Aantal uitspraken zal toenemen – jaarverslag 2016

Deel deze pagina

Een bemoedigend eerste jaar. Zo karakteriseert voorzitter Toon Huydecoper de werken van de stichting die de onafhankelijke tuchtcommissies faciliteert tot nu toe. De eerste zittingen en uitspraken zijn geweest en meer zaken zitten in de pijplijn. 

De inhoud van de meldingen neemt kwalitatief toe. Gedurende 2016
noteerde het aanklagersbureau van de stichting een stijging in het aantal
meldingen door banken zelf. Dat is bemoedigend. Het uiteindelijke doel van
de bankierseed en de handhaving van de bijbehorende gedragscode door
de Stichting Tuchtrecht Banken is het stellen en handhaven van een hoge
norm van beroepsethiek voor de hele sector; met als “bijkomend” doel
een verbeterd vertrouwen in de financiële sector in het algemeen en
de bankensector in het bijzonder.

De toename van het aantal meldingen door banken zelf zien wij als
een teken dat de sector zelf meer doordrongen raakt van dit doel
en dat instellingen daar actief aan willen bijdragen. Wij hopen dat in
2017 meer banken vermoede overtredingen van de bankierseed
zullen melden.

Eerste uitspraken
Intussen heeft de door de stichting gefaciliteerde onafhankelijke
Tuchtcommissie de eerste uitspraken gedaan. In december werd één
klacht gegrond verklaard zonder sanctie, en werd één “beroepsverbod”
van zes maanden opgelegd . In een derde zaak werd de aanklager niet
ontvankelijk verklaard. Van deze beslissing is inmiddels met succes hoger
beroep ingesteld – waarmee, kort na afloop van het verslagjaar 2016,
ook de eerste beslissing van de Commissie van Beroep, de hoogste
instantie in de tuchtrechtspraak van de stichting, een feit is.

Gezien het aantal meldingen en zaken die in voorbereiding zijn zal het aantal
zittingen en uitspraken van de Tuchtcommissie in 2017 duidelijk toenemen.
De Tuchtcommissie heeft zich in een zaak kritisch uitgelaten over een bank
omdat het door de bank aangeleverde onderzoeksmateriaal geheel was
geanonimiseerd. Dit kan zowel het onderzoek van de aanklager naar een
mogelijke overtreding als de verdediging van degene tegen wie een klacht
werd ingediend bemoeilijken. Wat betreft de Tuchtcommissie gebeurt
dit niet weer en wordt informatie in het vervolg minimaal geanonimiseerd
aangeleverd.

Einde gebroken boekjaar
Zoals u zult merken als u dit jaarverslag leest en het vorige tot zich
heeft genomen: er heeft een kleine verandering in de verslaglegging
plaatsgevonden. Na ons eerste jaarverslag, dat liep van 1 april 2015
tot 1 april 2016, gaat de stichting vanaf dit jaarverslag 2016 over op
verslaglegging per kalenderjaar.

Dit heeft te maken met het feit dat de bankierseed op 1 april 2015
opgenomen werd in de Wet financieel toezicht en de stichting ook per die
datum aan het werk is gegaan, waardoor er de facto sprake was van een
gebroken boekjaar.

Nu we kalendertechnisch in normaal vaarwater terecht zijn gekomen, zal de
verslaglegging per kalenderjaar geschieden. Vandaar dat dit jaarverslag het
hele jaar 2016 bestrijkt, waarmee dus ook de periode januari-april van 2016
nog eens is meegenomen.

Vooruitblik
De toename van het aantal meldingen leidt ertoe dat 2017 naar verwachting
meer zaken, zittingen van de Tuchtcommissie en beslissingen zal kennen.
Dat betekent toenemende activiteit, wat gevolgen zal hebben voor de
organisatie.

In 2016 mochten wij de eerste uitbreiding van personeel verwelkomen.
De toename van het aantal meldingen betekent verdere uitbreiding in 2017.
Een goede graadmeter van het succes van Stichting Tuchtrecht Banken.
Een eerste jaar geeft ook goed inzicht in processen. Enkele ervaringen
rijker, zullen in 2017 het meldingsproces en de reglementen voor de
tuchtrechtelijke procedure tegen het licht gehouden worden.

Over de uitkomst hoop ik u in het jaarverslag over 2017 te kunnen berichten.”

Toon Huydecoper
Voorzitter Stichting Tuchtrecht Banken

De jaarverslagen van de Stichting Tuchtrecht Banken kunt u hier downloaden.

Gerelateerde artikelen