24 mei 2023

Verweerder heeft handelingen verricht in het zakelijk systeem van de bank die betrekking hebben op zijn eigen privé-bankzaken. Meer concreet heeft verweerder via het systeem van de bank ingelogd op zijn eigen creditcardaccount en daar een aantal handelingen op verricht. Dit terwijl in de interne regels van de bank is opgenomen dat een bankmedewerker het zakelijk systeem van de bank niet mag gebruiken om eigen privé-bankzaken te behandelen. Verweerder heeft aldus die interne regels van de bank overtreden en niet integer gehandeld en daarmee gedragsregels 1 en 4 van de aan de bankierseed verbonden gedragscode geschonden. Rekening houdend met alle mee te wegen omstandigheden van het geval, waaronder dat verweerder niemand heeft benadeeld, legt de tuchtcommissie aan verweerder een berisping op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens

TRB-2023-4791-TC
Tuchtcommissie, 5 april 2023

TRB-2023-4791-TC. Verweerder heeft gedurende een periode van enkele maanden de rekeninggegevens van een drietal vrienden bekeken. Aldus heeft verweerder niet integer, onzorgvuldig en in strijd met de bankregels gehandeld. De tuchtcommissie heeft ermee rekening gehouden dat verweerder reeds zeer zwaar is getroffen door zijn handelen: zijn arbeidsovereenkomst is ontbonden, er is hem geen transitievergoeding toegekend, hij had als gevolg van voornoemde ontbinding geen recht op enige uitkering en de kwestie heeft geleid tot een publicatie in het FD als gevolg waarvan de verhoudingen binnen zijn familie ernstig zijn verstoord. De tuchtcommissie legt verweerder een berisping op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

TRB-2023-4716-TC
Tuchtcommissie, 25 januari 2023

Verweerder heeft meermalen rekeninggegevens geraadpleegd zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Bij de op te leggen maatregel houdt de tuchtcommissie rekening met het inzicht van verweerder en zijn persoonlijke omstandigheden. De tuchtcommissie legt verweerder een berisping op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Berisping voor bestuursvoorzitter en twee commissarissen

TRB-2022-3935-CB, TRB-2022-3943-CB en TRB-2022-4006-CB
Commissie van Beroep, 13 april 2023

Voortzetting van de uitspraken van de Tuchtcommissie van 3 augustus 2022, waartegen de Algemeen directeur beroep heeft ingesteld. Verweerders hebben vervolgens ook zelf (incidenteel) beroep ingesteld.

De Commissie van Beroep oordeelt dat de commissarissen en bestuursvoorzitter van de bank een voorbeeldfunctie hebben bij het uitdragen van de gedragsregels. Zij zijn daarin tekortgeschoten. De Commissie van Beroep wijst hierbij op de bijzondere verantwoordelijkheid van beleidsbepalende personen. Bankmedewerkers zullen niet snel tuchtrechtelijk worden veroordeeld zolang zij binnen de interne beleidsregels blijven, maar dat ligt anders voor de bankmedewerkers die zelf verantwoordelijk zijn voor dat beleid. Hun eigen rol daarbij kan wel tuchtrechtelijk worden getoetst. De commissarissen en de bestuursvoorzitter hebben bij de voorbereiding van het beloningsvoorstel onvoldoende zorgvuldig gehandeld, maakten een onvoldoende zorgvuldige belangenafweging en hebben daardoor het vertrouwen van de samenleving in de bank geschaad. De Commissie van Beroep legt als maatregel een berisping op.

De namen van verweerders zijn opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak van de Commissie van Beroep vind je hier.
De uitspraken van de Tuchtcommissie vind je hier: TRB-2022-3935-TC, TRB-2022-3943-TC en TRB-2022-4006-TC

Systemen bank gebruiken voor privézaken

TRB-2023-4686-TC
Tuchtcommissie, 25 januari 2023

Verweerster heeft de systemen van de bank gebruikt voor privébankzaken van zichzelf, familieleden en vrienden. Verweerster heeft hiermee gedragsregels 1 en 4 geschonden van de aan de bankierseed verbonden gedragscode. Dat verweerster ook rekeninggegevens van andere klanten van de bank zou hebben bekeken zonder aanleiding vanuit haar werk bij de bank, heeft de Tuchtcommissie op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting niet kunnen vaststellen. Het oordeel dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, beperkt zich volgens de Tuchtcommissie dus tot het door verweerster gebruiken van de systemen van de bank voor privébankzaken. Rekening houdend met de omstandigheden van het geval, waaronder dat de leidinggevende van verweerster ervan op de hoogte was dat verweerster de systemen van de bank gebruikte voor privébankzaken van privérelaties, legt de Tuchtcommissie voor dat tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen aan verweerster een berisping op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Onjuiste uitkering kleine klantvergoeding – berisping

TRB-2021-4577-AD
Algemeen Directeur, 5 november 2021

Beëdigde heeft aan een viertal klanten op onjuiste gronden een kleine klantvergoeding uitgekeerd. Beëdigde heeft bij dit proces onzorgvuldig gehandeld. Verder heeft beëdigde voor een bekende bankzaken gedaan. Beëdigde heeft hiermee niet integer en in strijd met de regels van de bank gehandeld. De Algemeen Directeur houdt er rekening mee dat beëdigde geen kwade intenties had en onbedoeld fouten heeft gemaakt. Ook heeft verweerder inzicht getoond. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping aangeboden. Beëdigde heeft die schikking aanvaard.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

De beslissing vind je hier.

Kleine klantvergoedingen toekennen zonder zakelijke aanleiding

TRB-2021-4666-AD
Algemeen Directeur, 3 november 2021

 Beëdigde heeft viermaal een kleine klantvergoeding toegekend zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Beëdigde heeft daarbij in het banksysteem onjuiste gegevens ingevuld. De geldbedragen heeft beëdigde aangewend om gokschulden te voldoen. Door deze gedragingen heeft beëdigde de bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping aangeboden. De Algemeen Directeur heeft hierbij meegewogen dat het in de bewuste periode en ook op het moment van het nemen van de beslissing psychisch niet goed ging met beëdigde. Daarnaast heeft de Algemeen Directeur meegewogen dat beëdigde reeds nadelige gevolgen van zijn handelen heeft ondervonden. Beëdigde heeft dit schikkingsvoorstel geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.