Uitspraken

 1. Melding onvoldoende onderbouwd

  1 september 2016

  Dossier: TRB-2016-3587H De Voorzitter van de Tuchtcommissie herhaalt in zijn beslissing de richtlijnen voor de onderbouwing van een ingediende klacht. In de ingediende klacht wordt volstaan met een verwijzing naar bijgevoegde stukken, waaronder een brief aan de beëdigde. De toelichting op de klacht bevat slechts een opsomming van aan de beëdigde gestelde vragen, die niet of slechts summier door beëdigde zijn beantwoord. De stelling dat de beëdigde de Gedragscode niet heeft nageleefd is onvoldoende onderbouwd.  

 2. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (3)

  1 september 2016

  Dossier: TRB-2015-3578-H

 3. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (1)

  5 juni 2016

  TRB-2015-3497H.  Op 21 april 2015 heeft de melder een klacht ingediend tegen een medewerker van een bank. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen, omdat de bankmedewerker ten tijde van het gemelde incident (nog) niet de bankierseed had afgelegd. Het herzieningsverzoek tegen deze beslissing wordt afgewezen, omdat de Gedragscode op dat moment niet op de bankmedewerker van toepassing was, zodat de melding niet voldeed aan de vereisten van art. 2.1.1. Tuchtreglement Bancaire Sector. Download hier de herzieningsuitspraak in .pdf: Uitspraak dossier 3497

 4. Ten onrechte blokkeren betaalrekening; toewijzing herzieningsverzoek

  4 april 2016

  TRB-2016-3548H De melding houdt in dat de beëdigde zonder duidelijke aanleiding de bankrekening van melder had geblokkeerd. De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, omdat uit de stukken niet volgt dat de beëdigde zodanige fouten heeft gemaakt dat een tuchtrechtelijk onderzoek is gerechtvaardigd. Bovendien is de fout direct hersteld en is door de bank excuses aangeboden. De melder vraagt om herziening van deze beslissing. De Voorzitter van de Tuchtcommissie heeft nader onderzoek naar de melding laten verrichten en heeft het herzieningsverzoek toegewezen.

 5. Richtlijnen voor onderbouwing van een klacht

  4 april 2016

  TRB-2016-3546H De melding richt zich voornamelijk op civielrechtelijke vraagstukken betreffende de aansprakelijkheid van de bank in het dossier van de melder. Uit de melding volgt onvoldoende dat sprake is van overtreding van de Gedragscode door een medewerker van de bank. Om deze reden heeft de Algemeen Directeur besloten de melding niet in behandeling te nemen. Tegen deze beslissing heeft melder een herzieningsverzoek ingediend. De Voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het verzoek tot herziening af. In zijn uitspraak geeft de Voorzitter richtlijnen voor de onderbouwing van een klacht.

 6. Melding richt zich feitelijk niet tegen de bank (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 6 januari 2016 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melder geeft aan dat zij een brief heeft ontvangen van een incassobureau waarin het bedrijf aan haar meedeelt dat zij onderzoek gaan verrichten naar haar financiën. De melder heeft een betalingsachterstandsregeling getroffen met de bank en heeft regelmatig contact heeft met desbetreffende beëdigde. Verder geeft de melder aan dat de achterstand bijna weg gewerkt is. De melder vraagt zich af welk recht de bank heeft om haar gegevens aan het incassobureau te verstrekken.

 7. Vrije keuze bank en onvoldoende onderbouwd (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 5 januari 2016 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melder heeft er op gewezen dat haar sponsorverzoeken van haar stichting door twee vestigingen van de bank zijn afgewezen vanwege een notitie in het cliëntenregistratiesysteem. De melder heeft aangeven dat de bank niet wil vermelden wat deze notitie inhoudt.

 8. Persoonlijk ernstige overtreding gedragsregels ontbreekt (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 7 oktober 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. Volgens de melder heeft de desbetreffende beëdigde  het klantbelang niet centraal gesteld bij de (her)beoordeling van zijn dossier . De bank heeft zijn pandrecht ten aanzien van de melder uitgeoefend en melder acht dit onredelijk. De melder vindt dat de beëdigde als bestuurder van een bank de mogelijkheid heeft om een andere keuze te maken in zijn dossier en dat hij deze mogelijkheid dient te benutten.

 9. Termijnoverschrijding en geen schending gedragscode (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 16 september 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. Volgens de melder is de desbetreffende beëdigde niet open en eerlijk geweest in de communicatie rondom de executoriale verkoop van het huis van de melder. De melder dreigt hierdoor materieel en immaterieel gedupeerd te worden geeft de melder aan.

Pagina's