Schending bankregels bij privé-aandelentransacties

TRB-2023-4782-AD
Algemeen Directeur, 20 januari 2023

Beëdigde heeft in strijd gehandeld met de bankregels voor privé-aandelentransacties, door in een periode dat hij niet -zonder voorafgaande toestemming- mocht handelen in financiële instrumenten, wel (drie)call-opties heeft aangekocht. Na hierop te zijn aangesproken heeft hij de call-opties direct verkocht, terwijl ingevolge de bankregels sprake was van een minimale vasthoudperiode. Daarmee heeft hij gedragsregel 1 en 4 van de aan de bankierseed verbonden Gedragscode geschonden.

De Algemeen directeur legt de beëdigde een schikking voor omdat gebleken is dat er niet gehandeld is uit speculatiemotief, het financieel belang zeer gering was en van enige (schijn van) handel met voorwetenschap geenszins sprake was.

De regeling privé-aandelentransacties strekt (kort gezegd) tot het tegengaan van (de schijn van) misbruik van voorkennis en daarmee tot bescherming van de integriteit van de financiële markt.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Overtreding van de bankregels voor privé-aandelentransacties

TRB-2023-4772-TC
Tuchtcommissie, 22 november 2023

Beëdigde heeft in strijd gehandeld met de bankregels voor privé-aandelentransacties, die (kort gezegd) strekken tot het tegengaan van (de schijn van) misbruik van voorkennis en daarmee tot bescherming van de integriteit van de financiële markt. Met dat handelen heeft beëdigde gedragsregels 1 en 4 van de aan de bankierseed verbonden gedragscode geschonden.

Bij het bepalen van de daaraan te verbinden tuchtrechtelijke maatregel heeft de Tuchtcommissie alle omstandigheden van het geval meegewogen. Onder meer is in aanmerking genomen (i) dat het – uit het procesdossier naar voren komende – uiteindelijke beeld is dat beëdigde onvoldoende scherp op de regels is geweest, (ii) dat beëdigde een leidinggevende functie bij de bank had en een ‘insider’ status als bedoeld in de bankregels voor privé-aandelentransacties aangemerkt had gekregen, (iii) dat de aandelen een groot bedrag vertegenwoordigden en de periode waarin de gedragingen zich voltrokken een aantal maanden besloeg, (iv) dat beëdigde nog extra alert op de regels had moeten zijn aangezien het ging om aandelen van een bedrijf waar een familielid van beëdigde werkzaam was en (v) dat in dit geval ten slotte nog sprake is van enkele in matigende zin mee te wegen (persoonlijke) omstandigheden.

Alles overwegende acht de Tuchtcommissie het passend en geboden dat aan beëdigde als tuchtrechtelijke maatregel een geldboete van € 2.000,- wordt opgelegd.
De uitspraak vind je hier.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Raadpleging rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding.

TRB-2023-4753-TC
Tuchtcommissie, 05-04-2023

TRB-2023-4753-TC. Verweerder heeft (in het systeem van de bank) rekeninggegevens geraadpleegd, zonder dat hier een zakelijk aanleiding voor bestond. Bij de op te leggen maatregel houdt de tuchtcommissie rekening met de omstandigheden van het geval. In dat kader wordt onder meer ermee rekening gehouden dat (i) het om een beperkt aantal raadplegingen gaat, (ii) verweerder zijn onderhavige gedragingen ten dele zelf aan de orde heeft gesteld binnen de bank en steeds openheid van zaken heeft gegeven, zelfinzicht heeft getoond en spijt heeft betuigd, (iii) sprake is van sancties die reeds door de bank aan verweerder zijn opgelegd en (iv) uit het handelen van verweerder niet is gebleken dat hij welbewust financiële gegevens van derden heeft willen raadplegen of daarvan misbruik heeft willen maken. De tuchtcommissie legt verweerder een geldboete van € 375,- op.
De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

