Gedragingen reeds in civiele procedure beoordeeld

TRB-2022-4803-HV-2
Herzieningsbeslissing, 18 januari 2023

Vervolg op TRB-2022-4803-HV-1

De Algemeen directeur heeft naar aanleiding van de aangehouden herzieningsbeslissing van 9 oktober 2022 nader onderzoek gedaan. De Algemeen directeur is na het onderzoek wederom tot de conclusie gekomen dat de oud bankmedewerker geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De gedragingen van de bankmedewerker zijn in de civiele procedure beoordeeld. Dat melders teleurgesteld zijn over de uitkomst hiervan, rechtvaardigt geen herziening van de beslissing van de Algemeen directeur. De voorzitter oordeelt dat de gedragingen van de bankmedewerker niet van dien aard zijn dat er redenen zijn hierover in een tuchtrechtprocedure een oordeel te geven.

De uitspraak vind je hier.

Onvolkomenheden in dossiers

TRB-2022-4776-AD
Algemeen directeur, 17 november 2022
TRB-2023-4776-HV
Herzieningsbeslissing, 10 januari 2023

De bank heeft in 51 dossiers van beëdigde onvolkomenheden geconstateerd. De Algemeen directeur heeft de zaak geseponeerd, omdat volgens hem de kwestie zich met name afspeelt in de arbeidsrechtelijke sfeer. Er was een nieuwe werkwijze die voor beëdigde vanwege persoonlijke omstandigheden lastig was eigen te maken. De dossiers met onvolkomenheden speelden in die periode.

De bank heeft verzocht deze beslissing van de Algemeen directeur te herzien.

De voorzitter van de tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek toe. De bank heeft voldoende gemotiveerd gesteld dat beëdigde gedragingen heeft verricht die in strijd zijn met de bankierseed. Het onderzoek naar mogelijke witwasactiviteiten van klanten is met waarborgen omkleed en van bankmedewerkers wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden in overeenstemming hiermee uitvoeren. Het oordeel van de Algemeen directeur gaat ten onrechte hier aan voorbij. De Algemeen directeur wordt opgedragen binnen drie maanden een klacht voor te leggen aan de tuchtcommissie.

NB: in de herzieningsbeslissing staat abusievelijk het meldingsnummer 4766 in plaats van 4776 vermeld.

Zie hier de beslissing van de Algemeen directeur.
Zie hier de beslissing van de Voorzitter van de Tuchtcommissie Banken.