Stichting Tuchtrecht Banken van start

Deel deze pagina

Vanaf woensdag 1 april 2015 is het tuchtrecht van toepassing in de bancaire
sector. Bankmedewerkers die de bankierseed hebben afgelegd en de
bijbehorende gedragsregels schenden, kunnen daarvoor individueel bestraft
worden via het tuchtrecht.

De onafhankelijke Stichting Tuchtrecht Banken wordt verantwoordelijk voor de
uitvoering van het tuchtrecht Met de invoering van het tuchtrecht beogen de
Nederlandse banken een bijdrage te leveren aan het bewaken en bevorderen van de
kwaliteit en de integriteit van de bancaire sector.

De stichting werd opgericht op voorspraak van de Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB). Iedereen, zowel consument, bedrijf of een bank die meent dat een
beëdigde bankmedewerker de gedragsregels heeft overtreden, kan hierover vanaf
woensdag 1 april een melding indienen. Dit kan via de website
www.tuchtrechtbanken.nl.

Zelfregulering-instantie DSI zal ondersteuning geven aan de stichting Tuchtrecht
Banken. De algemeen directeur van DSI treedt op als formeel aanklager.

Indien de aanklager van mening is dat de gedragsregels inderdaad geschonden zijn,
wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke Tuchtcommissie. Deze
Tuchtcommissie kan, gebruikmakend van het Tuchtreglement (bijgevoegd als bijlage
in deze mail) individuele sancties opleggen, te weten een berisping, een boete, een
verplichte cursus/opleiding of een tijdelijk beroepsverbod van maximaal 3 jaar. Ook
zal de beëdigde medewerker tijdelijk worden opgenomen in een door banken te
raadplegen register.

In Nederland leggen bijna 90.000 bankmedewerkers vóór 1 april 2016 de wettelijk
verplichte bankierseed af. De banken zijn verantwoordelijk dat de werknemers de
eed afleggen.

Op 1 april 2015 worden met een gongslag op de Amsterdamse aandelenbeurs
symbolisch het begin van de dan voor alle medewerkers van banken wettelijk
verplichte bankierseed en het tuchtrecht ingeluid. Dit vormt een mijlpaal in het
werken aan een verandering in cultuur en gedrag in de bancaire sector.

Bestuur van de Stichting
Nicolet Jager is benoemd als waarnemend voorzitter en penningmeester van de
Stichting Tuchtrecht Banken. Dirk Schoenmaker wordt secretaris. Naar een derde
bestuurslid wordt nog gezocht.

Nicolet Jager: “Op 1 april markeren wij een nieuwe mijlpaal ten behoeve van
verandering van cultuur en gedrag in de bancaire sector. Hiermee worden
medewerkers van banken gedwongen om een nog concretere vertaalslag te maken
van de gedragsregels naar hun eigen situatie. Kunnen zij zich verantwoorden voor
wat ze doen, nu én later? Ook zal dit binnen de banken het gesprek over gedrag en
integriteit verder moeten stimuleren en dat zal bijdragen aan het verdere herstel van
het vertrouwen in debancaire sector.”

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “Bij mijn
aantreden in 2013 heb ik aangekondigd dat de bankensector zelf een eed voor alle
medewerkers en tuchtrecht zou gaan instellen. Cultuur en gedrag zijn – naast de
maatschappelijke rol van banken en de bestuursprincipes uit de Code Banken –
belangrijke onderdelen van ons programma Toekomstgericht bankieren. Wij werken
daarmee aan versterking en vernieuwing van de bankensector.”

De stichting Tuchtrecht Banken is gehuisvest aan Beursplein 5 te Amsterdam.

Download hier het volledige persbericht.

Tags