Vervalsen werkgeversverklaring ten behoeve van overbruggingshypotheek

TRB-2020-4373-TC
Tuchtcommissie, 25 november 2020

Verweerster heeft voor de aanvraag van een overbruggingshypotheek de werkgeversverklaring van haar werkgever (de bank) vervalst. Hoewel de gedragingen van verweerster zich in de privésfeer hebben afgespeeld, bestaan volgens de Tuchtcommissie voldoende raakvlakken met de functie van verweerster bij de bank. De Tuchtcommissie acht het handelen van verweerster niet integer, niet zorgvuldig en in strijd met de wet. Haar handelen schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank. Bij de op te leggen maatregel houdt de Tuchtcommissie rekening met de persoonlijke omstandigheden van verweerster. De Tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van vier maanden op. De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Raadplegen en delen rekeninggegevens

TRB-2020-4451-TC
Tuchtcommissie 25 november 2020

Verweerster heeft zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van een klant bekeken en gedeeld met een derde. Kennisnemen van informatie zonder dat dit voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is, is in strijd met de gedragsregel dat integer moet worden gewerkt en wordt als een ernstige schending van de bankierseed beschouwd. De Tuchtcommissie rekent het verweerster zwaar aan dat zij de vertrouwelijke en privacygevoelige informatie heeft gedeeld met een vriend. Zij heeft hiermee niet integer gehandeld, terwijl de regels van de bank hierover duidelijk zijn. Dit handelen schaadt tevens het vertrouwen van de samenleving in de bancaire sector. De Tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod op voor de duur van drie maanden. De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

TRB-2020-4284-TC
Tuchtcommissie, 25 november 2020

Verweerster heeft in een paar maanden tijd rekeninggegevens van 749 klanten bekeken, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Van zeventien klanten heeft verweerster meerdere schermen geraadpleegd. De tuchtcommissie acht het standpunt van verweerster dat zij de rekeninggegevens in het kader van de uitoefening van haar functie heeft geraadpleegd, onaannemelijk. Deze raadplegingen weken namelijk af van de gebruikelijke raadplegingen van verweerster.  De tuchtcommissie acht het handelen van verweerster niet integer. Bovendien schaadt dit het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. Verder heeft verweerster zich niet open en toetsbaar opgesteld. De tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van zes maanden op. De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Raadplegen klantgegevens aanslagpleger tram

TRB-2020-4430-TC; TRB-2020-4442-TC; TRB-2020-4447-TC; TRB-2020-4448-TC
Tuchtcommissie, 25 november 2020

Zeven bankmedewerkers hebben op de dag van de aanslag in Utrecht de gegevens van de aanslagpleger geraadpleegd. Zij hebben daarmee de gedragsregels en de interne regels van de bank niet nageleefd. De Tuchtcommissie legt zes bankmedewerkers geen maatregel op.  Zij houdt hierbij rekening met de omstandigheid dat de mate waarin toegang tot privacygevoelige informatie is verkregen, beperkt is gebleven en dat niet is gehandeld vanuit persoonlijk belang of nieuwsgierigheid. De Tuchtcommissie acht het aannemelijk dat in een landelijk zeer gespannen situatie en door de vraag om hulp door de politie een kort moment onvoldoende is stilgestaan bij de beperkingen die gelden voor het gebruiken van het banksysteem. Verder houdt de Tuchtcommissie in vier zaken rekening met het tijdsverloop.

De zevende bankmedewerker heeft naast het raadplegen van de gegevens van de aanslagpleger, ook veelvuldig de rekeninggegevens van familieleden en haar eigen rekening geraadpleegd. Verder is zij niet open en eerlijk geweest over haar gedragingen. Haar wordt daarom de maatregel van een beroepsverbod voor de duur van zes weken opgelegd. De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Raadplegen klantgegevens aanslagpleger tram

TRB-2020-4425-TC; TRB-2020-4441-TC; TRB-2020-4446-TC
Tuchtcommissie, 16 december 2020

Zeven bankmedewerkers hebben op de dag van de aanslag in Utrecht de gegevens van de aanslagpleger geraadpleegd. Zij hebben daarmee de gedragsregels en de interne regels van de bank niet nageleefd. De Tuchtcommissie legt zes bankmedewerkers geen maatregel op. Zij houdt hierbij rekening met de omstandigheid dat de mate waarin toegang tot privacygevoelige informatie is verkregen, beperkt is gebleven en dat niet is gehandeld vanuit persoonlijk belang of nieuwsgierigheid. De Tuchtcommissie acht het aannemelijk dat in een landelijk zeer gespannen situatie en door de vraag om hulp door de politie een kort moment onvoldoende is stilgestaan bij de beperkingen die gelden voor het gebruiken van het banksysteem. Verder houdt de Tuchtcommissie in vier zaken rekening met het tijdsverloop.

