Veelgestelde vragen

 1. Is de Bankierseed vrijwillig?

  Nee, dat is per 1 april 2015 een wettelijke verplichting. Vanaf dat moment dienen zo'n 90.000 werknemers in de financiële sector de eed af te leggen, of al af te hebben gelegd.

 2. Wie neemt de eed af?

  Die verantwoordelijkheid is door de wetgever bij de werkgevers neergelegd. Zij dienen een eedaflegging-ceremonie te organiseren in het bijzijn van tenminste één leidinggevende. Werknemers leggen de eed af door te beloven en te zweren zich aan de vastgestelde gedragscodes te houden. Ook ondertekenen zij een verklaring waarin zij dat bevestigen.

 3. Wat is de rol van de Stichting Tuchtrecht Banken hierin?

  Zoals de naam suggereert gaat de stichting alleen over de uitvoering van het tuchtrecht. De Bankierseed en de bijbehorende gedragscode zijn door de bankensector zelf voorgesteld en in overleg met de wetgever geformaliseerd.

 4. Wat doet de Stichting Tuchtrecht Banken precies?

  De onafhankelijke stichting toetst of een beëdigde persoon in de financiële sector zich aan de bij de Bankierseed horende gedragscode heeft gehouden.

 5. Wat is de rol van DSI in de Stichting Tuchtrecht Banken?

  DSI ondersteunt de Stichting Tuchtrecht Banken door op te treden als aanklager. Als door de Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken vastgesteld wordt dat een beëdigde inderdaad de gedragscode geschonden heeft, legt zij een straf op die DSI uitvoert.

 6. Wat voor meldingen neemt DSI in behandeling?

  Meldingen kunnen inhoudelijk sterk variëren. DSI laat zich daarom niet uit over welke meldingen wel en welke niet in behandeling worden genomen. Op deze pagina staat een aantal vragen geformuleerd waaraan de melding procedureel moet voldoen.

 7. Kan ik via Tuchtrecht Banken een schadevergoeding afdwingen?

  Nee. Schadevergoedingen en/of claims vallen buiten het tuchtrecht voor bankmedewerkers. Wie een schadevergoeding zoekt of een claim wil indienen tegen een financiële instelling kan terecht bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KiFID, zie Kifid.nl) of via een civielrechtelijke procedure.

 8. Worden alle meldingen in behandeling genomen?

  DSI toetst een melding aan een aantal vragen en wegingsfactoren. Vooral van belang is of onderbouwd kan worden vastgesteld dat de bij de Bankierseed behorende gedragscode is geschonden.

 9. Ik heb geen naam van een beëdigde. Hoe moet ik dan mijn melding indienen?

  Bij de schending van de Bankierseed gaat het om het gedrag van een persoon. Het is dus noodzakelijk dat de melding een voldoende nauwkeurige aanduiding van de identiteitsgegevens van de beëdigde die het betreft bevat. Daarom is een naam van de beëdigde van belang. U kunt contact opnemen met de bank voor de naam van de beëdigde. Indien dit geen resultaat oplevert, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 10. Word ik op de hoogte gehouden wat er met mijn melding gebeurt?

  Ja. Als u een melding heeft gedaan, krijgt u sowieso een ontvangstbevestiging. Later in het proces laat DSI u weten of uw melding in onderzoek genomen wordt.

 11. Wat is de positie van de melder?

  De melder is geen procespartij, maar heeft wel rechten. De melder wordt op de hoogte gehouden of een klacht aan de Tuchtcommissie wordt voorgelegd en kan een verzoek tot herziening bij de Tuchtcommissie indienen indien de Algemeen Directeur van oordeel is dat de melding klaarblijkelijk niet tot een klacht kan leiden. Ook kan de melder worden gehoord door de Tuchtcommissie en wordt hij/zij op de hoogte gesteld van de uitspraak van de Tuchtcommissie en/of Commissie van Beroep.

 12. Als er een zitting komt van de Tuchtcommissie, kan ik daar als melder dan bij aanwezig zijn?

  De melder is geen procespartij. De zittingen zijn met het oog op privacy altijd besloten. Wel kan een melder door de Tuchtcommissie als getuige worden opgeroepen bij een zitting.

 13. Als mijn melding inderdaad een zaak wordt, ben ik dan partij?

  Nee. DSI neemt als aanklager de zaak van u over. Wel houdt men contact met u over het verloop van de zaak.

 14. Wat voor sancties kan de Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken opleggen?

  Dat kan een berisping zijn, een boete oplopend tot maximaal €25.000, een verplichte cursus of een tijdelijk beroepsverbod van drie jaar.

