Belangenverstrengeling, verzwijgen bedrijfsactiviteiten, niet melden ontvangen giften

Deel deze pagina

TRB-2019-3951-TC
Tuchtcommissie 18 december 2019

Verweerder heeft samen met een collega bij de bank bedrijven op naam van de echtgenote van verweerder en de echtgenote van zijn collega opgericht. Twee bedrijven op naam van verweerders echtgenote ontvingen bemiddelingskosten van een leverancier van de bank ter zake aan de bank geleverde pashouders en papieren tasjes, terwijl niet is gebleken welke diensten werden geleverd.

De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder de plicht had om het bedrijf op naam van zijn echtgenote en de bedrijfsactiviteiten van dat bedrijf bij de bank te melden, nu die activiteiten (indirect) verband hielden met de bank. Deze plicht – die in de interne regels van de bank in het leven is geroepen om belangenverstrengeling te voorkomen – bestond reeds voordat verweerder de bankierseed had afgelegd en duurde daarna onverminderd voort.

Daarnaast onderhield verweerder vanuit zijn positie bij de bank contacten met andere leveranciers. Verweerder ontving van deze leveranciers giften en verweerder bracht vanuit het bedrijf van zijn echtgenote onherleidbare bemiddelingskosten in rekening bij deze leveranciers. De Tuchtcommissie stelt vast dat verweerder vanuit zijn positie bij de bank verschillende contacten is aangegaan waarin persoonlijke verrijking, al dan niet ten koste van de bank, een rol speelde. Verweerder had bij de bank de ontvangst van diverse giften moeten melden, alsmede kenbaar moeten maken dat hij namens de bank via een tussenpersoon artikelen bij het bedrijf van zijn vrouw bestelde. Verweerder bevond zich op een cruciale positie binnen de bank om dit soort handelingen jarenlang en herhaaldelijk te kunnen verrichten. Hij ging daarbij geraffineerd te werk en benutte meerdere bedrijven en tussenschakels.

De zaak is een voortzetting na een herzieningsverzoek door de melder (zie hier).

De Tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod op voor de duur van achttien maanden.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen dit register inzien.

Download hier de volledige uitspraak: Beslissing TC 3951

Download volledige uitspraak .PDF