Veelgestelde vragen

 1. Is de Bankierseed vrijwillig?

  Nee, dat is per 1 april 2015 een wettelijke verplichting. Vanaf dat moment hebben 90.000 werknemers in de financiële sector de eed afgelegd. Ook wie nu toetreedt tot de sector dient de Bankierseed af te leggen.

 2. Wie neemt de eed af?

  Die verantwoordelijkheid is door de wetgever bij de werkgevers neergelegd. Zij dienen een eedaflegging-ceremonie te organiseren in het bijzijn van tenminste één leidinggevende. Werknemers leggen de eed af door te beloven en te zweren zich aan de vastgestelde gedragscodes te houden. Ook ondertekenen zij een verklaring waarin zij dat bevestigen.

 3. Wat doet de Stichting Tuchtrecht Banken?

  De onafhankelijke stichting gaat over de uitvoering van het tuchtrecht behorende bij de Bankierseed en toetst of een beëdigde persoon in de financiële sector zich aan de gedragscode heeft gehouden. De Stichting Tuchtrecht Banken faciliteert de onafhankelijke Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, die sancties op kunnen leggen aan beëdigden die de Bankierseed schenden. Ook handhaaft de stichting een register waarin beëdigden aan wie een sanctie is opgelegd of een schikking hebben getroffen worden opgenomen.

 4. Wat is de rol van DSI in de Stichting Tuchtrecht Banken?

  DSI ondersteunt de Stichting Tuchtrecht Banken door op te treden als aanklager. Als door de Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken vastgesteld wordt dat een beëdigde inderdaad de gedragscode geschonden heeft, legt zij een straf op die DSI uitvoert.

 5. Kan ik via Tuchtrecht Banken een schadevergoeding afdwingen?

  Nee. Schadevergoedingen en/of claims vallen buiten het tuchtrecht voor bankmedewerkers. Wie een schadevergoeding zoekt, of een claim wil indienen tegen een financiële instelling, kan terecht bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KiFID, zie Kifid.nl) of via een civielrechtelijke procedure.

 6. Worden alle meldingen in behandeling genomen?

  De Algemeen Directeur toetst een melding aan een aantal vragen en wegingsfactoren. Vooral van belang is of onderbouwd kan worden vastgesteld dat de bij de Bankierseed behorende gedragscode is geschonden en of er sprake is van voldoende ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

  Meldingen kunnen inhoudelijk sterk variëren. De Algemeen Directeur laat zich daarom (in algemene zin) niet uit over welke meldingen wel en welke niet in behandeling worden genomen. Op deze pagina staat een aantal vragen geformuleerd waaraan een melding procedureel moet voldoen.

 7. Ik heb geen naam van een beëdigde. Hoe moet ik dan mijn melding indienen?

  Bij de schending van de Bankierseed gaat het om het gedrag van een persoon. Het is dus noodzakelijk dat de melding een voldoende nauwkeurige aanduiding van de identiteitsgegevens van de beëdigde die het betreft bevat. Daarom is een naam van de beëdigde van belang. U kunt contact opnemen met de bank voor de naam van de beëdigde. Indien dit geen resultaat oplevert, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 8. Als mijn melding inderdaad een zaak wordt, ben ik dan partij?

  De Algemeen Directeur neemt de melding over van de melder, waarna het een klacht wordt. Daarmee is de melder geen procespartij, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij een civiele rechtszaak.

  De melder wordt wel op de hoogte gehouden of een klacht aan de Tuchtcommissie wordt voorgelegd en kan een verzoek tot herziening bij de Tuchtcommissie indienen indien de Algemeen Directeur van oordeel is dat de melding klaarblijkelijk niet tot een klacht kan leiden. Ook kan de melder worden gehoord door de Tuchtcommissie en wordt hij/zij op de hoogte gesteld van de uitspraak van de Tuchtcommissie en/of Commissie van Beroep.

 9. Wat voor sancties kan de Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken opleggen?

  Dat kan een berisping zijn, een boete oplopend tot maximaal €25.000, een verplichte cursus of een tijdelijk beroepsverbod van maximaal drie jaar.

 10. Naar wie gaan de opbrengsten van de boete?

  Indien de Tuchtcommissie en/of de Commissie van Beroep besluit een boete op te leggen, zal deze altijd ten goede komen van de algemene reserve van de Stichting Tuchtrecht Banken.

 11. Krijgt de beëdigde inzicht in alle informatie die door de bank met Stichting Tuchtrecht Banken wordt gedeeld?

  Alle stukken die worden gebruikt in een tuchtprocedure zullen ook aan de beëdigde worden versterkt zodat hij/zij zijn of haar verweer kan voeren.

 12. Is beroep mogelijk?

  Ja. Zowel aanklager DSI als de beëdigde persoon kunnen in beroep gaan tegen een beslissing.

 13. Wordt een zaak altijd behandeld voor de Tuchtcommissie?

  Dat hoeft niet. Men kan besluiten tot een schikking. Indien de Algemeen Directeur en de beëdigde zulks overeenkomen, beschouwt de Algemeen Directeur de zaak als afgedaan. Beroep door de beëdigde of de melder is dan niet meer mogelijk. Ook bij een schikking wordt de naam van de beëdigde opgenomen in het register dat door banken inzichtelijk is.

 14. Indien de Tuchtrechtcommissie oordeelt dat een persoon inderdaad de gedragscode overtreden heeft, komt die persoon dan in een register?

  Ja. De naam van de persoon komt in een besloten register beheerd door de Stichting Tuchtrecht Banken dat door financiële instellingen geraadpleegd kan worden. Op die manier kunnen bedrijven achterhalen of bijvoorbeeld een sollicitant eerder de gedragscode geschonden heeft. In dit register wordt ook opgenomen wie een beroepsverbod heeft.

