Persoonlijk ernstige overtreding gedragsregels ontbreekt (uitspraak herzieningsverzoek)

9 maart 2016

Op 12 mei 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melding betrof kort en zakelijk weergegeven dat een beëdigde het klantbelang niet centraal zou hebben gezet door middel van een uitspraak in de media luidende: "Niets houdt ons tegen om de spaarrente in Nederland verder te verlagen”. De melding is door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken niet in behandeling genomen omdat de gedraging, los van de vraag of de feiten vast staan en deze opmerking zo zou zijn gemaakt, naar haar aard niet onder het tuchtrecht dient te vallen. Het betreft een (te) algemene opmerking over een mogelijke beweging die de bank zou kunnen maken. Terzake ontbreekt in ieder geval de volgens het Tuchtreglement benodigde ernstige persoonlijke ge(mis)draging in de vorm van overtreding van de gedragsregels. Het beleid van een bank kan niet door het geldende tuchtrecht worden getoetst.

De melder heeft op 14 juni 2015 een verzoek tot herziening ingediend bij de voorzitter van de Tuchtcommissie. De voorzitter bevestigt in zijn uitspraak van 7 juli 2015 dat de Stichting Tuchtrecht Banken in redelijkheid tot de conclusie heeft kunnen komen dat de melding klaarblijkelijk niet tot een gegronde klacht kan leiden, in het bijzonder gelet op het feit dat de  uitspraak van de beëdigde – voor zover gemaakt – een algemene opmerking betreft over een mogelijke beweging die de bank zou kunnen maken. De beslissing van de Algemeen Directeur blijft gehandhaafd.