Handelwijze met betrekking tot wettelijke verplichting klanten te kennen

Deel deze pagina

TRB-2021-4642-AD
Algemeen Directeur, 6 juli 2021
TRB-2021-4642-HV
Herzieningsbeslissing, 23 augustus 2021

 De melding houdt in dat de bankmedewerker melder telefonisch heeft ondervraagd naar aanleiding van de aanvraag van melder tot het openen van een bankrekening bij de bank. Melder heeft naar eigen zeggen voor zover mogelijk alle vragen beantwoord. De aanvraag is afgewezen en de bankmedewerker heeft geweigerd op verzoek van melder haar naam te geven. De klacht die melder bij de bank heeft ingediend over de handelwijze van de bankmedewerker is schriftelijk afgewezen. Die afwijzing sloot volgens melder niet aan bij de inhoud van de klacht en bevatte geen naam en handtekening.

De Algemeen Directeur wijst de melding af omdat de bank gehouden is om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen bij het verlenen van bancaire diensten. Het stellen van de vragen door de bankmedewerker sluit aan op de verplichting die volgt uit artikel 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De beslissing om al dan niet over te gaan tot het openen van een zakelijke rekening betreft een beslissing van de bank, deze kan niet tuchtrechtelijk worden getoetst. De Algemeen Directeur acht het niet klantvriendelijk dat de bankmedewerker haar naam niet heeft willen verstrekken. Dit levert echter geen tuchtrechtelijk verwijt op. De omstandigheid dat er bij de afhandeling van de klacht niet (volledig) is ingegaan op de inhoud ervan kan de bankmedewerker niet persoonlijk worden aangerekend.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af en is het eens met de beslissing van de Algemeen Directeur. De voorzitter is verder van oordeel dat het door de bankmedewerkster niet noemen van haar naam klantonvriendelijk is, maar niet heeft geleid tot nadelige gevolgen voor melder en daarmee niet ernstig genoeg om de bankmedewerkster een tuchtrechtelijk verwijt te maken.

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF