Uitspraken

 1. Melding onvoldoende onderbouwd - melding terecht afgewezen

  29 oktober 2018

  TRB-2018-4025.  Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker een onjuiste mededeling heeft gedaan aan zijn rechtsbijstandsverlener. Daarnaast heeft de bankmedewerker onjuiste gegevens opgenomen in een brief. De Algemeen Directeur oordeelt dat de melding onvoldoende is onderbouwd en acht het daarom onvoldoende aannemelijk geworden dat de bankmedewerker de bankierseed zou hebben geschonden. De door de melder gestelde onjuiste vermelding in een brief is van dusdanig ondergeschikt belang dat dit onvoldoende ernstig is om een onderzoek daarnaar te rechtvaardigen.

 2. Laten raadplegen van klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en gebruiken voor privédoeleinden

  24 oktober 2018
  Boete

  TRB-2018-3908.  Beëdigde heeft zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van een  klant van de bank laten bekijken. Beëdigde heeft deze vertrouwelijke gegevens aangewend voor privédoeleinden. Beëdigde heeft hiermee de door hem afgelegde bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft aan beëdigde een schikking aangeboden, inhoudende een geldboete van € 600. Beëdigde heeft ingestemd met deze schikking. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register. Download hier de volledige beslissing:Beslissing AD 3908

 3. Geen nader onderzoek naar melding

  24 oktober 2018

  TRB-2018-3965.  Beslissing Algemeen Directeur De melder stelt dat de bankmedewerker de bankierseed heeft geschonden door geen inzage te geven in kredietdossiers en taxatierapporten en door geen gehoor te geven aan informatieverzoeken op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 4. Onvoldoende onderbouwde melding

  18 oktober 2018

  TRB-2018-4256.  Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker zich niet open en toetsbaar opstelt en zich niet houdt aan wet- en regelgeving. De Algemeen Directeur oordeelt dat de melding niet voorzien is van een onderbouwing en daardoor niet voldoet aan de eisen van 2.1.1 van het Tuchtreglement Bancaire Sector. Voorts heeft melder geen nieuwe feiten en omstandigheden aangedragen dan melder in eerdere soortgelijke meldingen heeft aangedragen. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat bankmedewerker een persoonlijk tuchtrechtelijk verwijt te maken valt.

 5. Opmerking tijdens lopende procedure leidt niet tot een nieuw tuchtrechtelijk verwijt

  18 oktober 2018

  TRB-2018-4254.  Herzieningsbeslissing De beëdigde zou volgens melder op de vergadering van de Commissie van Beroep in de zaak met meldingsnummer 3593 hebben erkend dat hij de handleiding speciaal beheer bewust niet op de casus van melder heeft toegepast. Daarnaast zou hij belangenverstrengeling hebben erkend, en hebben erkend dat sprake was van een datalek.

 6. Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

  18 oktober 2018

  TRB-2018-3957.  Herzieningsbeslissing

 7. Kopiëren handtekening klant: beroepsverbod

  17 oktober 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3754.  Verweerder heeft een formulier ‘Opdracht tot waardeoverdracht’ ondertekend met een handtekening, die de handtekening van een klant voorstelt. Dit handelen kwalificeert niet als integer werken, is in strijd met de wet en andere regels die voor het werken bij de bank gelden, en schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank. De klacht van de Algemeen Directeur acht de Tuchtcommissie dan ook gegrond.

 8. Niet-ontvankelijk herzieningsverzoek

  16 oktober 2018

  TRB-2018-3935. Herzieningsbeslissing

 9. Door directievoorzitter verzonden onzorgvuldige brief

  8 oktober 2018

  TRB-2018-3995,  De Algemeen Directeur is een onderzoek gestart naar een directievoorzitter van de bank die een brief aan een klant had gestuurd. De klant had vernielingen aangericht bij de bank. Namens de bank is hiervan aangifte bij de politie gedaan. Aan de klant is verzocht om een andere bank te kiezen. In de brief staat dat de klant heeft verzocht om de tegen hem gedane aangifte in te trekken. In de brief staat voorts dat de bank niet ingaat op dit verzoek, maar dat een constructieve reactie op de inhoud van de brief daar mogelijk verandering in brengt.  

 10. Onjuiste adresgegevens, niet persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar

  5 oktober 2018

  TRB-2018-3966.  Herzieningsbeslissing De melding houdt in dat de bankmedewerker de melder en diens partner zou aanzetten tot fraude en valsheid in geschrift door te vragen een document te tekenen waarin staat dat de partner op een ander adres heeft gewoond dan waar ze woonde. Daarnaast heeft de bank vertrouwelijk informatie naar dit adres gestuurd.

Pagina's