De bankmedewerker is bewust afgeweken van het voor de klant door de bank aangewezen klantwordings/-exitproces

TRB-2023-4833-AD
Algemeen directeur, 21 april 2023

De bankmedewerker – een compliance medewerker bij de bank – wordt door een (voor hem in privé bekende) klant benaderd, omdat de aanvraag voor het openen van een nieuwe zakelijke rekening door de bank is geweigerd. Ondanks gewezen te zijn op mogelijke belangenverstrengeling, is de bankmedewerker met zijn heel actieve benadering en menging in deze kwestie doorgegaan en daarmee te ver afgedreven van de geëigende weg voor de klant voor het openen van een zakelijke rekening. De collega’s van de bankmedewerker’ hebben zich onder druk gezet gevoeld om alsnog een zakelijke rekening te openen voor de klant. Daarnaast heeft de bankmedewerker ongeoorloofd de gegevens van de klant geraadpleegd. De Algemeen directeur weegt in zijn beslissing in het voordeel van de bankmedewerker mee dat de bankmedewerker handelde vanuit het klantbelang, geen gegevens heeft gedeeld met derden, inzicht heeft getoond in zijn foutieve handelen, door de bank tijdelijk op non-actief werd gesteld, werd berispt en in een andere functie werd geplaatst. Als minnelijke schikking (art. 2.2.5 tuchtreglement) is een voorwaardelijke boete van € 250,- aangeboden, die door de bankmedewerker is geaccepteerd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De beslissing van de Algemeen directeur vind je hier.

De bankmedewerker is niet integer en niet zorgvuldig met klantgegevens omgegaan .

TRB-2023-4832-AD
Algemeen directeur, 21 april 2023

Verweerster heeft met gebruikmaking van de systemen van de bank privégegevens van een klant (e-mailadres) voor persoonlijke doeleinden geraadpleegd, om contact op te nemen met deze klant ten behoeve van haar studieopdracht. Verweerster is aldus niet integer en niet zorgvuldig met klantgegevens omgegaan. Daarmee heeft zij in strijd gehandeld met de interne regels van de bank en de aan de bankierseed verbonden gedragscode. De Algemeen directeur rekent haar dit handelen aan. In de omstandigheden van het geval ziet de Algemeen directeur aanleiding haar een minnelijke schikking (art. 2.2.5 tuchtreglement) in de vorm van een voorwaardelijke geldboete van € 250,- aan te bieden. Verweerster heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De beslissing van de Algemeen directeur vind je hier.

Niet opgeven nevenactiviteiten, schijn belangenverstrengeling, middelen bank gebruiken voor privézaken en ongeoorloofd raadplegen rekeninggegevens

TRB-2023-4690-AD
Algemeen Directeur, 26 januari 2023

Beëdigde heeft zijn aandeelhouderschap in twee Poolse supermarkten niet gemeld en geregistreerd bij de bank. Daarnaast heeft beëdigde enkele jaren zijn zakelijke e-mail geregeld privé gebruikt in communicatie met diverse derden. En eenmaal heeft hij zijn zakelijke handtekening gebruikt bij het ondertekenen van een koopovereenkomst inzake een auto die hij (met inruil) privé aankocht. Ook heeft beëdigde rekeninggegevens geraadpleegd van een bedrijf waarvan hij aandeelhouder was, van zijn zoon en van zijn eigen (en/of) rekening. De Algemeen directeur concludeert dat beëdigde aldus in strijd met de bankregels en met regels 1 en 4 van de bankierseed heeft gehandeld. De Algemeen directeur is verder van oordeel dat beëdigde tevens een eerste hypotheekaanvraag van een bekende niet in behandeling had mogen nemen om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden, maar stelt tevens vast dat beëdigde bij een tweede hypotheekaanvraag van die bekende toen wel de juiste afweging heeft gemaakt door die niet in behandeling te nemen. Gezien de omstandigheden van het geval – waaronder dat de bank de beëdigde langdurig intensief heeft gemonitord op onregelmatigheden zonder dat daaruit iets naar voren is gekomen, de langdurige en nog lopende beëindigingsprocedure (in hoger beroep) tussen beëdigde en de bank, de duur van het dienstverband van beëdigde en de oprechte spijtbetuiging van beëdigde – heeft de Algemeen directeur beëdigde een schikking aangeboden van € 750,-. Die schikking heeft beëdigde geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De beslissing van de Algemeen directeur vind je hier.

