Uitspraken

 1. Geen opzet in het spel - melding terecht afgewezen

  19 november 2018

  TRB-2018-4004.  Herzieningsbeslissing De melder stelt dat bankmedewerker onzorgvuldig heeft gewerkt en heeft gelogen door te stellen dat uit de bankadministratie niet blijkt dat het (hypotheek)dossier haastig is opgepakt. De Algemeen Directeur is van oordeel dat niet is gebleken dat de bankmedewerker in zijn dienstverlening onzorgvuldig of onprofessioneel heeft gehandeld en daarmee een integriteitsnorm heeft geschonden. Daarnaast zijn handelingen van of dienstverlening door de bank als instelling uitgesloten van de tuchtprocedure.

 2. Schikking – Indienen valse verzekeringsclaim en bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  13 november 2018
  Berisping

  TRB-2018-3950.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde een valse verzekeringsclaim heeft ingediend wegens autoschade. Beëdigde heeft hierbij een aanstichtende rol gehad. De schade zou zijn veroorzaakt doordat een collega met een winkelwagentje tegen de auto van beëdigde zou zijn gereden. Beëdigde heeft voorts, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond, rekeninggegevens van diverse personen bekeken.

 3. Sepot – Indienen valse verzekeringsclaim

  13 november 2018

  TRB-2018-3960. Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde heeft meegewerkt aan het indienen van een valse verzekeringsclaim door een collega om daar financieel voordeel mee te behalen. Gelet op de bijzondere en persoonlijke omstandigheden zijn de gedragingen van beëdigde van onvoldoende ernst om verder tuchtrechtelijk ingrijpen te rechtvaardigen. Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 3960 beslissing AD

 4. Beroepsverbod van 18 maanden voor voormalig directievoorzitter

  31 oktober 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3618. 

 5. Melding onvoldoende onderbouwd - melding terecht afgewezen

  29 oktober 2018

  TRB-2018-4025.  Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker een onjuiste mededeling heeft gedaan aan zijn rechtsbijstandsverlener. Daarnaast heeft de bankmedewerker onjuiste gegevens opgenomen in een brief. De Algemeen Directeur oordeelt dat de melding onvoldoende is onderbouwd en acht het daarom onvoldoende aannemelijk geworden dat de bankmedewerker de bankierseed zou hebben geschonden. De door de melder gestelde onjuiste vermelding in een brief is van dusdanig ondergeschikt belang dat dit onvoldoende ernstig is om een onderzoek daarnaar te rechtvaardigen.

 6. Laten raadplegen van klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en gebruiken voor privédoeleinden

  24 oktober 2018
  Boete

  TRB-2018-3908.  Beëdigde heeft zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van een  klant van de bank laten bekijken. Beëdigde heeft deze vertrouwelijke gegevens aangewend voor privédoeleinden. Beëdigde heeft hiermee de door hem afgelegde bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft aan beëdigde een schikking aangeboden, inhoudende een geldboete van € 600. Beëdigde heeft ingestemd met deze schikking. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register. Download hier de volledige beslissing:Beslissing AD 3908

 7. Geen nader onderzoek naar melding

  24 oktober 2018

  TRB-2018-3965.  Beslissing Algemeen Directeur De melder stelt dat de bankmedewerker de bankierseed heeft geschonden door geen inzage te geven in kredietdossiers en taxatierapporten en door geen gehoor te geven aan informatieverzoeken op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 8. Onvoldoende onderbouwde melding

  18 oktober 2018

  TRB-2018-4256.  Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker zich niet open en toetsbaar opstelt en zich niet houdt aan wet- en regelgeving. De Algemeen Directeur oordeelt dat de melding niet voorzien is van een onderbouwing en daardoor niet voldoet aan de eisen van 2.1.1 van het Tuchtreglement Bancaire Sector. Voorts heeft melder geen nieuwe feiten en omstandigheden aangedragen dan melder in eerdere soortgelijke meldingen heeft aangedragen. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat bankmedewerker een persoonlijk tuchtrechtelijk verwijt te maken valt.

 9. Opmerking tijdens lopende procedure leidt niet tot een nieuw tuchtrechtelijk verwijt

  18 oktober 2018

  TRB-2018-4254.  Herzieningsbeslissing De beëdigde zou volgens melder op de vergadering van de Commissie van Beroep in de zaak met meldingsnummer 3593 hebben erkend dat hij de handleiding speciaal beheer bewust niet op de casus van melder heeft toegepast. Daarnaast zou hij belangenverstrengeling hebben erkend, en hebben erkend dat sprake was van een datalek.

 10. Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

  18 oktober 2018

  TRB-2018-3957.  Herzieningsbeslissing

Pagina's