 15. Komt de persoon in kwestie ook in dat register als de zaak door middel van een schikking is afgedaan?

  Ja. Ook dan wordt de persoon opgenomen in het register van de Stichting Tuchtrecht Banken dat alleen kan worden geraadpleegd door instellingen die zijn aangesloten bij de stichting.

 16. Moeten werkgevers meewerken aan informatieverzoeken over tuchtzaken van hun werknemers?

  Ja.

 17. Schakelt de Stichting Tuchtrecht Banken ook andere instanties in, zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank?

  Als blijkt dat in een zaak wetten en/of regels opgelegd door de AFM/DNB overtreden zijn, kan de Stichting Tuchtrecht Banken dat melden.

 18. Wat is de rol van de Commissie van Beroep?

  De onafhankelijke Commissie van Beroep bestaat uit juristen en deskundigen en functioneert als een soort hof van beroep. Als de Tuchtcommissie tot een oordeel is gekomen, kunnen zowel de Algemeen Directeur als de beëdigde tegen het oordeel in beroep gaan.

 19. Wat houdt het register van Stichting Tuchtrecht Banken in?

  De bankmedewerker die een sanctie krijgt opgelegd door de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep, of een schikking treft met de Algemeen Directeur, wordt voor een periode van tenminste drie jaar plus de duur van het beroepsverbod worden opgenomen in ons register. Dit register is alleen toegankelijk voor instellingen die zijn aangesloten bij Stichting Tuchtrecht Banken. Zo kunnen instellingen zien of een sollicitant of een medewerker een sanctie is opgelegd of een schikking heeft getroffen in het kader van het tuchtrecht.

  Het register van Stichting Tuchtrecht Banken is in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving en goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

 20. Wat zijn 'Herzieningsuitspraken'?

  Nadat de melding van een kwestie heeft plaatsgevonden wordt deze door het bureau van de Stichting Tuchtrecht Banken in een aantal fases beoordeeld. Zo wordt gecontroleerd of de melding juist heeft plaatsgevonden via een correct ingevuld formulier, of de bankmedewerker tegen wie de melding zich richt de bankierseed of -belofte reeds heeft afgelegd en of de gedraging waarop de melding betrekking heeft na het afleggen van de bankierseed of -belofte en na 1 april 2015 heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt de melding beoordeeld op de noodzakelijke (vermoedelijk) voldoende ernstige overtreding van een of meer van de gedragsregels.

  Is het aannemelijk dat sprake is van een tuchtwaardige kwestie? Zo ja, dan start het inhoudelijke onderzoek. Dat kan leiden tot sepot (vervallen van de klacht), tot een gang naar de tuchtcommissie of tot een regeling (schikking) als bedoeld in het tuchtreglement. In alle gevallen dat de zaak door de Algemeen Directeur (het bureau) beëindigd wordt en dus niet tot tuchtrechtelijke vervolging wordt overgegaan, staat voor de Melder de mogelijkheid open om van die beslissing herziening te vragen bij de Voorzitter van de Tuchtcommissie. Deze zal het standpunt van de Algemeen Directeur opnieuw beoordelen en daar uitspraak over doen. Die uitspraken mogen ingevolge het Tuchtreglement en een afzonderlijk besluit van het bestuur van de Stichting Tuchtrecht Banken geanonimiseerd worden gepubliceerd. Zij dragen immers bij aan het verduidelijken van onder andere de reikwijdte van het tuchtrecht en geven kader voor potentiele melders van kwesties.

  Hier treft u een geanonimiseerde weergave aan van de uitspraken van de Voorzitter van de Tuchtcommissie in herzieningsverzoeken.

 21. Is een procedure starten bij Stichting Tuchtrecht Banken gratis?

  Ja. Melders kunnen zonder kosten een melding indienen. Melders zijn tijdens een tuchtrechtelijke procedure geen procespartij. De Algemeen Directeur zal, indien er voldoende gronden zijn voor behandeling, een klacht voorleggen aan de Tuchtcommissie.

 22. Wat gebeurt er met mijn (persoons-)gegevens?

  Uw melding en (persoons)gegevens zullen worden opgenomen in het dossier. Als Stichting Tuchtrecht Banken een onderzoek begint, zal dit dossier worden verzonden naar de instelling en/of de beëdigde. Ook wanneer uw gegevens anoniem zijn, zal de melding vaak naar u te herleiden zijn. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met ons.

 23. Is een melding , opgelegde sanctie of schikking van invloed op de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

  Nee. Dit kan alleen het geval zijn indien een persoon in aanraking is geweest met het strafrecht. Het tuchtrecht valt hier buiten.

 24. Wat is de rol van de Tuchtcommissie?

  De onafhankelijke Tuchtcommissie bestaat uit juristen en deskundigen en functioneert als een soort rechtbank. De Algemeen Directeur legt klachten voor aan de commissie, die aan de hand van de gedragscode behorend bij de Bankierseed bepaalt of en in hoeverre de Bankierseed geschonden is. Oordeelt de Tuchtcommissie dat dit inderdaad het geval is, dan kan de commissie een sanctie opleggen aan de beëdigde.

  Daarnaast behandelt de voorzitter van de Tuchtcommissie herzieningsverzoeken van beslissingen van de Algemeen Directeur.

 25. Benadert Stichting Tuchtrecht Banken de (nieuwe) werkgever van een beëdigde die een sanctie opgelegd heeft gekregen, of een schikking heeft getroffen?

  Nee. De stichting benadert zelf pro-actief geen werkgevers. Wel wordt de naam van de beëdigde, in het geval van een sanctie of een schikking, opgenomen in het tuchtrechtelijk register van de stichting, dat alleen toegankelijk is voor bij de stichting aangesloten instellingen.