Uitspraken

 1. Onvoldoende onderbouwde melding (sponsoringsverzoek)

  21 juli 2016

  TRB-2016-3533H, Datum beslissing: 4 maart 2016

 2. Herzieningsverzoek te laat ingediend

  21 juli 2016

  TRB-2015-3513H. Datum beslissing: 18 december 2015 Op 13 november 2015 heeft de Algemeen Directeur besloten geen nader onderzoek te verrichten naar de melding. Melder verzoekt de Voorzitter van de Tuchtcommissie op 10 december 2015 om herziening van de beslissing. De Voorzitter komt niet aan de inhoudelijke beoordeling van het verzoek toe, omdat het verzoek niet tijdig (binnen twee weken na de beslissing van de Algemeen Directeur) is ingediend. Dat melder heeft verzocht om verlenging van de termijn doet hieraan niet af, omdat dit verzoek is afgewezen.

 3. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2)

  22 juni 2016

  Dossier: TRB-2015-3502-H

 4. Uitlating bestuursvoorzitter bank in een krantenartikel

  22 juni 2016

  Dossier: TRB-2015-3499-H

 5. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (1)

  19 juni 2016

  TRB-2015-3497H. Datum beslissing: 5 juni 2015 Op 21 april 2015 heeft de melder een klacht ingediend tegen een medewerker van een bank. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen, omdat de bankmedewerker ten tijde van het gemelde incident (nog) niet de bankierseed had afgelegd. Het herzieningsverzoek tegen deze beslissing wordt afgewezen, omdat de Gedragscode op dat moment niet op de bankmedewerker van toepassing was, zodat de melding niet voldeed aan de vereisten van art. 2.1.1. Tuchtreglement Bancaire Sector.

 6. Melding richt zich feitelijk niet tegen de bank (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 6 januari 2016 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melder geeft aan dat zij een brief heeft ontvangen van een incassobureau waarin het bedrijf aan haar meedeelt dat zij onderzoek gaan verrichten naar haar financiën. De melder heeft een betalingsachterstandsregeling getroffen met de bank en heeft regelmatig contact heeft met desbetreffende beëdigde. Verder geeft de melder aan dat de achterstand bijna weg gewerkt is. De melder vraagt zich af welk recht de bank heeft om haar gegevens aan het incassobureau te verstrekken.

 7. Vrije keuze bank en onvoldoende onderbouwd (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 5 januari 2016 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melder heeft er op gewezen dat haar sponsorverzoeken van haar stichting door twee vestigingen van de bank zijn afgewezen vanwege een notitie in het cliëntenregistratiesysteem. De melder heeft aangeven dat de bank niet wil vermelden wat deze notitie inhoudt.

 8. Persoonlijk ernstige overtreding gedragsregels ontbreekt (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 7 oktober 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. Volgens de melder heeft de desbetreffende beëdigde  het klantbelang niet centraal gesteld bij de (her)beoordeling van zijn dossier . De bank heeft zijn pandrecht ten aanzien van de melder uitgeoefend en melder acht dit onredelijk. De melder vindt dat de beëdigde als bestuurder van een bank de mogelijkheid heeft om een andere keuze te maken in zijn dossier en dat hij deze mogelijkheid dient te benutten.

 9. Termijnoverschrijding en geen schending gedragscode (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 16 september 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. Volgens de melder is de desbetreffende beëdigde niet open en eerlijk geweest in de communicatie rondom de executoriale verkoop van het huis van de melder. De melder dreigt hierdoor materieel en immaterieel gedupeerd te worden geeft de melder aan.

 10. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2) (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 25 juni 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melding betrof in het kort dat uit de aflossingsnota van de melder blijkt dat een omzetting van de hypotheek van de melder, niet is doorgevoerd in de administratie van de desbetreffende bank. De melding is door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken niet in behandeling genomen omdat de melding zag op een bankmedewerker die nog niet beëdigd was op het moment van het aangehaalde incident.

Pagina's