DSI Compliance Professional

Deel deze pagina

Doel van de functie: de compliance professional assisteert het management van de financiële onderneming in het managen van de compliance risico’s van de financiële onderneming. Onder compliance risico wordt hier verstaan: het risico van wettelijke of regulatieve sancties en van materieel, financieel of reputatieverlies dat een onder toezicht staande financiële onderneming kan lopen als gevolg van het onvermogen om gedragsregels na te leven die van toepassing zijn op haar activiteiten.

Registratievereisten Certificering:

De Compliance Professional die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbaar register.

Kandidaat-Certificering:

De Compliance Professional die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbaar register.

Functieomschrijving

 • Kerntaken

  De compliance professional

  • levert een strategische bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het compliancebeleid van de onderneming;
  • vertaalt het compliancebeleid naar operationele standaarden en procedures;
  • werkt nauw samen met de leiders van de business units en de functionele leiders om een risicomanagement programma te ontwikkelen, te implementeren en te handhaven dat is gericht op de juridische-, toezicht- en ethische compliance risico’s van de onderneming;
  • signaleert en adviseert over de te nemen maatregelen bij nieuwe wet- en regelgeving;
  • stimuleert het bewustzijn in de ondermening voor reputatie- en integriteitsrisico’s en consequenties van externe wet- en regelgeving op de bedrijfsvoering;
  • faciliteert de business – “als business enabler” – zonder concessies te doen;
  • zorgt voor een tijdige en correcte afhandeling van incidenten en adviseert het management over eventueel te nemen maatregelen;
  • toetst de uitvoering van compliance binnen de financiële onderneming door het uitvoeren van een compliance monitoring programma;
  • rapporteert over zijn compliancewerkzaamheden en naleving van complianceregels binnen de organisatie aan het (top)management;
  • voert in voorkomend geval een bijzonder onderzoek uit naar naleving van compliance regels binnen de organisatie;
  • onderhoudt contacten met toezichthouders en verzorgt in voorkomend geval rapportages aan toezichthouders.
 • Kennisvereisten

  De compliance professional

  • heeft in zijn aandachtsgebied op hoofdlijnen kennis van de bedrijfsprocessen, financiële producten en transacties, alsmede hun karakteristieken (inclusief risico’s);
  • heeft in zijn aandachtsgebied kennis van de op die bedrijfsprocessen, producten en transacties van toepassing zijnde externe en interne complianceregels;
  • is bekend met de in zijn segment relevante marktpartijen;
  • is op hoofdlijnen bekend met het algemeen wettelijk kader en wetgevingstrajecten;
  • kent de doelstellingen en opzet van het compliance charter, de compliance manual en compliance monitoringprogramma;
  • neemt kennis van de uitkomsten van compliance audits;
  • kent de op zijn aandachtsgebied toezicht houdende toezichthouders, structuur, organisatie en bevoegdheden;
  • kan actief deelnemen aan het consultatieproces rond wetgevingstrajecten.

Registratievereisten

 • Algemene toelatings- en opleidingsvereisten

  Algemene toelatingseisen:

  • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
  • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden, namelijk het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.

  Opleidingsvereisten:

  De Compliance Professional dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:

  • VU Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management;
  • NIBE-SVV Certified Compliance Officer;
  • ING Compliance Officer Training NL en Compliance Officer Training International;
  • NCI Leergang Compliance Professional.

  Vergelijkbare (buitenlandse) compliance-opleidingen kunnen onder bepaalde voorwaarden volstaan.

 • Ervaringsvereisten

  Ervaringsvereisten:

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.