Geen opgaaf gedaan van (dubieuze) nevenactiviteit

TRB-2022-4589-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Verweerder heeft bij de bank geen opgaaf gedaan van zijn nevenactiviteit. Die nevenactiviteit betrof (bovendien) een dubieuze handel in televisieabonnementen. De Tuchtcommissie oordeelt dat verweerder met zijn handelen gedragsregels 1 en 4 heeft geschonden. Rekening houdend met de omstandigheden van het geval, waaronder (i) de nadelige gevolgen die verweerder reeds van zijn handelen heeft ondervonden, (ii) de omstandigheid dat het onderzoek geruime tijd in beslag heeft genomen en (iii) de financiële situatie van verweerder, besluit de Tuchtcommissie tot het opleggen van een geldboete ter hoogte van € 300,-.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.

Niet melden en/of registeren van nevenactiviteiten en schijn van belangenverstrengeling

TRB-2023-4827-AD
Algemeen Directeur, 15 februari 2023

Beëdigde heeft vanuit zijn eigen onderneming werkzaamheden (van financiële aard) voor een klant uit zijn klantportefeuille bij de bank verricht en daarmee tenminste de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Dit is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Het niet melden van die nevenactiviteit aan de bank en het niet registreren van de nevenactiviteit in de banksystemen is in strijd met de regels van de bank. Ook dit is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Op grond van de specifieke omstandigheden van het geval heeft de Algemeen directeur evenwel aanleiding gezien een minnelijke schikking als bedoeld in art. 2.2.5 Tuchtrechtreglement Bancaire Sector aan te bieden. Deze door de Algemeen Directeur voorgestelde schikking in de vorm van een geldboete van € 750,- heeft beëdigde geaccepteerd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De beslissing van de Algemeen directeur vind je hier.

Bewust afwijken van procedure inzake zakelijke kredietverlening

TRB-2022-4379-TC
Tuchtcommissie, 14 december 2022

Verweerder is bij kredietaanvragen in een groot aantal klantdossiers bewust afgeweken van dwingend beleid van de bank en/of de wijze waarop deze aanvragen in het banksysteem dienden te worden ingevoerd. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder onterecht veelvuldig het systeem van de bank heeft omzeild. De bank en de klanten hebben hierdoor aanzienlijke risico’s gelopen, terwijl die risico’s zo veel mogelijk konden en moesten worden uitgesloten door het systeem. De specifieke omstandigheden van het geval waaronder de impact van een onvoorwaardelijk beroepsverbod doen de Tuchtcommissie besluiten aan verweerder niet een onvoorwaardelijk maar een voorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twee jaar op te leggen en daarnaast een geldboete van € 12.500,-.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

de uitspraak vind je hier.

Ongeoorloofd bekijken rekeninggegevens, schikking wegens bijzondere omstandigheden

TRB-2022-4684-AD
Algemeen Directeur, 17 augustus 2022

Beëdigde heeft zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van klanten van de bank (onder andere haar buren) geraadpleegd. Dat is een forse schending van de privacy van deze klanten. Beëdigde heeft hiermee niet integer, onzorgvuldig en in strijd met de regels van de bank gehandeld. Vanwege bijzondere omstandigheden (de psychische gesteldheid van beëdigde) ziet de Algemeen Directeur af van een gang naar de tuchtrechter. De aan beëdigde aangeboden schikking in de vorm van een geldboete heeft beëdigde geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier