Uitspraken

 1. Wijze van afwijzing kredietverstrekking bij onvoldoende bedrijfscontinuïteit - herzieningsverzoek afgewezen

  18 augustus 2020

  TRB-2020-4517 en TRB-2020-4518 Melder heeft in het kader van een BMKB-C regeling een krediet aangevraagd. Deze aanvraag is afgewezen omdat er onvoldoende uitzicht is op bedrijfscontinuïteit. De bankmedewerkers hebben vervolgens onderzocht of er een (andere) mogelijkheid was voor kredietverstrekking aan de ondernemingen, waarbij de woning van melder als onderpand zou dienen. De melder meent dat dit in strijd zou zijn met de gedragsregels, omdat de bankmedewerkers melder er op die manier toe aanzetten haar woning in de waagschaal te stellen.

 2. Schending plicht melding maken bedrijf echtgenote

  21 juli 2020
  Berisping

  Voortzetting van de beslissing van de Tuchtcommissie van 18 december 2019, waartegen verweerder beroep heeft ingesteld.

 3. Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  26 juni 2020

  TRB-2020-4443 Beëdigde heeft eind 2016 vier keer rekeninggegevens geraadpleegd zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Beëdigde heeft daarmee de bankierseed geschonden. Gelet op het geringe aantal raadplegingen, het tijdsverloop en met name het inzicht van beëdigde in het kwalijke van haar handelen, is de Algemeen Directeur van oordeel dat er geen aanleiding meer bestaat voor verder tuchtrechtelijk ingrijpen. De Algemeen Directeur seponeert daarom de zaak. Download hier de beslissing: Beslissing AD 4443

 4. Klachtafhandeling door bank – herzieningsverzoek afgewezen

  23 juni 2020

  TRB-2020-4471 De melder heeft bij de bank een klacht ingediend over een bankmedewerker en was niet tevreden over de behandeling van zijn klacht. Een telefoongesprek tussen hem en de bankmedewerker ervoer de melder als onprettig. De melder dient hierop een melding in bij Tuchtrecht Banken. De Algemeen Directeur oordeelt dat geen aanleiding bestaat de melding te onderzoeken. De melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

 5. Sluiten schikkingsovereenkomst met debiteur van gefailleerde onderneming – herzieningsverzoek toegewezen

  14 mei 2020

  TRB-2020-4472 - TRB-2020-4473 Beëdigde 1 (4472) en beëdigde 2 (4473) hebben namens de bank een schikkingsovereenkomst gesloten met de debiteur van een gefailleerde onderneming. De melding houdt in dat de bank – gelet op de rechtspraak van de Hoge Raad – als pandhouder daartoe niet bevoegd was. Melder is de curator van de gefailleerde onderneming. Hij verwijt beëdigde 1 en beëdigde 2 dat zij met de melder geen contact hebben opgenomen toen zij in strijd met de rechtspraak meenden deze schikkingsovereenkomst te kunnen aangaan.

 6. Weigeren toegang bankkantoren en opzegging bankrelatie geen persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

  7 april 2020

  TRB-2020-4436. Een melder heeft een melding ingediend omdat – toen hij weigerde een offerte te tekenen – de beëdigde kwaad zou zijn geworden. De beëdigde zou vervolgens (volgens de melder: ten onrechte) hem de toegang tot de bankkantoren  hebben ontzegd. De beëdigde heeft een toelichting gegeven op zijn handelen. 

 7. Verzenden e-mails met vertrouwelijke klantgegevens

  1 april 2020
  Beroepsverbod

  TRB-2020-4303

 8. Namaken handtekening klant

  1 april 2020
  Beroepsverbod

  TRB-2020-4377

Pagina's