Onzorgvuldig handelen bij klantwordingsproces en schijn van belangenverstrengeling

TRB-2022-4616-AD
Algemeen Directeur, 25 mei 2022

Beëdigde heeft onzorgvuldig gehandeld door niet het CDD rapport van de klant te checken. Hiervoor was gelet op het strafrechtelijk verleden van de klant aanleiding toe. Het klantwordingsproces is daardoor niet conform de regels die binnen de bank gelden verlopen. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat beëdigde zich hierbij schuldig heeft gemaakt aan (schijn van) belangenverstrengeling. Verder heeft beëdigde het bedrijf van zijn broer aan klanten aanbevolen. Dat levert schijn van belangenverstrengeling op. De Algemeen Directeur heeft een schikking voorgesteld in de vorm van een boete van € 250,-. Beëdigde heeft dit voorstel geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Duwen en uitschelden klant

TRB-2022-4688-AD
Algemeen Directeur, 21 maart 2022

Beëdigde heeft een klant van de bank een duw gegeven en hem uitgescholden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 100,-. Hij heeft daarbij rekening gehouden dat het een incident betrof, dat beëdigde inzicht heeft getoond in zijn handelen en dat de klant zich ook provocerend heeft gedragen. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerder wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Onheuse bejegening klant

TRB-2022-4687-AD
Algemeen Directeur, 21 maart 2022

Beëdigde heeft een klant op een bijzonder onvriendelijke manier aangesproken en onheus bejegend. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 50,-. Bij de vaststelling van de schikking heeft hij overwogen dat beëdigde spijt heeft betuigd en dat de klant zich provocerend heeft gedragen. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerder wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Foto’s klantgegevens op telefoon

TRB-2022-4669-AD
Algemeen Directeur, 23 februari 2022

Beëdigde heeft drie keer met zijn mobiele telefoon foto’s gemaakt van klantgegevens. Door de handelwijze van beëdigde zijn deze gegevens buiten de beveiligde server van de bank terecht gekomen en is het vertrouwen van klanten geschaad dat deze gegevens bij de bank veilig zijn.
De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 100,-. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerder wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Schikking – ongeoorloofd raadplegen rekeningen

TRB-2021-4659-AD
Algemeen Directeur, 1 december 2021

Beëdigde heeft uit gemak zijn eigen rekeninggegevens via de banksystemen bekeken. Daarbij is hij gestuit op de rekeninggegevens van buren die bij hem in het postcodegebied wonen. Twee andere klanten heeft beëdigde in eerste instantie geraadpleegd vanuit een zakelijk motief, maar is hen vervolgens voor anderhalf jaar blijven monitoren. Dit was volgens de bevindingen van de bank onlogisch. Beëdigde heeft zijn handelen erkend en oprecht spijt van zijn handelen. De Algemeen Directeur houdt hiermee rekening en ook met de persoonlijke situatie van beëdigde, specifiek zijn gezondheidstoestand. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 50,-. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van verweerder wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Overboeken openstaande saldi zakelijke klanten naar eigen rekening

TRB-2021-4641-AD
Algemeen Directeur, 16 november 2021

Beëdigde heeft doelbewust de openstaande saldi van opgeheven rekeningen van zakelijke klanten naar haar eigen rekening of die van haar dochters overgeboekt. De Algemeen Directeur is van oordeel dat dit gedrag blijk geeft van een groot gebrek aan respect voor andermans eigendommen. Dergelijk handelen tast het vertrouwen van de klant in de bank aan. Verder heeft beëdigde met gebruik van de systemen van de bank de rekeninggegevens van zichzelf en familieleden bekeken. Ook deze handelwijze is tuchtrechtelijk verwijtbaar. De Algemeen Directeur houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van beëdigde, dat zij inzicht heeft getoond en dat zij reeds nadelige gevolgen van haar handelen heeft ondervonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 250,-. Beëdigde heeft deze schikking geaccepteerd.

De naam van beëdigde wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Klantafspraken zijn onjuist in de banksystemen geregistreerd

TRB-2021-4583-AD
Algemeen Directeur, 3 september 2021 

Op basis van het onderzoek is de Algemeen Directeur tot de conclusie gekomen dat beëdigde diverse face-to-face klantafspraken en meermaals formulieren met daarin een risicoanalyse en – beoordeling van de klant onjuist in de banksystemen heeft geregistreerd. Hiermee heeft beëdigde niet integer en onzorgvuldig gehandeld.

Aan beëdigde is een schikking, inhoudende een geldboete van € 250,-, aangeboden. Beëdigde heeft hiermee ingestemd. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Raadplegen en delen rekeninggegevens klanten

TRB-2021-4534-AD
Algemeen Directeur, 6 mei 2021

Beëdigde heeft herhaaldelijk van verschillende klanten rekeninggegevens geraadpleegd zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Informatie van deze rekeningen heeft zij vervolgens gedeeld met een derde. Rekeninggegevens bevatten veel informatie over het persoonlijke leven van klanten. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat bankmedewerkers hier zorgvuldig mee omgaan. De Algemeen Directeur is dan ook van oordeel dat beëdigde met haar handelen dit vertrouwen heeft geschaad.

De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking voorgesteld in de vorm van een berisping en een geldboete van € 300,-. Hij heeft daarbij rekening gehouden met de omstandigheden waaronder beëdigde haar handelen heeft begaan. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Raadplegen rekeningen bij uitvoering systeemtest

TRB-2021-4470-TC
Tuchtcommissie, 27 januari 2021

Verweerder heeft de rekeningen van familieleden gebruikt in de uitoefening van zijn werk. Dit is naar het oordeel van de Tuchtcommissie onzorgvuldig geweest. Verweerder is hierdoor immers op de hoogte kunnen komen van wat voor hem geheim had moeten blijven, namelijk de financiële situatie van zijn familieleden. Verweerder heeft in strijd gehandeld met de interne gedragscode van de bank en de Gedragsregels Bancaire Sector. De Tuchtcommissie legt verweerder een berisping en een geldboete van € 250 op.

De naam van verweerder wordt, na onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

 

Revisies niet laten uitvoeren, maar wel in het banksysteem vermelden

TRB-2021-4463-AD
Algemeen Directeur, 28 januari 2021

Beëdigde had een coördinerende rol bij het wegwerken van achterstanden van de bank bij de verplichte periodieke revisies (controles) van incassocontracten. Beëdigde heeft collega’s op meerdere momenten geïnstrueerd deze revisies niet uit te voeren, maar in het banksysteem te vermelden dat dit wel was gebeurd. De Algemeen Directeur oordeelt dat beëdigde daarmee een niet integere werkwijze heeft voorgesteld. Door deze werkwijze leken de achterstanden te worden ingelopen, terwijl van een daadwerkelijke revisie geen sprake was.

De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een boete van € 500,- voorgesteld. De Algemeen Directeur heeft bij het voorstel onder meer meegewogen dat beëdigde het kwalijke van zijn handelen inziet en daarvoor de volle verantwoordelijkheid neemt. Beëdigde heeft dit voorstel geaccepteerd. De naam van beëdigde wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.