DSI Effectenhandelaar

Deel deze pagina

Doel van de functie: de effectenhandelaar voert orders uit van effecten, opties en futures en/of verhandelt deze voor rekening en risico van de financiële organisatie.

Registratievereisten Certificering:

De DSI Effectenhandelaar die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbaar register.

Kandidaat-Certificering:

De DSI Effectenhandelaar die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbaar register.

Functieomschrijving

 • Kerntaken
  • De effectenhandelaar houdt de ontwikkeling van nieuwe producten in zijn segment bij;
  • volgt en interpreteert (cijfermatige) informatie over bedrijven, sectoren, beurzen, economieën e.d.;
  • volgt internationale ontwikkelingen op politiek en maatschappelijk gebied en vormt zich een oordeel over de mogelijke effecten op de koersvorming;
  • handelt binnen limieten voor fondsen, sectoren, posities e.d. voor rekening van de financiële organisatie of in opdracht van cliënten;
  • benadert (potentiële) tegenpartijen en vraagt of geeft offertes tot (ver)koop of ruil van fondsen;
  • geeft of accepteert hierbij bied- en/of laatkoersen;
  • neemt posities in;
  • dekt risico’s zo nodig af;
  • stelt zich in voorkomende gevallen op de hoogte van de betrouwbaarheid van onbekende banken, commissionairs, brokers e.d.;
  • wisselt zo nodig informatie uit met tegenpartijen in binnen- en buitenland (banken, effecteninstellingen e.d.) over marktontwikkelingen;
  • kan adequaat en snel wettelijk kader en regelgeving toepassen in de gevarieerde en soms uitzonderlijke situaties die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen.
 • Kennisvereisten
  • De effectenhandelaar heeft in zijn segment kennis van producten (financiële instrumenten) en hun karakteristieken die op de markt van effecten, opties en futures worden verhandeld;
  • kent de waarde van deze producten plus de factoren die dat uitdrukken en daarop van invloed zijn;
  • kent de basisprincipes van ‘fundamentele analyse’ en ‘technische analyse’;
  • kent de marktorganisatie, de organisatie van handel en kanalen waarlangs transacties tot stand komen;
  • weet hoe transacties worden geadministreerd, gegarandeerd en afgewikkeld;
  • kent in grote lijnen de macro-economische variabelen die van invloed zijn op de handel in effecten, opties en futures;
  • kan ontwikkelingen op internationale en financiële markten beoordelen;
  • kan variabelen wegen, ook in relatie tot de actualiteit;
  • kent de risico’s van de diverse mogelijke posities (al dan niet gecombineerd);
  • kent de dekkingsinstrumenten;
  • kan de waarde van de posities onderbouwd inschatten bij gewijzigde marktomstandigheden;
  • kan aangeven welke relevante marktpartijen actief zijn;
  • weet welke transacties daaruit voort kunnen vloeien en welke invloed die op hun beurt op de markt kunnen hebben;
  • weet welke handelingen bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom;
  • kent de handelsregels van de beurs waarop hij actief is en kan aangeven wanneer gegevens buiten-reglementair zijn.

Algemene toelatings- en opleidingsvereisten

 • Algemene toelatingseisen

  Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;

  Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;

  Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;

  Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;

  Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden namelijk het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.

 • Algemene opleidingsvereisten

  Het DSI-Integriteitsprogramma Institutioneel moet met goed gevolg zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

  • E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut;
  • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van Nyenrode.

  Heeft u een CFA level 1- of VBA-diploma, dan geldt voor u een vrijstelling voor het element Workshop. U hoeft dan alleen de E-learning-module te doen.

  Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

Opleidings- en ervaringsvereisten

 • Opleidingsvereisten Effectenhandelaar

  De Effectenhandelaar dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:

  • Het geaccrediteerde examen DSI Effectenhandelaar. Inschrijven voor het examen is mogelijk via NIBE–SVV; voor de optionele voorbereidende opleiding klik hier.
  • Blok derivaten VBA (VU-VBA opleiding Investment Management)
  • Academische opleiding econometrie.
 • Ervaringsvereisten Effectenhandelaar
  • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.