 15. Naar wie gaan de opbrengsten van de boete?

  Indien de Tuchtcommissie en/of de Commissie van Beroep besluit een boete op te leggen, zal deze altijd ten goede komen van de algemene reserve van de Stichting Tuchtrecht Banken.

 16. Krijgt de beëindigde inzicht in alle informatie die door de bank met Stichting Tuchtrecht Banken wordt gedeeld?

  Alle stukken die worden gebruikt in een tuchtprocedure zullen ook aan de beëdigde worden versterkt zodat hij/zij zijn of haar verweer kan voeren.

 17. Is beroep mogelijk?

  Ja. Zowel aanklager DSI als de beëdigde persoon kunnen in beroep gaan tegen een beslissing.

 18. Gaat DSI altijd over tot behandeling voor de Tuchtcommissie?

  Dat hoeft niet. Men kan besluiten tot een financiële transactie. Indien DSI en de persoon zulks overeenkomen, beschouwt DSI de zaak  als afgedaan. Beroep is dan niet meer mogelijk.

 19. Indien de Tuchtrechtcommissie oordeelt dat een persoon inderdaad de gedragscode overtreden heeft, komt die persoon dan in een register?

  Ja. De naam van de persoon komt in een besloten register beheerd door de Stichting Tuchtrecht Banken dat door financiële instellingen geraadpleegd kan worden. Op die manier kunnen bedrijven achterhalen of bijvoorbeeld een sollicitant eerder de gedragscode geschonden heeft. In dit register wordt ook opgenomen wie een beroepsverbod heeft.

 20. Komt de persoon in kwestie ook in dat register als de zaak door middel van een transactie is afgedaan?

  Ja. Ook dan wordt de persoon opgenomen in het register van de Stichting Tuchtrecht Banken dat kan worden geraadpleegd door instellingen.

 21. Moeten werkgevers meewerken aan informatieverzoeken over tuchtzaken van hun werknemers?

  Ja.

 22. Schakelt de Stichting Tuchtrecht Banken ook andere instanties in, zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank?

  Als blijkt dat in een zaak wetten en/of regels opgelegd door de AFM/DNB overtreden zijn, kan de Stichting Tuchtrecht Banken dat melden.

 23. Wat zijn 'Herzieningsuitspraken'?

  Nadat de melding van een kwestie heeft plaatsgevonden wordt deze door het bureau van de Stichting Tuchtrecht Banken in een aantal fases beoordeeld. Zo wordt gecontroleerd of de melding juist heeft plaatsgevonden via een correct ingevuld formulier, of de bankmedewerker tegen wie de melding zich richt de bankierseed of -belofte reeds heeft afgelegd en of de gedraging waarop de melding betrekking heeft na het afleggen van de bankierseed of -belofte en na 1 april 2015 heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt de melding beoordeeld op de noodzakelijke (vermoedelijk) voldoende ernstige overtreding van een of meer van de gedragsregels.

  Is het aannemelijk dat sprake is van een tuchtwaardige kwestie? Zo ja, dan start het inhoudelijke onderzoek. Dat kan leiden tot sepot (vervallen van de klacht), tot een gang naar de tuchtcommissie of tot een regeling (schikking) als bedoeld in het tuchtreglement. In alle gevallen dat de zaak door de Algemeen Directeur (het bureau) beëindigd wordt en dus niet tot tuchtrechtelijke vervolging wordt overgegaan, staat voor de Melder de mogelijkheid open om van die beslissing herziening te vragen bij de Voorzitter van de Tuchtcommissie. Deze zal het standpunt van de Algemeen Directeur opnieuw beoordelen en daar uitspraak over doen. Die uitspraken mogen ingevolge het Tuchtreglement en een afzonderlijk besluit van het bestuur van de Stichting Tuchtrecht Banken geanonimiseerd worden gepubliceerd. Zij dragen immers bij aan het verduidelijken van onder andere de reikwijdte van het tuchtrecht en geven kader voor potentiele melders van kwesties.

  Hier treft u een geanonimiseerde weergave aan van de uitspraken van de Voorzitter van de Tuchtcommissie in herzieningsverzoeken.

 24. Wat gebeurt er met mijn (persoons-)gegevens?

  Uw melding en (persoons)gegevens zullen worden opgenomen in het dossier. Als Stichting Tuchtrecht Banken een onderzoek begint, zal dit dossier worden verzonden naar de instelling en/of de beëdigde. Ook wanneer uw gegevens anoniem zijn, zal de melding vaak naar u te herleiden zijn. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met ons.