Overtreding van de bankregels voor privé-aandelentransacties

Deel deze pagina

TRB-2023-4772-TC
Tuchtcommissie, 22 november 2023

Beëdigde heeft in strijd gehandeld met de bankregels voor privé-aandelentransacties, die (kort gezegd) strekken tot het tegengaan van (de schijn van) misbruik van voorkennis en daarmee tot bescherming van de integriteit van de financiële markt. Met dat handelen heeft beëdigde gedragsregels 1 en 4 van de aan de bankierseed verbonden gedragscode geschonden.

Bij het bepalen van de daaraan te verbinden tuchtrechtelijke maatregel heeft de Tuchtcommissie alle omstandigheden van het geval meegewogen. Onder meer is in aanmerking genomen (i) dat het – uit het procesdossier naar voren komende – uiteindelijke beeld is dat beëdigde onvoldoende scherp op de regels is geweest, (ii) dat beëdigde een leidinggevende functie bij de bank had en een ‘insider’ status als bedoeld in de bankregels voor privé-aandelentransacties aangemerkt had gekregen, (iii) dat de aandelen een groot bedrag vertegenwoordigden en de periode waarin de gedragingen zich voltrokken een aantal maanden besloeg, (iv) dat beëdigde nog extra alert op de regels had moeten zijn aangezien het ging om aandelen van een bedrijf waar een familielid van beëdigde werkzaam was en (v) dat in dit geval ten slotte nog sprake is van enkele in matigende zin mee te wegen (persoonlijke) omstandigheden.

Alles overwegende acht de Tuchtcommissie het passend en geboden dat aan beëdigde als tuchtrechtelijke maatregel een geldboete van € 2.000,- wordt opgelegd.
De uitspraak vind je hier.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.