Uitspraken

 1. Schikking – Opstellen eigen arbeidsvoorwaarden

  27 november 2019
  Boete

  TRB-2019-4362. Beëdigde heeft zelfstandig een document opgesteld dat betrekking had op zijn arbeidsvoorwaarden. In het door hem opgestelde document heeft hij zichzelf een hoger salaris toegekend dan gebruikelijk was en de vermelding van de aanloopschaal weggelaten.

 2. Ontzegging toegang bank, herzieningsverzoek afgewezen

  22 november 2019

  TRB-2019-4416. De melding houdt in dat de melder de toegang wordt geweigerd tot de bank en dat sprake is van pesten, treiteren en discriminatie. De Algemeen Directeur wijst de melding af omdat een voldoende nauwkeurige aanduiding van de betrokken bankmedewerker ontbreekt. De Algemeen Directeur overweegt verder dat als de betrokken medewerker wel voldoende was aangeduid, dit niet zou leiden tot een onderzoek. Uit de melding volgt namelijk onvoldoende wat het persoonlijk aandeel van betrokken bankmedewerker is geweest bij het weigeren van de toegang tot het bankkantoor.

 3. Bank onderbouwt melding onvoldoende

  20 november 2019

  TRB-2019-4347 Beëdigde zou volgens de bank meermalen klanten onbevoegd hypotheekadvies hebben gegeven. De bank heeft haar melding enkel onderbouwd met stukken waarin zij zelf deze conclusies trekt. Om echter te kunnen beoordelen of beëdigde daadwerkelijk onbevoegd advies heeft gegeven, dient de Algemeen Directeur beschikking te hebben over alle (vastgelegde) communicatie tussen beëdigde en deze klanten. Alleen op grond van deze stukken kan de Algemeen Directeur (zelfstandig) een oordeel vormen over de vraag of beëdigde de verweten gedragingen heeft begaan en de bankierseed heeft geschonden.

 4. Delen klantgegevens met een privédetective

  6 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4299. Verweerder heeft een privédetective inzage gegeven in (betaal)gegevens van tientallen klanten. In het bijzijn van deze privédetective heeft verweerder het banksysteem geraadpleegd. Hij heeft daarbij de privédetective de gelegenheid gegeven naar informatie te kijken die van belang kon zijn voor diens opdrachtgevers.

 5. Fraude met facturen; beroepsverbod

  6 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4249. Verweerster heeft twee facturen (totaal ruim € 1.100) voor privékosten gedeclareerd bij de bank. Verweerster heeft daarnaast bij de bank vijf valse facturen ingediend (totaal ruim € 40.000) van een B.V. waarbij zij betrokken was. De vervolgens door de bank betaalde geldbedragen heeft zij grotendeels naar haar privérekening doorgeboekt.

 6. Delen vertrouwelijke informatie door bankdirecteur; beroepsverbod

  6 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4296. Verweerder, commercieel directeur bij de bank, heeft vertrouwelijke informatie van een klant gedeeld met een hem bekende derde. Deze informatie had betrekking op de spoed bij de verkoop van de woning van deze klant. Deze klant had namelijk een betalingsachterstand op de hypotheek.

 7. Algemeen Directeur niet ontvankelijk in klacht over kledingdiefstal tijdens pauze

  6 november 2019

  TRB-2019-3848. De Tuchtcommissie heeft de Algemeen Directeur niet-ontvankelijk verklaard in de klacht dat verweerster tijdens een pauze kledingstukken heeft gestolen. De Tuchtcommissie oordeelt dat het gaat om een gedraging die tijdens een pauze en buiten het gebouw van de bank plaatsvond. De gedraging valt daarom buiten de functie van verweerster als bankmedewerker. Er zijn onvoldoende raakvlakken met de functie van bankmedewerkster om de gedraging aan de bankierseed te kunnen toetsen. De Tuchtcommissie verklaart de Algemeen Directeur niet-ontvankelijk in de klacht.

 8. Geen voortzetting hypothecaire lening – herzieningsverzoek afgewezen

  28 oktober 2019

  TRB-2019-4331 - TRB-2019-4342 - TRB-2019-4343 - TRB-2019-4344 - TRB-2019-4345 Melder heeft meldingen ingediend gericht tegen vijf bankmedewerkers. Deze meldingen hebben betrekking op de behandeling van het verzoek van melder om een hypothecaire lening na het overlijden van haar echtgenoot voort te zetten. Onderdeel van de klacht is dat deze bankmedewerkers niet hebben ingestemd met die voortzetting. De Algemeen Directeur heeft deze meldingen afgewezen en per melding te kennen gegeven wat de redenen daartoe zijn. Melder heeft van alle beslissingen herziening gevraagd.

 9. Informatieverstrekking klachttermijn Kifid – Meldingen afgewezen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  24 september 2019

  TRB-2019-4363 en TRB-2019-4364. Datum beslissingen Algemeen Directeur: 26 augustus 2019 Datum beslissing voorzitter Tuchtcommissie: 24 september 2019

Pagina's