De zevende bankmedewerker heeft naast het raadplegen van de gegevens van de aanslagpleger, ook veelvuldig de rekeninggegevens van familieleden en haar eigen rekening geraadpleegd. Verder is zij niet open en eerlijk geweest over haar gedragingen. Haar wordt daarom de maatregel van een beroepsverbod voor de duur van zes weken opgelegd. De naam van verweerster wordt, na onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Geen vervalsing interne notitie BKR-codering

TRB-2020-4545-AD
Algemeen Directeur, 1 december 2020

De melding houdt in dat beëdigde een interne notitie van de bank over een BKR-codering zou hebben aangepast/vervalst ten behoeve van een kortgeding. De Algemeen Directeur volgt melder niet. Beëdigde was immers ten tijde van het kortgeding al uit dienst, waardoor hij de notitie niet kan hebben aangepast. Er kan hem dan ook in dit kader geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. De Algemeen Directeur seponeert daarom de zaak.

Schijn van belangenverstrengeling: plannen om zakenpartners te worden met klant in bijzonder beheer

TRB-2020-4400-AD
Algemeen Directeur, 5 november 2020

Beëdigde heeft samen met een klant van de bank plannen gemaakt om een bedrijf te beginnen. Deze klant werd door beëdigde in het kader van bijzonder beheer begeleid. Beëdigde heeft daarmee op ontoelaatbare wijze persoonlijke en zakelijke belangen door elkaar laten lopen. Omdat tenminste een schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan, had beëdigde afstemming met een leidinggevende moeten zoeken. De Algemeen Directeur heeft aan beëdigde een schikking voorgesteld in de vorm van een berisping. Hierbij heeft de Algemeen Directeur de nadelige gevolgen die beëdigde reeds van zijn handelen heeft ondervonden, meegewogen. De beëdigde heeft het schikkingsvoorstel geaccepteerd.

Gebruik vertrouwelijke informatie in procedure – herzieningsverzoek afgewezen

TRB-2020-4493-AD; TRB-2020-4494-AD; TRB-2020-4496-AD; TRB-2020-4501-AD; TRB-2020-4503-AD; TRB-2020-4504-AD
Algemeen Directeur, 25 augustus 2020

TRB-2020-4493-HV; TRB-2020-4494-HV; TRB-2020-4496-HV; TRB-2020-4501-HV; TRB-2020-4503-HV; TRB-2020-4504-HV
Voorzitter Tuchtcommissie, 30 oktober 2020

Volgens de melder hebben bankmedewerkers de geheimhouding van vertrouwelijke informatie geschonden. Zij zouden van die informatie hebben gebruikgemaakt in procedures die de melder heeft aangespannen. De Algemeen Directeur stelt geen onderzoek in naar aanleiding van deze melding, omdat hij geen tuchtrechtelijk beletsel ziet waarom het gebruik van deze informatie in die procedures ontoelaatbaar zou zijn. De stukken zijn daarbij uitsluitend in het kader van een civielrechtelijke procedure gebruikt en daarmee alleen tussen partijen en de rechter gewisseld. Dat is niet hetzelfde als ‘op straat’ komen liggen, zoals melder stelt.

De melder heeft een herzieningsverzoek ingediend tegen deze beslissing. Volgens de melder hebben de bankmedewerkers hun taken niet naar behoren uitgevoerd door er niet op toe te zien dat een van de bankmedewerkers de bankierseed zou afleggen.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af omdat dit verzoek betrekking heeft op een andere gedraging. Dat de Algemeen Directeur daarop niet is ingegaan, kan daarom geen reden zijn de beslissing te herzien. De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst erop dat een melder niet meerdere keren dezelfde melding kan doen.

Gebruik banksysteem voor afhandeling klacht echtgenote

TRB-2020-4327-TC
Tuchtcommissie, 28 oktober 2020

Verweerder heeft de interne banksystemen aangewend om klachten aan te maken voor kwesties waarbij zijn echtgenote partij was. Daarbij heeft verweerder een kleine klantvergoeding van €7,50 aan zijn echtgenote overgemaakt voor ten onrechte door de bank in rekening gebrachte kosten. Verder heeft verweerder gegevens van rekeningen waartoe hij gemachtigd was, via het interne banksysteem geraadpleegd. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder hiermee de gedragsregels 1 en 4 heeft overtreden.

Vanwege de arbeidsrechtelijke gevolgen en de langdurige procedure legt de Tuchtcommissie aan verweerder geen maatregel op. Bovendien heeft verweerder in de tuchtrechtelijke procedure meerdere keren zijn spijt betuigd en is er geen reden aan te nemen dat een tuchtrechtelijke maatregel nodig is om hem ervan te doordringen in de toekomst anders te handelen.

Beroepsverbod voor onterechte klantvergoedingen

TRB-2020-4453-TC
Tuchtcommissie, 28 oktober 2020

Verweerder heeft bijna € 25.000,- aan kleine klantvergoedingen toegekend, terwijl de ontvangers daar geen recht op hadden. Hij heeft daarbij zijn bevoegdheden als bankmedewerker om klantvergoedingen uit te keren misbruikt om anderen en zichzelf te verrijken. Hij heeft bij de overboekingen onjuiste omschrijvingen in het banksysteem vermeld om de werkelijke reden van de overboekingen te verdoezelen. De Tuchtcommissie weegt bij de op te leggen maatregel mee dat verweerder geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen heeft genomen. De Tuchtcommissie legt een beroepsverbod van 18 maanden op. De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.