Privacy & Disclaimer

Privacystatement

Tuchtrecht Banken is een onafhankelijke stichting. Wij respecteren de privacy van alle melders die door middel van onze website een melding doen. Tuchtrecht Banken draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft zorgvuldig wordt behandeld.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens samenhangende met de melding behandelen overeenkomstig de procedure zoals vastgelegd in het Tuchtreglement van de Stichting Tuchtrecht Banken. Verstrekking van gegevens aan derden zal uitsluitend plaatsvinden voor zover dat voortvloeit uit het bepaalde in het Tuchtreglement. Wij dragen er zorg voor dat de stukken en gegevens die u ons in het kader van uw melding ter beschikking stelt en betrekking hebben op de persoon van de melder vertrouwelijk behandeld worden.

Tuchtrecht Banken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verschafte gegevens samenhangende met de melding te beschermen.