Kopiëren handtekeningen klanten: 61 beroepsverboden

3 april 2019
Uitspraken Tuchtcommissie
Beroepsverbod

Op 3 april 2019 heeft de Tuchtcommissie uitspraak gedaan in 61 soortgelijke zaken. De Tuchtcommissie publiceert hier de eerste vijf.

De inhoud van de zaak
Verweerders hebben schriftelijk hypotheekadvies uitgebracht aan klanten van een bank. Ter bevestiging van het feit dat klanten de inhoud van het hypotheekadvies hebben begrepen en de gegevens in het advies hadden gecontroleerd, dienden de klanten de slotverklaring bij dit advies te ondertekenen. Als de controleafdeling van de bank na beoordeling van het advies tot de conclusie kwam dat het hypotheekadvies diende te worden verbeterd, moest de bankmedewerker de verbetering verwerken in een hersteladvies. Ook de slotverklaring bij dit hersteladvies moest door de klant worden ondertekend. Verweerders hebben echter de handtekeningen van klanten onder deze hersteladviezen gekopieerd.

De beslissingen van de Tuchtcommissie
De Tuchtcommissie acht de ingediende klachten op alle onderdelen gegrond. Het kopiëren van één of meerdere handtekeningen van klanten kwalificeert als niet integer werken, is in strijd met de wet en andere regels die voor het werk bij de bank gelden, en schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank.

De opgelegde maatregelen
De Tuchtcommissie acht het de bank aan te rekenen dat het werkproces met betrekking tot de hersteladviezen niet eerder is aangepast en dat niet voldoende is geluisterd naar geluiden van de hypotheekadviseurs dat een onwerkbaar systeem was gecreëerd. De Tuchtcommissie acht aannemelijk dat verweerders niet de bedoeling hebben gehad klanten te benadelen. Het klantbelang is echter ernstig tekort gedaan doordat in de administratie van de bank zich ondertekende hersteladviezen bevonden met handtekeningen die niet door de klanten waren gezet en zonder dat de klanten daarvan op de hoogte waren. Dit schaadt het vertrouwen dat de klant in het bankwezen moet kunnen stellen.

Er is sprake van een bijzonder ernstige schending van de gedragsregels. Slechts een tijdelijk beroepsverbod vormt een passende maatregel. In beginsel zou een beroepsverbod voor de duur van drie maanden passend zijn. In verband met de bijzondere werkomstandigheden wordt afgeweken van dit uitgangspunt en wordt aan verweerders een beroepsverbod van kortere duur opgelegd.

Aan verweerders worden beroepsverboden van de volgende duur opgelegd:
- 1 gekopieerde slotverklaring:                               beroepsverbod van 2 weken
- 2 tot en met 5 gekopieerde slotverklaringen:   beroepsverbod van 4 weken
- 6 of meer gekopieerde slotverklaringen:           beroepsverbod van 6 weken

Dat de bank niet alle medewerkers gelijk heeft behandeld wat betreft een non-actiefstelling, geeft geen aanleiding tot matiging van de maatregel. Ook de duur van de tuchtrechtelijke procedure geeft geen aanleiding voor een verdere matiging.

Bijzonderheden
Enkele verweerders hebben betwist dat een aantal handtekeningen door hen is gekopieerd. De Tuchtcommissie heeft dit standpunt verworpen. Naar het oordeel van de Tuchtcommissie is aannemelijk dat ook deze handtekeningen door deze verweerders zijn gekopieerd.

In de gevallen waarin verweerder niet langer werkzaam was bij de bank en bekend was dat hij niet langer een functie bij een bank ambieerde, heeft de Algemeen Directeur verzocht een boete op te leggen. De Tuchtcommissie heeft dit standpunt niet gevolgd en ook aan deze verweerders een beroepsverbod opgelegd, vanwege het sterke signaal dat daarvan uitgaat.

De namen van de verweerders worden, na onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

De bij dit bericht gepubliceerde uitspraken vormen een selectie van de 61 uitspraken. De overige 56 uitspraken zullen spoedig bij dit bericht worden gepubliceerd.

Download hier de volledige uitspraken:
Dossier 3736
Dossier 3765
Dossier 3783
Dossier 3788
Dossier 3793